7.3

Straten in Hurdegaryp

Straten in Hurdegaryp

In de woonplaats Hurdegaryp zijn 64 straten en 2.634 adressen. De woonplaats Hurdegaryp maakt deel uit van de gemeente Tytsjerksteradiel in Nederland.


Straatnaam
Anthony Fokkerstraat
Bodaanstraat
Burgemeester Drijberweg
De Bolle
De Horst
De Koarte Baan
De Kolk
De Ljurk
De Petten
De Skries
De Strânljip
De Streek
De Wâl
Douwetille
Dr. Plesmanstraat
Easter Omwei
Eibertsnêst
Einekoai
Falkejacht
Foksegatten
Foksegatten
Fûgelweide
Fuormanderij
Gaelekamp
Hazzeleger
Hoantserid
Hoeksterpaed
It Doekewiid
It Súd
It Waarlamke
Jintewarren
Koaikamp
Kobbeflecht
Langedyk
Ottemaweg
Pôllesingel
Preesterlânswei
Reidfoarn
Reidhin
Reidklyster
Reidlânswei
Reidmosk
Reidplom
Reidroas
Reidseame
Reidsjonger
Reitsmaweg
Rijksstraatweg
Sinderhôven
Slachtedijk
Smelpaed
Stationsweg
Suwâldsterdyk
Swagermanstraat
Swellenêst
Thoden van Velzenweg
Tillefeart
't Oare-ein
Twiske
Van Helsdingenstraat
Van Weerden Poelmanstraat
Vossenburcht
Wester-omwei
Zomerweg