Welke type vergunningen zijn er allemaal?

Hieronder is een overzicht van alle type vergunningen die overheden kunnen gebruiken in aanvragen of afgiftes van vergunningen.

Vergunningen met een * vallen onder de Omgevingsvergunning en kunnen dus via 1 procedure aangevraagd worden. 

 

  Type vergunning 

Omschrijving

Voorbeelden
1. Aankondiging

Melding van een aankomende gebeurtenis.

Jaarlijkse schouw waterschap,
2. Aanlegvergunning*

Melding van een aanvraag of een afgifte van een aanlegvergunning. Een aanlegvergunning is een omgevingsvergunning. 

Deze vergunning is nodig voor werkzaamheden (geen bouw) in gebieden met een speciale waarde op bijvoorbeeld landschappelijk, cultuurhistorisch of archeologisch gebied zoals wegen of paden aanleggen, sloten graven of dempen bomen planten, grond ophogen of afgraven.
3. Aanwijzingsbesluit

Melding van een besluit, meestal een politiek besluit, waarbij een hiërarchisch hooggeplaatste persoon, bv. een minister, of een belangrijke instelling een lager geplaatste persoon of instelling, bv. een gemeente, een aanwijzing geeft die de lager geplaatste moet opvolgen.

Aanwijzing van gemeenten voor carbidschieten, strand en strandzonering, parkeren grote voertuigen, inzamelvoorzieningen.Een besluit minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waarin een gebied als Natura 2000 gebied wordt aangewezen.
4. Agenda en notulen

Melding waar de agenda en notulen van de vergaderingen van de publicerende overheidsinstantie te bekijken zijn.

Over vergadering van Commissie bezwaarschriften, raadsvergaderingen, vergadering welstand, spreekuur stadsbouwmeester.
5 APV vergunning

Melding van de aanvraag of verleende APV vergunning.  De APV is een gemeentelijke verordening. In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Wijziging exploitatievergunning coffeeshop of horeca, aansluitingen COAX of glasvezel, plaatsen containers, markkraam of kerstoom, evenementen en optochten.
6. Belastingbesluit

Melding van een belastingbesluit. Het gaat hierbij over belastingverorderningen en tarieven die de gemeente gaat handhaven. 

Bekendmaking leidraad invordering belasting. Hondenbelasting. Let op: Deze meldingen kunnen ook gedaan worden onder de vergunningstypen: "Mededelingen" en "Verordeningen en Regelementen".

7. Besluitenlijst Melding van een lijst van besluiten die het college van burgemeester en wethouders neemt tijdens een vergadering over een groot aantal voorstellen.  Uitschrijven personen, college besluiten.Bijna alle besluiten zijn openbaar. Soms is een besluit niet openbaar. Dit zijn besluiten waar we de privacy van de direct betrokkenen moeten waarborgen en respecteren
8. Bestemmingsplan

Melding van een publicatie van inzage of een vaststelling van een bestemmingsplan.

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan dat juridisch bindend is voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Een bestemmingsplan bevat regels voor het gebruik van de in het plan begrepen gronden en bouwwerken.

Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan, melding dat een plan is vastgesteld dus geldend vanaf dat moment.
9. Bodembeschermingsvergunning*

Melding van aanvraag of besluit in het kader van Wet Bodembescherming.

Melding van bodemverontreiniging of bodemsanering voor een specifiek gebied of adres.
10. Bouwvergunning*

Een melding van een aanvraag of verleende vergunning. Een bouwvergunning is noodzakelijke meestal schriftelijke toestemming die door een overheid wordt verstrekt aan een bedrijf of particulier om een bouwwerk op te richten of een bestaand bouwwerk te wijzigen als het plan niet binnen het bestemmingsplan valt.

Bouwen of renoveren van een woning, garage, woon, aanbouw, verbouw en/of carport. 
11. Collectevergunning

Een melding van een aanvraag of afgifte van een Collectevergunning. Een Collectevergunning is nodig als men geld of goederen wilt ophalen voor een bepaald doel.

Collecte van Sinterklaas comité, stichting kledingophaal, stichting artsen voor kinderen, jantje beton, korfbalvereniging.  
12. Delegatiebesluit

De melding van een besluit van een overheidsinstantie voor het overdragen van een bestaande bevoegdheid door een orgaan dat krachtens attributie hiertoe bevoegd is aan een ander orgaan dat de bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid gaat uitoefenen (in Nederland)

Specificatie van het besluit en de betrokken partijenen.
13. Drank- en horecavergunning

Melding van een aanvraag of een verleende drank- en horecavergunning.

