7.9

Straten in Stiens

Straten in Stiens

In de woonplaats Stiens zijn 151 straten en 3.682 adressen. De woonplaats Stiens maakt deel uit van de gemeente Leeuwarden in Nederland.


Straatnaam
Aak
Akasiahôf
Aldlânsdyk
Alexanderhôf
Anne Rauwerdastrjitte
Arjen Heslingastrjitte
Aysmastins
Bjirkehôf
Boarskulp
Boeier
Brédyk
Brêgeleane
Buerefinne
Burmaniawei
Bûtenskilwei
Bûterhoek
Camminghastrjitte
Canterstins
Cedrushôf
De Blikken
De Boskrâne
De Ekers
De Hôven
De Kaam
De Poarte
De Remize
De Stripe
De Tsjerne
De Tunen
Dobbe
Dr. G.A. Wumkesstrjitte
Dr. W. Kokstrjitte
Ds. S. Huismansstrjitte
Eco Eckiusstrjitte
Elzebeamhôf
Eskdoarnstrjitte
Eysingastrjitte
Felixwei
Ferniastins
Finnedyk
Folkert Tolsmastrjitte
Galge
Goadyk
Graldastins
Griene Leane
Grovestins
Gysbert Japicxstrjitte
Hagedoarnpaad
Haniastins
Harinxma van Donialeane
Harnsterdyk
Hazzelnútstrjitte
Hegebuorren
Hege Hearewei
Hellasstrjitte
Helling
Hynstewaed
Ieleane
Ikeleane
Ipestrjitte
It Achterbosk
It Kleaster
It Noarderfjild
It Swad
Juckemaleane
Kakewei
Kastanjeleane
Kinkhoarn
Langebuorren
Lautastins
Lege Bosse
Lege Hearewei
Lege Marren
Linebeamleane
Ljipstrjitte
Ljurkstrjitte
Lotusstrjitte
Lutskedyk
Lysterbeipaad
M.B. Hoogeveenstrjitte
Menkingastrjitte
Mienskar
Moundyk
Mounepaed
Nije Poarte
Nijlânsdyk
Noardkromp
Olympushôf
Ophirstrjitte
Papyrushôf
Perzenstrjitte
Petterhústerdyk
Pieter Jellessingel
Pim Mulierwei
Plataanstrjitte
Platohôf
Pompeblêdstrjitte
Popelierstrjitte
Prunushôf
Pyter Jurjensstrjitte
Regnerus Falcostrjitte
Reidsjongerstrjitte
Reinder Brolsmaplein
Ritske Boelemastrjitte
Roptastins
Rosettehôf
Seeaster
Seedûker
Seefûgel
Seegers
Seerob
Seestjer
Sierksmastrjitte
Sixmastins
Skilwei
Skriesstrjitte
Skûtsje
Slachtedyk
Smelbrêge
Snipstrjitte
Spartahôf
Spoarbuert
Staaslân
Stienpaad
Stienzer Hegedyk
Stringsein
St. Vitusplein
Swanneblomstrjitte
Tamme Zijlstrastrjitte
Tichelwurk
Tjirkstrjitte
Tongerboutstrjitte
Treem
Trijehoeksdyk
Trompethoarn
Truerderdyk
Tsjalk
Tulipastrjitte
Ungastins
Uniabuert
Uniawei
van Wyckelstrjitte
Venusskulp
Wearklank
Wilsterstrjitte
Witewei
Wurgedyk
Wylde Seringhôf
Wylgebeampaad
Wylpstrjitte
Wythústerwei