Welke soorten (Eigendoms)akten zijn er allemaal?

Met behulp van de Eigendomsakte kan je de akte opvragen waarbij grond, een woning of een ander pand, (onroerend goed) in eigendom is verkregen door de huidige eigenaar. Je ontvangt dan de actuele Eigendomsinformatie van het onroerend goed plus een kopie van de originele akte. Dit is dus de akte die door een Notaris is opgesteld. Je bent dan volledig op de hoogte wie het pand of perceel in eigendom heeft, de woninggegevens, eventuele beperkingen op het gebruik van het perceel of het voorkomen van erfdienstbaarheden.

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Het merendeel van de eigendomsakten zijn akten op basis van koop en verkoop van het onroerend goed of aandeel in het onroerend goed. Meestal het recht van eigendom maar ook het recht van erfpacht of opstal. Maar er zijn meerdere situaties waarbij iemand rechthebbende (eigenaar) wordt van een onroerend goed of een aandeel in het onroerend goed. Hier volgen een paar voorbeelden.

Ruiling

Iemand kan ook rechthebbende worden van een huis of een perceel waarbij de basis is een ruilovereenkomst welke notarieel wordt vastgelegd in de akte van ruiling.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarbij verklaart wordt of een overleden persoon een testament heeft gemaakt. Tevens wordt opgave gedaan wie de erfgenamen zijn van de overledene. Ook wordt melding gedaan wie bevoegd is om de om de nalatenschap af te wikkelen. Deze verklaring toont aan dat de genoemde erfgenamen recht hebben op de nalatenschap. Als de verklaring door de notaris wordt ingeschreven in de registers van het Kadaster staat de erfgename(n), geregistreerd als eigenaar.

Schenking

Schenking van een woning of een aandeel in het onroerend goed dient notarieel te geschieden. Het is eigenlijk een akte van koop en verkoop echter de verplichtingen van koop en verkoop worden vervangen door een schenking waarbij de ontvanger van de schenking (de begiftigde), de schenking aanvaard en daardoor eigenaar wordt van het onroerend goed. Schenking van een onroerend goed is geen vrijwaring voor overdrachtsbelasting. Er moet zowel schenkbelasting betaald worden als overdrachtsbelasting.

Vestiging zakelijk recht van erfpacht

Erfpacht betekent dat je het recht hebt om op een stuk grond van iemand anders te gebruiken. De erfpachter betaalt hiervoor jaarlijks een vergoeding genaamd canon aan de erfverpachter. Regels en voorschriften worden vastgelegd in een notariële akte van uitgifte van erfpacht waarbij het zakelijk recht van erfpacht ontstaat.

Vaak zie je tegenwoordig de combinatie met het recht van opstal. Dan heb je ook het recht om op de grond van iemand anders een gebouw te plaatsen. Dan heb je een akte voor de ondergrond (erfpacht) en een akte voor wat er op de grond staat (opstal).

Openbare verkoop

Onroerend goed kan ook van eigenaar veranderen door een openbare verkoop. We spreken van openbare verkoop (vrijwillig). Dan heeft de eigenaar zelf de beslissing genomen om het onroerende goed op een veiling te brengen en te verkopen. Maar we hebben ook openbare verkoop (onvrijwillig). Dan wordt het onroerende goed per executie verkocht op een veiling. Dit omdat de eigenaar bijvoorbeeld niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen bij de instantie die de hypotheek heeft verleend.

In beide gevallen wordt als de uiteindelijke koper (hoogste bod), bekend is een akte opgemaakt door de notaris. Die zorgt voor de inschrijving van de akte in de registers van het Kadaster en de eigendom van het onroerend goed wordt op naam gezet van de uiteindelijke koper.

Echtscheiding

Na een echtscheiding waarbij beide partijen in het bezit zijn van een onroerend goed moet een akte van verdeling opgemaakt worden door een notaris. In de akte wordt bepaald wie van de beide partijen het onroerend goed krijgt toebedeeld. De akte wordt ingeschreven in de registers van het Kadaster en daarbij de rechthebbende aangepast op basis van verdeling die staat genoemd in de akte.

product-image

Eigenarenrapport

 7.49

Eigendomsinformatie van het Kadaster over de rechtmatige eigenaar. Zowel voor bebouwd als onbebouwd terrein te bestellen.

Eigenarenrapport

 7.49

Eigendomsinformatie van het Kadaster over de rechtmatige eigenaar. Zowel voor bebouwd als onbebouwd terrein...

Meer info Bestellen