7.4

Straten in Balk

Straten in Balk

In de woonplaats Balk zijn 81 straten en 2.398 adressen. De woonplaats Balk maakt deel uit van de gemeente De Fryske Marren in Nederland.


Straatnaam
Auke Stellingwerfstraat
Barent Fockesstraat
Bauke Boersmastrjitte
Benjamin Steegengastrjitte
Bloemstraat
Bogermanstraat
Bosmastrjitte
De Binge
De Dammen
De Dobbe
De Eker
De Finne
De Greide
De Mieden
De Oper
De Timpe
De Volharding
De Warren
De Weind
De Wurdze
Dokter Westrastrjitte
Douwe Aukesstraat
Dubbelstraat
Eastwâl
Eigen Haard
Erasmusstraat
F.D. Hoekstraplein
Foarset
Gaaikemastraat
Gansfortstraat
Harmen Gabesstrjitte
Heechkamp
Herman Gorterstraat
Hielkemastrjitte
Hoite Detmarstrjitte
It Bjirkenbosk
It Hoefizer
It Hoekstee
Jachthavendyk
Jacob Bremerstrjitte
Jelle Meineszleane
Jelle Wissesstrjitte
Jochem de Ruiterstrjitte
Julianastraat
Klaas van Houtstrjitte
Lapidothstrjitte
Lubertus van Beekstrjitte
Ludgerusstraat
Lytse Side
Markant
Meerweg
Menno Simonszstraat
Minne Jeltesstrjitte
Mr.C.J.Trompstraat
Noardwâl
Pypsterstikke
Raadhuisstraat
Rosenbergstrjitte
Sate Steenbergenstrjitte
Schoolstraat
Schwartzenbergstrjitte
Siemen de Jongstrjitte
Sleatemar
Sportfjild
Suvelstrjitte
Swipe
Talma Park
Talúd
Tjalke de Boerstrjitte
Tribune
Tsjamkedykje
Tsjerk Hiddesstraat
Van Heemstrastrjitte
van Swinderenstraat
Westein
Westerbuorren
Wieberen van der Heideplein
Wikelerdyk
Wilhelminastraat
Willem Barentszstraat
Zuidwesthoekstraat