7.8

Begrippenlijst

Vergunningen

Hier volgt een overzicht van alle type vergunningen die overheden kunnen gebruiken voor aanvragen of afgiftes van vergunningen.

Vergunningen met een * vallen onder de Omgevingsvergunning en kunnen daarom binnen eenzelfde procedure aangevraagd worden.

Aankondiging

Melding van een aankomende gebeurtenis.

Toelichting: Bijv. jaarlijkse schouw waterschap
Melding van een aanvraag of een afgifte van een aanlegvergunning. Een aanlegvergunning is een omgevingsvergunning.

Toelichting: Deze vergunning is nodig voor werkzaamheden (geen bouw) in gebieden met een speciale waarde op bijvoorbeeld landschappelijk, cultuurhistorisch of archeologisch gebied zoals wegen of paden aanleggen, sloten graven of dempen, bomen planten, grond ophogen of afgraven.
Melding van een besluit, meestal een politiek besluit, waarbij een hiërarchisch hooggeplaatste persoon, bv. een minister, of een belangrijke instelling, aan een lager geplaatste persoon of instelling, bv. een gemeente, een aanwijzing geeft die de lager geplaatste moet opvolgen.

Toelichting: Aanwijzing van gemeenten voor carbidschieten, strand en strandzonering, parkeren grote voertuigen, inzamelvoorzieningen. Een besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waarin een gebied als Natura 2000 gebied wordt aangewezen.
Melding waar de agenda en notulen van de vergaderingen van de publicerende overheidsinstantie te bekijken zijn.

Toelichting: Over een vergadering van Commissie bezwaarschriften, raadsvergaderingen, vergadering welstand, spreekuur stadsbouwmeester.
Melding van de aanvraag of verleende APV vergunning. De APV is een gemeentelijke verordening. In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Toelichting: Wijziging exploitatievergunning coffeeshop of horeca, aansluitingen COAX of glasvezel, plaatsen containers, markkraam of kerstboom, evenementen en optochten.
Melding van een belastingbesluit. Het gaat hierbij over belastingverordeningen en tarieven die de gemeente gaat handhaven.

Toelichting: Bekendmaking leidraad invordering belasting. Hondenbelasting. Let op: Deze meldingen kunnen ook gedaan worden onder de vergunningstypen "Mededelingen" en "Verordeningen en Regelementen".
Melding van een lijst van besluiten die het College van burgemeester en wethouders neemt tijdens een vergadering over een groot aantal voorstellen.

Toelichting: Uitschrijven personen, collegebesluiten. Bijna alle besluiten zijn openbaar. Soms is een besluit niet openbaar. Dit zijn besluiten waar de privacy van de directe betrokkenen gewaarborgd en gerespecteerd moet worden.
Melding van een publicatie van inzage of een vaststelling van een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan dat juridisch bindend is voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Een bestemmingsplan bevat regels voor het gebruik van de in het plan begrepen gronden en bouwwerken.

Toelichting: Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan, melding dat een plan is vastgesteld en dus geldend vanaf dat moment.
Melding van aanvraag of besluit in het kader van Wet Bodembescherming.

Toelichting: Melding van bodemverontreiniging of bodemsanering voor een specifiek gebied of adres.
Een melding van een aanvraag of verleende vergunning. Een bouwvergunning is een noodzakelijke, meestal schriftelijke, toestemming die door een overheid wordt verstrekt aan een bedrijf of particulier om een bouwwerk op te richten of een bestaand bouwwerk te wijzigen als het plan niet binnen het bestemmingsplan valt.

Toelichting: Bouwen of renoveren van een woning, garage, aanbouw, verbouw en/of carport.
Een melding van een aanvraag of afgifte van een Collectevergunning. Een Collectevergunning is nodig als men geld of goederen wilt ophalen voor een bepaald doel.

Toelichting: Collecte van Sinterklaas comité, stichting kledingophaal, stichting artsen voor kinderen, jantje beton, korfbalvereniging.
De melding van een besluit van een overheidsinstantie voor het overdragen van een bestaande bevoegdheid door een orgaan dat krachtens attributie hiertoe bevoegd is aan een ander orgaan dat de bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid gaat uitoefenen (in Nederland).

Toelichting: Specificatie van het besluit en de betrokken partijen.
Melding van een aanvraag of een verleende drank- en horecavergunning.

Toelichting: Eenieder die tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt. Horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant. Of verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.
Melding van een aanvraag of verleende evenementenvergunning. Een Evenementenvergunning is nodig om een evenement te organiseren. Let op: Evenementen kunnen ook via andere type vergunningen worden verleend zoals "APV".

