6.5

Welk type ruimtelijke plannen zijn er allemaal?

Ruimtelijke plannen beschrijven wat de overheden van plan zijn op het gebied van ruimtelijke ordening. De plannen worden opgesteld door de gemeentes, provincies en het rijk. 

Welke ruimtelijke plannen zijn er?

Er zijn verschillende typen ruimtelijke plannen. Bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, omgevingsvergunning, beheersverordening, exploitatieplan, structuurvisie, aanwijzingsbesluit, gerechtelijke uitspraak en reactieve aanwijzing. De belangrijkste is het bestemmingsplan.

1. Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan wordt opgesteld door de gemeente. In het bestemmingsplan staat wat er met de ruimte mag gebeuren. In bestemmingsplannen krijgen grond en gebouwen een specifieke bestemming. Ieder locatie heeft 1 enkelbestemming en kan meerdere dubbelbestemmingen hebben. In de enkelbestemming staat beschreven of ergens gebouwd mag worden en wat voor een bebouwing dat mag zijn. Ook staat in de enkelbestemming of de grond bestemd is voor ‘bedrijven’ of voor ‘wonen’.

Via een wijzigingsplan, een uitwerkingsplan of een ontheffing die is opgenomen in een omgevingsvergunning kan er worden afgeweken worden van een geldend bestemmingsplan.

2. Voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit is het bestaande instrument in relatie tot het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen. Bij het voorbereidingsbesluit kan worden bepaald, dat het verboden is om binnen een bij dat plan aangegeven gebied zonder omgevingsvergunning: bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren; bouwwerken te slopen. Het instrument kan ook gebruikt worden door provincie en Rijk om voorbescherming te verkrijgen voor een op te stellen inpassingsplan.