Een ieder die tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt. Horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant. Of verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. 
14 Evenementenvergunning

Melding van een aanvraag of verleende evenementenvergunning. Een Evenementenvergunning is nodig om en evenement te organiseren.  

Let op: Evenementen kunnen ook via andere type vergunningen worden verleend zoals "APV".

Tot een evenement wordt gerekend, elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak zoals een sportwedstrijd, evenement, popconcert of fancy-fair.

15. Exploitatievergunning

Melding van een aanvraag of verleende exploitatievergunning. In de exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met openbare orde, veiligheid en zedelijkheid in de omgeving van openbare inrichtingen.

Als men een horecaonderneming start of overneemt. De exploitatievergunning heeft te maken met openbare orde, veiligheid en zedelijkheid in de omgeving van openbare inrichtingen.
16. Gebruiksvergunning* Melding van een aanvraag of afgifte van een Gebruiksvergunning. Een Gebruiksvergunning is nodig bij grotere risico’s. In deze vergunning staan voorschriften over onder andere brandpreventie

Een gebruiksvergunning is vereist in bouwwerken of inrichtingen waarin:

  • bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen 
  • aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden gegeven;
  • aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft
  • aan meer dan vier personen woonverblijf zal worden verschaft, anders dan een huishouden per woning. Bijvoorbeeld een kamerverhuurbedrijf.
17. Gedoogbesluit

Melding van een aanvraag of een verleende gedoogbesluit. Een gedoogbesluit is het besluit van een bestuursorgaan om overtredingen van een bepaalde wet niet te vervolgen. Men ziet af van het toepassen van handhavingsmiddelen. 

Let op! Gedoogbesluiten kunnen ook via een APV vergunningen gemeld worden.

Gedoogbesluit kan het gevolg zijn van het onvermogen van handhavende instanties om bepaalde wetten te handhaven, maar kan ook een bewuste keus zijn als een wet of de handhaving ervan als niet zinvol wordt gezien, terwijl een wijziging of intrekking van de betreffende wet politiek te gevoelig ligt zoals het gedogen van een casino of gedogen dat grond als parkeerplaats wordt gebruikt.

18. Gehandicaptenparkeervergunning

Melding van een intrekking, aanvraag of verleende gehandicaptenparkeerplaats.

Een gehandicaptenparkeerplaats bij een specifiek adres of voor een specifiek kenteken.
19. Geluidvergunning*

Meldingen van een gemeente over een ontheffing of wijziging van het geluidbeleid. Het doel van het beleid is het voorkomen van geluidsoverlast. Het beleid kan verschillen per gemeente. Soms is een melding genoeg, soms is een vergunning nodig. Er is geluidbeleid op toepassing van evenementen of voor een type C bedrijf. Geluid mbt type C bedrijven vallen ook onder de omgevingsvergunning milieu.

Ontheffing geluidsnormen terras, ontheffing voor het storten van beton, ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden aan het spoor.
20. Gemeenschappelijke regelingen

Melding van een overheid over een gemeenschappelijke regeling.

Door de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies.  Het ontstaan van een gemeenschappelijke regeling kan gemeld worden via een publicatie door één van de deelnemende partijen.

Samenwerkingsorganisatie om een gebied te ontwikkelen.
21. Grondwateronttrekkingsvergunning

In de Waterwet staat een drietal type grondwateronttrekkingen en hiermee verband houdende infiltraties die onder de bevoegdheid van de provincie vallen. Andere grondwateronttrekkingen en infiltraties vallen onder de bevoegdheid van het waterschap (regionale wateren) of (voor rijstwateren) de minister van Infrastructuur en Milieu. In de keur van het waterschap is bepaald in welke gevallen een watervergunning is vereist en in welke gevallen algemene regels (inclusief meldplicht) gelden.

Provinciale watervergunning voor grondwateronttrekking en infiltratie. Watervergunning op grond van de keur. Watervergunning RWS voor grondwateronttrekking en infiltratie. Meten aan grondwateronttrekkingen en infiltraties.

22. Grondwatervergunning

Aanvraag of afgifte vergunning voor het onttrekken of infiltreren van grondwater.

Zie ook Watervergunning.
Zie Watervergunning.
23. Huisafval

Meldingen van de gemeente over huisafval.

