7.4

Straten in Feanwâlden

Straten in Feanwâlden

In de woonplaats Feanwâlden zijn 70 straten en 1.843 adressen. De woonplaats Feanwâlden maakt deel uit van de gemeente Dantumadiel in Nederland.


Straatnaam
Achterwei
Adriaan Leytenloane
Ambachtstrjitte
Anthony Fokkerloane
Boargemaster Faberwei
Boskrâne
Bosksingel
Bûtefjild
Claercamp
De Bjirken
De Elzen
De Finnen
De Flearen
De Hagedoarn
De Haven
De Hoek
De Iken
De Sânjes
De Swette
De Wâl
De Wylgen
Dr. Albert Plesmanloane
Eslawâld
Falkenawei
Feanhout
Feintensloane
Foarpaad
Freiahôf
Gielegoustrjitte
Haadstrjitte
Heije Schaperloane
Hellingstrjitte
Idsingha
Iisbaanstrjitte
Ir. Dirk Asjesloane
Jan Flintermanloane
Johannes Prinsstrjitte
Johanneswâld
Juliusstrjitte
Koene Parmentierloane
Kûkhernewei
Ljiploane
Ljurkstrjitte
Lysterstrjitte
Markolstrjitte
Martin Schröderloane
Moark
Mûnestrjitte
Nijewei
Notaris Straatsmawei
Oastein
Pieter de Clercqstrjitte
Plomsigge
Prysterikker
S. Antonidesstrjitte
Skierstins
Skriesstrjitte
Slachfinkstrjitte
Spoarloane
Stasjonswei
Stinswei
Suderwei
Sûkereistrjitte
Suvelstrjitte
Swellestrjitte
Tjalling Talmastrjitte
Tjipke Postmastrjitte
Toarteldostrjitte
Tsjerkepaad
Wettertoerwei