7.4

Straten in Akkrum

Straten in Akkrum

In de woonplaats Akkrum zijn 73 straten en 2.084 adressen. De woonplaats Akkrum maakt deel uit van de gemeente Heerenveen in Nederland.


Straatnaam
Adam Hurdriderstrjitte
Alde Rykswei
Boarnsterdyk
Boarnswâl
Boerepaed
Boerestege
Buorren
Bûterwâl
De Kromme Sâne
De Loads
De Opfeart
De Parse
De Seame
De Silo
De Slachterij
De Stringen
De Stripe
De Túntsjes
Dokter Idzerdastrjitte
Dringelstrjitte
Dwerspaed
Feansterdyk
Finkebuorren
Folkert Kuipersstrjitte
Galamaleane
Griene Eker
Grytmanswei
G.S. Ruiterstrjitte
Heechein
Heechfinne
Himdyk
Hopmanshôf
It Bjinstap
It Finlân
It Hiemsté
It Patroan
It Stalt
It Vegelinskampke
It Weidlân
Jinshúzen
Jokwei
Kanadeeskestrjitte
Kleasterwei
Kleef
Klokmakkersstege
Koarte Miente
Krompaed
Lange Miente
Leechein
Leppedyk
Ljouwerterdyk
Meinesleatwei
Melkerspaed
Meskenwier
Mienewei
Mounedyk
Ombocht
Om'e toer
Oudeschouw
Polsleatwei
Rakswâl
Rogmounepaed
Sake Visserstrjitte
Sinnebuorren
Sitadel
Smellebrêge
S.P. Hoytemastrjitte
Spikerboor
Suster v.d. Vegtstrjitte
Trigreppel
Tsjerkebreed
Ulbe Twijnstrawei
W Jehannes Koopmansstr