Let op: meldingen over huisafval worden ook gepubliceerd onder “Verordening en Regelementen ”, “APV-vergunning” of “Meldingen”.

Publicatie afvalkalender, beleid grof tuinafval, openingstijden milieubrengtations, plaatsen afvalcontainers.

24. In- en uitritvergunning *

Melding van een aanvraag of een verleende  in- en uitritvergunning.  Deze vergunning is nodig bij het realiseren van een ingang of uitgang voor voertuigen van of naar de openbare weg.

De toegang naar een garage, een uitrit, het verbreden van een uitrit. Waar uitrit staat kunt u ook inrit lezen.
25. Inspraak

Melding van een plan wat ter inzake ligt voor inspraak.

Welstandsnota, stedenbouwkundigplan, zonneplan en/of investeringsnota.
26. Kansspelvergunning

Melding van een aanvraag of verleende Kansspelvergunning. Een kansspelvergunning is nodig als een vereniging een kansspel wilt organiseren.

Voor het organiseren van bingo, een loterij of het plaatsen van een gokautomaat.
27. Kapvergunning*

Melding van een aanvraag of verleende Kapvergunning.  

Let op: deze meldingen worden ook bekend gemaakt onder type "Mededelingen"

Deze vergunning is nodig bij het omhakken of rooien van bomen. Voor stevig snoeien geldt dit ook.
28.

Keurvergunning

(waterschap)

Melding van een aanvraag of verleende Keurvergunning.

De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Als er (bouw) werkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van een water of een dijk, heeft degene die dat wilt doen een keurvergunning of keurontheffing nodig. Het waterschap onderzoekt hoe en wat de nadelige gevolgen zijn voor het water of voor de dijken.

Vergunning nodig voor het aanbrengen van een dam, dempen of wijzigen van een watergang, plaatsen van opstal, planten van bomen en struiken en of het onttrekken van water.

29.

Leegstandsvergunning

Melding van een aanvraag of verleende leegstandsvergunning.

Een leegstandsvergunning is een gemeentelijke toestemming om woonruimte tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandswet. 

Vergunning van het verhuren van woningen die op de nominatie staan om gesloopt of gerenoveerd te worden. Of woningen die bestemd zijn om verkocht te worden en die in afwachting daarvan leeg staan.  
30. Ligplaatsvergunning

Meldingen van de aanvraag of afgifte van een ligplaatsvergunning, Een ligplaats is een waterperceel met aangrenzende gronden waar je een woonboot mag aanmeren. 

Verleende ligplaatsvergunning specifiek op adres of op de naam van een boot. Een ligplaatsvergunning is nodig bij het gebruik van een aangewezen ligplaats. Het is mogelijk een woonschip op een bestaande ligplaats over te nemen en hierna een verzoek indienen de ligplaatsvergunning op uw naam over te schrijven.

31. Loterijvergunning

Meldingen van aangevraagde of verleende loterijvergunningen of klein kansspel.Voor het organiseren van kleine kansspelen (zoals kansspel/bingo en rad van avontuur) is een melding klein kansspel genoeg

Loterij carnavalsstichting, hengelsportvereniging, voetbalvereniging, kerk.
32. Lozingsmelding Meldingen inzake het lozen van gebruikt of ongebruikt water in bodem, riolering of oppervlaktewater. Melding voor een specifiek adres of gebied.
33.

Lozingsvergunning

Meldingen van aanvraag of verleende vergunning inzake het het lozen van gebruikt of ongebruikt water in bodem, riolering of oppervlaktewater, Melding van een vergunning voor een specifiek adres of gebied.
34. Marktvergunning

Melding van aanvraag of afgifte van een marktvergunning. 

Let op: deze vergunningen worden ook gepubliceerd onder Standplaatsvergunning, APV of Evenementen.

Een marktvergunning is nodig als je waren op de markt wilt gaan verkopen of een markt wilt organiseren. De melding bevat een specificatie van de naam van het bedrijf en op welke markt.
35. Mededelingen

Mededingen van een overheidsinstantie over algemene zaken.

Belastingverordening, kap bomen, gewijzigde openingstijden gemeente, oefening landmacht, inzage belastingen, begrotingen en subsidies, evenementen, afval, nieuwe huisnummers en/of inloopbijeeenkomsten.
36. Meldingen

Meldingen van een overheidsinstantie over diverse zaken.

