7.4

Straten in De Westereen

Straten in De Westereen

In de woonplaats De Westereen zijn 81 straten en 2.643 adressen. De woonplaats De Westereen maakt deel uit van de gemeente Dantumadiel in Nederland.


Straatnaam
A. van der Meulenstrjitte
Badhúswei
Blokmiesstrjitte
Boppewei
Boskwei
Brongersmastrjitte
Brugchelencamp
Bûterwei
Conradistrjitte
Daniël Bosmastrjitte
De Acht
De Balstien
De Bjirken
De Bûterblom
De Dotterblom
De Gentiaan
De Margryt
De Pinksterblom
De Reade Klaver
De Reidflechter
De Strieblom
De Swanneblom
De Teltsjebeam
De Tuorrebout
Djipswâl
Doarpsstrjitte
Dwarsreed
Egbert Baarsmastrjitte
Eksterstrjitte
Elzeloane
Eskdoarn
Eyssemawei
Feddamastrjitte
Ferbiningspaad
Ferlinge Stasjonsstrjitte
Finkstrjitte
Foarstrjitte
Fogelsang
Gielfinkstrjitte
Grienkamp
Harmen Brouwerloane
It Gielhertsje
It Heare-ein
It Skier
Keapmanswei
Keimpe Sikkemawei
Klysterstrjitte
Krikelbeam
Kûkhernsterwei
Lange Reed
Ljurkstrjitte
Lysterstrjitte
Mieden
Miedloane
Miesstrjitte
Mûnewei
Nijverheidswei
Noarder Stasjonsstrjitte
Oastersingel
Parkloane
Pastorijloane
Postdostrjitte
Putterstrjitte
Roazeloane
Salomon Levystrjitte
Sânpaad
Sikke Boukesstrjitte
Skoallestrjitte
Skriesstrjitte
Spjochtstrjitte
Spoarstrjitte
Sportloane
Suder Stasjonsstrjitte
Swemmerloane
Toerstrjitte
Tolwei
Tsjerkestrjitte
Van Harinxmaloane
Van Sytzamawei
Westein
Yndustrywei