Straten in Berltsum

Straten in Berltsum

In de woonplaats Berltsum zijn 62 straten en 1.306 adressen. De woonplaats Berltsum maakt deel uit van de gemeente Waadhoeke in Nederland.


Straatnaam
Anskereed
Appelhôf
Beiehôf
Bildtdyk
Bitgumerdyk
Buorren
Bûtenpôle
Bûterhoeke
De Boppe
De Kamp
De Keats
De Ofslach
De Opslach
De Piip
De Pôlle
De Pream
De Seize
De Snikke
Ds H van Eyck van Heslingastrjitte
Foareker
Fûgelsang
GL Boomsmastrjitte
Gratemawei
Hemmemaplein
Hemmemastate
Hemmemawei
Hôfsleane
Ir CM van der Slikkeleane
It Achtepaed
It Dok
It Koartlân
It Skil
Jacob van Tuinenstrjitte
Jan Groenewoldwei
Jetskereed
Kersehôf
KJ van den Akkerstrjitte
Kleaster Anjum
Kleasterdyk
Koekoeksleane
Krússtrjitte
Kwekerijleane
LM Kuperusstrjitte
Lytsebuorren
Meseame
Moddergatsreed
Molestrjitte
Mulseleane
Nijebuorren
Parrehôf
Prommehôf
Ramshoornstrjitte
Singel
Skoallestrjitte
Sportleane
Tichelersdyk
Tsjerkestrjitte
Túnboustrjitte
Twibak
Vermaningsstrjitte
Wettertún
Wiersterdyk