Toelichting: Tot een evenement wordt gerekend: elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak zoals een sportwedstrijd, evenement, popconcert of fancy-fair.
Melding van een aanvraag of verleende exploitatievergunning. In de exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met openbare orde, veiligheid en zedelijkheid in de omgeving van openbare inrichtingen.

Toelichting: Als men een horecaonderneming start of overneemt. De exploitatievergunning heeft te maken met openbare orde, veiligheid en zedelijkheid in de omgeving van openbare inrichtingen.
Melding van een aanvraag of afgifte van een Gebruiksvergunning. Een Gebruiksvergunning is nodig bij grotere risico’s. In deze vergunning staan voorschriften over onder andere brandpreventie.

Toelichting: Een gebruiksvergunning is vereist in bouwwerken of inrichtingen waarin:
  • Bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen
  • Aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden gegeven
  • Aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft
  • Aan meer dan vier personen woonverblijf zal worden verschaft, anders dan een huishouden per woning. Bijvoorbeeld een kamerverhuurbedrijf.
Melding van een aanvraag of een verleend gedoogbesluit. Een gedoogbesluit is het besluit van een bestuursorgaan om overtredingen van een bepaalde wet niet te vervolgen. Men ziet af van het toepassen van handhavingsmiddelen. Let op: Gedoogbesluiten kunnen ook via een "APV" vergunning gemeld worden.

Toelichting: Een gedoogbesluit kan het gevolg zijn van het onvermogen van handhavende instanties om bepaalde wetten te handhaven, maar kan ook een bewuste keuze zijn als een wet of de handhaving ervan als niet zinvol wordt gezien, terwijl een wijziging of intrekking van de betreffende wet politiek te gevoelig ligt zoals het gedogen van een casino of gedogen dat grond als parkeerplaats wordt gebruikt.
Melding van een intrekking of aanvraag van of een verleende gehandicaptenparkeerplaats.

Toelichting: Een gehandicaptenparkeerplaats bij een specifiek adres of voor een specifiek kenteken.
Melding van een gemeente over een ontheffing of wijziging van het geluidbeleid. Het doel van het beleid is het voorkomen van geluidsoverlast. Het beleid kan verschillen per gemeente. Soms is een melding genoeg, soms is een vergunning nodig. Er is geluidbeleid op toepassing van evenementen of voor een type C bedrijf. Geluid m.b.t. type C bedrijven vallen ook onder de omgevingsvergunning "Milieu".

Toelichting: Ontheffing geluidsnormen terras, ontheffing voor het storten van beton, ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden aan het spoor.
Melding van een overheid over een gemeenschappelijke regeling. Door de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies. Het ontstaan van een gemeenschappelijke regeling kan gemeld worden via een publicatie door één van de deelnemende partijen.

Toelichting: Samenwerkingsorganisatie om een gebied te ontwikkelen.
In de Waterwet staat een drietal type grondwateronttrekkingen en hiermee verband houdende infiltraties die onder de bevoegdheid van de provincie vallen. Andere grondwateronttrekkingen en infiltraties vallen onder de bevoegdheid van het Waterschap (regionale wateren) of (voor rijstwateren) de minister van Infrastructuur en Milieu. In de keur van het Waterschap is bepaald in welke gevallen een watervergunning is vereist en in welke gevallen algemene regels (inclusief meldplicht) gelden.

Toelichting: Provinciale watervergunning voor grondwateronttrekking en infiltratie. Watervergunning op grond van de keur. Watervergunning RWS voor grondwateronttrekking en infiltratie. Meten aan grondwateronttrekkingen en infiltraties.
Aanvraag of afgifte van een vergunning voor het onttrekken of infiltreren van grondwater.

Toelichting: Zie ook "Watervergunning".
Meldingen van de gemeente over huisafval. Let op: meldingen over huisafval worden ook gepubliceerd onder “Verordening en Regelementen ”, “APV-vergunning” of “Meldingen”.

Toelichting: Publicatie afvalkalender, beleid grof tuinafval, openingstijden milieubrengstations, plaatsen afvalcontainers.
Melding van een aanvraag van of een verleende in- en uitritvergunning. Deze vergunning is nodig bij het realiseren van een ingang of uitgang voor voertuigen van of naar de openbare weg.

Toelichting: De toegang naar een garage, een uitrit, het verbreden van een uitrit. Waar uitrit staat kunt u ook inrit lezen.
Melding van een plan wat ter inzake ligt voor inspraak.

