Straten in Dronryp

Straten in Dronryp

In de woonplaats Dronryp zijn 66 straten en 1.608 adressen. De woonplaats Dronryp maakt deel uit van de gemeente Waadhoeke in Nederland.


Straatnaam
Agneta Huberstrjitte
Alddyk
Alma Tademastrjitte
Brêgebuorren
De Alde Mar
De Beage
De Gibbeflecht
De Koarte Ekers
De Terp
Dotinga Tún
Douwe van Glinsstrjitte
Dûbelestreek
Eastryp
Eise Eisingastrjitte
Fetsasingel
Fuormanderij
Harnzertrekwei
Hatzum
Haven
Headyk
Hearewei
Heechpaed
Hobbemasingel
Holpaed
Hommemastrjitte
Hoyte Roucomastrjitte
It Haam
It Heech
It Himpsel
It Roer
It Stimlân
It String
It Sylstring
It Trekskip
Jaachpaad
Joukereedtsje
Keimptilsterdyk
Klút
Ljouwertertrekwei
Ljurk
Longbuorren
Lytsehuzen
Molepôlle
Opslach
Osingasingel
Patriis
Pieter Sipmastrjitte
Puoldyk
Quaestiusstrjitte
Reindersbuorren
Rewerterdyk
Rypster Rak
Siaerdamasingel
Sjirk de Walstrjitte
Skilpaed
Skoallânswei
Skries
Skûtmakkerstille
Strânljip
Strjitwei
Tichelwurk
Tsjerkebuorren
Waarlamke
Welderingsstrjitte
Westerpolder
Wytze van Camminghastrjitte