Sloopmelding, verwijderen asbest, wijziging bedrijf, registratie/uitschrijven persoon, klein evenement persoonsgegevens.
37. Milieueffectrapportage besluit

Melding van een aanmeldingsnotitie of besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage.  (afkorting m.e.r.)

Een Milieueffectrapportage behelst het in beeld brengen van de milieugevolgen van een besluit voordat het besluit wordt genomen.
38. Milieu-informatie

Meldingen inzake de Europese richtlijn 2003/4/EG, Deze richtlijn kent verschillende bepalingen die bedoeld zijn om de toegang tot de milieu-informatie voor het publiek zo eenvoudig mogelijk te maken.

Wijziging of start bedrijfsactiviteiten veehouderij.
39.

Milieuvergunning*

Meldingen inzake aanvraag of afgifte van een milieuvergunning of melding van een activiteitenbesluit. Milieuvergunningen worden afgegeven door zowel provincies als gemeenten.

Bedrijfsmatige activiteiten vallen onder de Wet milieubeheer.

 

Type B bedrijven moeten een zoals het Activiteitenbesluit melden. Voorbeelden van type B inrichtingen zijn garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven en jachthavens.

Type C bedrijven hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. Voorbeelden van type C zijn en rioolwaterzuiveringsinstallatie met slibvergistingsinstallatie, een autodemontagebedrijf dat ook vrachtwagens demonteert.

40. 

Milieuverordening

Melding over wijzigingen in het overheidsbesluit over milieu. De milieuverordening is op provinciaal niveau uitgewerkt.

Ontheffing milieuverordening.
41. Monumentenvergunning*

Melding van een aanvraag of verleende Monumentenvergunning.

De eigenaar of huurder van een monument zoals een molen of een boerderij die daar iets aan wilt veranderen heeft her een Monumentenvergunning nodig. 
42. Natuurbeschermingsvergunning

Kennisgeving van een aanvraag of verleende  ontheffing door voornamelijk provincies. 

Vergunning ter bescherming van de natuur. Dit beleid zorgt ervoor dat activiteiten niet schadelijk zijn voor beschermde dieren, planten en natuur.

(Ver)bouwen, slopen, kappen, waterwegen aanleggen of dempen, een evenement in de openlucht. Meldingen veehouderij.
43. Omgevingsvergunning

Melding van een aanvraag of verleende Omgevingsvergunning.

Een Omgevingsvergunning maakt het mogelijk om verschillende vergunningen in één keer te regelen. 

Een boom kappen, bouwvergunning, sloopmelding, milieuvergunning, reclame maken op uw pand 
44. Ontgrondingenvergunning

Meldingen over de aanvraag of afgifte van een ontgrondingsvergunning. 

Rijkswaterstaat verleent de ont­gron­din­gen­ver­gun­ning als de ontgronding plaatsvindt in de rijks­wa­te­ren die zijn genoemd in de Regeling ontgrondingen in rijkswateren. Op andere locaties geeft de provincie de vergunning af. 

De Ont­gron­din­gen­wet re­gelt het af­gra­ven van zo­ge­naam­de op­per­vlak­te­delf­stof­fen, zoals zand, grind, klei en schel­pen. Dit soort delf­stof­fen wordt veel ge­won­nen langs en in de ri­vie­ren, maar ook in de Noord­zee. Daarnaast valt het afgraven van grond (bijvoorbeeld bij wegenbouw of de aanleg van watergangen) onder het begrip ontgronden.

Delfstoffen voor het aan­leg­gen van wegen, woon­wij­ken, vlieg­vel­den en ha­vens, en het uit­oe­fe­nen van land­bouw.
45. Ontheffing flora en faunawet

Meldingen over de aanvraag of afgifte van een ontheffing.

Activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor beschermde dieren, planten en natuur zoals het  (ver)bouwen, slopen, kappen, waterwegen aanleggen of dempen. Of een evenement in de openlucht. 

46. Ontheffing stortverbod*

Melding van een aanvraag of afgifte ontheffing van een stortverbod.

Als er (tijdelijk) geen andere verwerkingsmogelijkheden zijn, is het voor de beheerder van een stortplaats mogelijk om ontheffing van het stortverbod aan te vragen en zo te storten op een andere plaats.
47. Ontrekkingsvergunning

Meldingen over een aanvraag of afgifte van een Onttrekkingsvergunning. Een Onttrekkingsvergunning is voor het onttrekken van een woning aan de eigenlijke bestemming.

