6.5

Straten in Damwâld

Straten in Damwâld

In de woonplaats Damwâld zijn 77 straten en 2.677 adressen. De woonplaats Damwâld maakt deel uit van de gemeente Dantumadiel in Nederland.


Straatnaam
Achterwei
Ald Mear
A. Prakkenstrjitte
Badhúswei
Bakkerswei
Blauhússtrjitte
Boarkensloane
Bûterblom
Camstrastrjitte
Conradi-Veenlandstrjitte
Dammeloane
De Coninckstrjitte
De Halewei
De Klimmer
De Moarrewei
D. Fontein de Jongstrjitte
Dokter Olijslagerstrjitte
Doniawei
Dr. J. Botkepaad
Ds. Germswei
Dwarsloane
Eintemastrjitte
Fermanjepaad
Finnewei
Foarwei
Frijstêd
Gerben Postmastrjitte
Gerrit Durkswei
Gj. W. van der Meistrjitte
Griene Krússtrjitte
Haadwei
Halepaad
Hearewei
Heerke Ateswei
Hoeksterloane
H. Sijbesmastrjitte
Hynsteblom
Johannes Douweswei
Johannes Durksloane
J.R. Kloostermanstrjitte
K.A. van Kleffensstrjitte
Koailoane
Koarndyk
Koekoeksblom
Koweblomke
Lytse Loane
Master de Grootstrjitte
Master Klokwei
Mefrou Schiffstrjitte
Mr. P.A. Bergsmastrjitte
Mr. P.T. van der Herbergloane
Mûnewei
Nije Hale
Nijewei
Nij Tjaerda
Notaris Hellemastrjitte
Pinksterblom
Ringhersmastrjitte
Roggeblom
Romkeloane
Rommert de Breestrjitte
Schwartzenbergloane
Schwartzenbergstrjitte
Sikke Boukeswei
Singel
Sjollemastrjitte
T.E. Teunissenwei
Thiedamawei
Tjeerd Foekesloane
Trekwei
Tsjerkewei
Uilke Reitseswei
Van Aernsmastrjitte
Willemstrjitte
Wopkemawei
Wyger Martensstrjitte
Yndyksloane