Straten in Heeg

Straten in Heeg

In de woonplaats Heeg zijn 51 straten en 1.567 adressen. De woonplaats Heeg maakt deel uit van de gemeente Súdwest-Fryslân in Nederland.


Straatnaam
Alde Skatting
Breewar
Bûterhoeke
De Burd
De Campen
De Daam
De Draei
De Eker
De Homeie
De Houw
De Jister
De Opper
De Simmerkrite
De Skatting
De Sleatswâl
De Syl
Djipsleatswei
Gouden Boaijum
Harinxmastrjitte
Helling
Hinxstepoelspaed
Hollingerstrjitte
Ielkantoarswâl
It Bûtlân
It Eilân
It Fabryk
It Fjild
It Gerslân
It Plein
It Swee
It Sypke
Koaldyk
Lytshuzen
Molefinne
Nijedyk
Nijewâl
Osingahuzen
Pharshoeke
Reidfinne
Skarspaed
Smelwar
Spinnekop
Suderhaven
Tollewei
Tsjerkebuorren
Tsjerkesleatswei
Túnstrjitte
Tuskenwei
Weisleatstrjitte
Wilhelminawyk
Wite Muonts