Het omzetten van een woning naar bedrijfsmatig gebruik, het samenvoegen tot één woonruimte of het gebruik van een reguliere woning voor kamerverhuur. Het gebruik van een tweede woning in het reguliere woonbestand, die recreatief wordt gebruikt. Een woning onttrekken aan de bestemming recreatie naar permanente bewoning.
48. Openingstijden Melding over aanvraag of afgifte ontheffing openingstijden Als de openingstijden afwijken van de regulieren geldende openingstijden binnen de gemeente, De openingstijden van zaken kunnen per gemeente verschillen. Onder deze meldingen kunnen ook gewijzigde openingstijden vallen van overheidsinstanties.
49. Optochtvergunning

Melding van een aanvraag of afgifte van een optochtsvergunning.

Let op: optochtenvergunningen kunnen ook onder de “APV vergunningen” of “Evenementenvergunning” lopen.

Voor het organiseren van een optocht is een vergunning nodig. De gemeente verleent de optochtvergunning onder specifieke voorwaarden ter bescherming van de (verkeers)veiligheid, publieke gezondheid en openbare orde. De route van de optocht staat in de melding.

50. Overig

Meldingen en mededelingen van overheidsinstanties over aanvragen en afgifte vergunningen of ontheffingen of ander zaken. Per overheidsinstantie wordt deze categorie anders gebruikt.

Kofferbaksale, vergaderingen en notulen, standplaats, kappen bomen, Omgevingsvergunning.

51. Peilbesluit Melding van een waterschap over een peilbesluit. Een peilbesluit is een juridisch document waarin de waterpeilen van een begrensd gebied, vaak voor één of meerder polders zijn vastgelegd.  Het waterschap is wettelijk verplicht voor zijn beheersgebied peilbesluiten op te stellen. Een peilbesluit bestaat uit een overzicht met in te stellen waterpeilen, een tekstuele toelichting en enkele kaarten.
52. Reclamevergunning*

Melding van een aanvraag of afgifte van een reclamevergunning. 

Vergunning voor reclame op, aan of bij een gebouw.
53. Rectificatie

Melding van een overheidsinstantie om een gemaakt fout recht te zetten.

Rectificatie publicatie vergunning, bestemmingsplan, openingstijden, verlenging beslistermijn, terinzagelegging.
54.

Register kinderopvang

Melding van een aanvraag, inschrijving of verwijdering van een kinderopvangvoorziening in het Landelijke Register Kinderopvang. De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt toezicht gevoerd en waar nodig gehandhaafd.

Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang (afgekort: LRK).
55. Sloopvergunning*

Melding over aanvraag of afgifte sloopvergunning of melding start sloopwerkzaamheden. Als een woning of een ander bouwwerk verbouwt of gesloopt wordt er komt sloopafval vrij. Het is bij de wet bepaald hoe het sloopafval verwerkt moet worden.

Sloopmelding start, sloopmelding asbest, vaak melding van specifieke locatie en datum/periode.

Let op: meldingen over sloopwerkzaamheden worden ook vaak onder de vergunningstypen “Meldingen” of “Mededelingen” gedaan.

56. Speelautomatenvergunning

Melding over een aanvraag of afgifte van een vergunning van een kansspelautomaat.

Let op: meldingen over kansspelautomaten worden ook gepubliceerd onder “Kansspelvergunning”.

57. Splitsingsvergunning

Melding over een aanvraag of afgifte van een Splitsingsvergunning. Een Splitsingsvergunning is een vergunning tot het wijzigen van de kadastrale registratie. 

Dit houdt in dat bij het verdelen van een gebouw in verschillende appartementen en/of bedrijfsruimten, deze ruimten apart benoemd worden en een volgnummer krijgen in het Kadaster.
58. Standplaatsvergunning

Melding over een aanvraag of afgifte van een standplaatsvergunning. Een standplaatsvergunning is nodig als men een verkooppunt op of aan de openbare weg wilt gaan uitbaten. Een standplaatsvergunning geeft toestemming voor het verkopen van goederen of het leveren van diensten vanaf een standplaats. 

Een viskraam, een oliebollenkraam of een snackwagen. 
Bij standplaatsvergunningen wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en tijdelijke vergunningen. 

Plaatsen op een (jaar)markt of een vaste plaats op een evenement vallen hier niet onder.

