7.4

Straten in Ferwert

Straten in Ferwert

In de woonplaats Ferwert zijn 51 straten en 962 adressen. De woonplaats Ferwert maakt deel uit van de gemeente Noardeast-Fryslân in Nederland.


Straatnaam
Achter Brouwers
Albadastrjitte
Bethanië
Bongaloane
Boterhoek
Boumaloane
Brouwersstraat
Burgemeester Esselinkstraat
Burmaniastraat
Camminghastrjitte
De Boppeslach
De Broll
De Kolfbank
De Kruilier
De Rijp
De Stelling
De Streek
De Wjuk
De Wynacker
Elingawei
Feytsmastrjitte
Foswerterstrjitte
Gasthuisstraat
Gerbrandastrjitte
Great Sminia
Havenstraat
Hegebeintumerdyk
Herjuwsmawei
Hoofdstraat
It Kleaster
It Suderheech
Johannes Wildeboerstraat
Kahoolsterlaan
Kerkpad
Kleasterwei
Koailoane
Ljouwerterdyk
Looxmastraat
Lytse Buorren
Marrumerweg
Meekmastrjitte
Molenlaan
Mûnewei
Nije Buorren
Prof. Heymansstraat
Reinderslaan
Roulastrjitte
Stationsstraat
Vrijhof
Wide Stege
Zeedijk