59. Stedelijk waterplan

Melding van een gemeenten van een publicatie van een stedelijk waterplan. De gemeente legt haar visie op haar gemeentelijke watertaak vast in het stedelijk waterplan. Het waterplan is geen verplicht document. In het stedelijk waterplan staan de functies van het stedelijk water in hun onderlinge samenhang.

Het stedelijk waterplan heeft geen juridische status en is in die zin niet verplicht. Het waterplan kan ook een onderdeel zijn van de visie van de gemeente over klimaatadaptatie.

 

In het stedelijk waterplan staat ook hoe de gemeente omgaat met afvalwaterlozingen in het buitengebied. De gemeente kan riool aanleggen of andere voorzieningen treffen. 
60. Stookvergunning

Melding van een aanvraag of afgifte van een vuur. Of ontheffing stookverbod.

Kerstboomverbranding, paas- of vreugdevuur, groenafval verbranden op eigen terrein.
61. Terrasvergunning

Melding van een aanvraag of verleend terrasvergunning. In veel gemeenten is een terrasvergunning nodig als je een terras wilt. Ook als het op eigen terrein is. De regels voor een terras verschillen per gemeente. 

Een terras is alleen toegestaan bij een gevestigde horecazaak. Het terras mag geen:

  • schade toebrengen aan de weg
  • gevaar opleveren voor weggebruikers
  • belemmering vormen voor beheer en onderhoud van de weg.
62.

Ventvergunning

Melding van een aanvraag of afgifte van een ventvergunning. Een ventvergunning is als je op straat (zonder vaste standplaats) of aan de deur waren verkopen of diensten wilt aanbieden.

In sommige gemeenten is een ventvergunning nodig. In andere gemeenten is een melding voldoende. De voorwaarden voor de ventvergunning of de melding kunnen per gemeente verschillen. 

63. Verkeersbesluit

Melding van een besluit van een overheidsinstantie om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen.

Instellen eenrichtingsverkeer, plaatsen elektrische laadpunten, wijziging of toekenning gehandicaptenparkeerplaats of autodeelplaats, parkeerverbodszone, uitbreiding blauwe zone. Tijdelijke verkeersmaatregelen zoals snelheidsbeperkingen of parkeerverbod ivm evenementen.
64. Verkiezingen Melding van een aankomende verkiezing met informatie over verkiezing. Specifieke informatie over de verkiezing.
65. Verordeningen en reglementen

Melding aanvraag of afgifte van een  overheidsbesluit. De onderwerpen verschillen per gemeente.

Verkeersbesluiten, diverse belastingen en leges. Verkiezingen en beleidsregels.
66. Vervoer gevaarlijke stoffen vergunning

Melding over het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Let op: De melding kan ook onder vergunningstype “Overig” vallen.

De melding kan de route bevatten of afleveradres.

67. Vestigingsvergunning Vervallen per 2017.  Type ""Vestigingsvergunning" is eind 2018 wel gebruikt door gemeente Boekel om bekendmakingen te publiceren.
68. Voorbereidingsbesluit Kennisgeving van een  voorbereidingsbesluit. Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.

Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en aanlegactiviteiten.

Let op: voorbereidingsbesluiten worden ook onder andere type vergunnignen gepubliceerd zoals “Verordeningen en regelementen”, “Overig” en “Bestemmingsplan”

69. Vuurwerkvergunning

Melding van een aanvraag of verleende vuurwerkvergunning.

Let op: Vuurwerkmeldingen kunnen ook gedaan worden onder de categorieën: “Overig”, “Omgevingsvergunning”,  “Meldingen”, “Verordening en Regelementen”

Een vuurwerkvergunning is nodig als een bedrijf of burger vuurwerk wilt afsteken buiten de jaarwisseling.

70.

Watervergunning

Melding van een aanvraag of verleende watervergunning door een waterschap.Een watervergunning is nodig als men stoffen wilt lozen in het oppervlakte water of wilt bouwen bij een dijk of kanaal.

Melding met daarin een specifieke locatie of gebied plaatsen van een stuw, verwijderen bomen bij een waterkering, leggen van een kabel bij een watergang, onttrekken van water voor beregening.
71. Wijzigingsvergunning

Melding van een wijziging van een afgegeven vergunning.

Deze type vergunning wordt vooral door waterschap gebruikt.

Bronnen:

Planviewer import alle lokale bekendmakingen sinds 2010.

Kenniscentrum InfoMil

Omgevingsloket