Toelichting: Welstandsnota, stedenbouwkundigplan, zonneplan en/of investeringsnota.
Melding van een aanvraag van of verleende Kansspelvergunning. Een kansspelvergunning is nodig als een vereniging een kansspel wilt organiseren.

Toelichting: Voor het organiseren van bingo, een loterij of het plaatsen van een gokautomaat.
Melding van een aanvraag van of verleende Kapvergunning. Let op: deze meldingen worden ook bekend gemaakt onder het type "Mededelingen".

Toelichting: Deze vergunning is nodig bij het omhakken of rooien van bomen. Voor stevig snoeien geldt dit ook.
Melding van een aanvraag van of verleende Keurvergunning. De keur is een verordening met de regels die een Waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Als er (bouw) werkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van een water of een dijk, heeft degene die dat wilt doen een keurvergunning of keurontheffing nodig. Het waterschap onderzoekt hoe en wat de nadelige gevolgen zijn voor het water of voor de dijken.

Toelichting: Vergunning nodig voor het aanbrengen van een dam, dempen of wijzigen van een watergang, plaatsen van opstal, planten van bomen en struiken en of het onttrekken van water.
Melding van een aanvraag van of verleende leegstandsvergunning. Een leegstandsvergunning is een gemeentelijke toestemming om woonruimte tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandswet.

Toelichting: Vergunning voor het verhuren van woningen die op de nominatie staan om gesloopt of gerenoveerd te worden. Of woningen die bestemd zijn om verkocht te worden en die in afwachting daarvan leeg staan.
Meldingen van de aanvraag van of afgifte van een ligplaatsvergunning. Een ligplaats is een waterperceel met aangrenzende gronden waar men een woonboot mag aanmeren.

Toelichting: Verleende ligplaatsvergunning specifiek op adres of op de naam van een boot. Een ligplaatsvergunning is nodig bij het gebruik van een aangewezen ligplaats. Het is mogelijk een woonschip op een bestaande ligplaats over te nemen en hierna een verzoek in te dienen de ligplaatsvergunning op uw naam over te schrijven.
Meldingen van aangevraagde of verleende loterijvergunningen of klein kansspel. Voor het organiseren van kleine kansspelen (zoals kansspel/bingo en rad van avontuur) is een melding klein kansspel genoeg.

Toelichting: Loterij carnavalsstichting, hengelsportvereniging, voetbalvereniging, kerk.
Meldingen inzake het lozen van gebruikt of ongebruikt water in bodem, riolering of oppervlaktewater.

Toelichting: Melding voor een specifiek adres of gebied.
Meldingen van aanvraag van of verleende vergunning inzake het het lozen van gebruikt of ongebruikt water in bodem, riolering of oppervlaktewater.

Toelichting: Melding van een vergunning voor een specifiek adres of gebied.
Melding van aanvraag of afgifte van een marktvergunning. Let op: deze vergunningen worden ook gepubliceerd onder "Standplaatsvergunning", "APV" of "Evenementen".

Toelichting: Een marktvergunning is nodig als men waren op de markt wilt gaan verkopen of een markt wilt organiseren. De melding bevat een specificatie van de naam van het bedrijf en op welke markt.
Mededingen van een overheidsinstantie over algemene zaken.

Toelichting: Belastingverordening, kap bomen, gewijzigde openingstijden gemeente, oefening landmacht, inzage belastingen, begrotingen en subsidies, evenementen, afval, nieuwe huisnummers en/of inloopbijeeenkomsten.
Meldingen van een overheidsinstantie over diverse zaken.

Toelichting: Sloopmelding, verwijderen asbest, wijziging bedrijf, registratie/uitschrijven persoon, klein evenement persoonsgegevens.
Melding van een aanmeldingsnotitie of besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage (afkorting m.e.r.).

Toelichting: Een Milieueffectrapportage behelst het in beeld brengen van de milieugevolgen van een besluit voordat het besluit wordt genomen.
Meldingen inzake de Europese richtlijn 2003/4/EG. Deze richtlijn kent verschillende bepalingen die bedoeld zijn om de toegang tot de milieu-informatie voor het publiek zo eenvoudig mogelijk te maken.

Toelichting: Wijziging of start bedrijfsactiviteiten veehouderij.
Meldingen inzake aanvraag of afgifte van een milieuvergunning of melding van een activiteitenbesluit. Milieuvergunningen worden afgegeven door zowel provincies als gemeenten. Bedrijfsmatige activiteiten vallen onder de Wet milieubeheer.

Toelichting: Type B bedrijven moeten een activiteit zoals die vallen onder het Activiteitenbesluit melden. Voorbeelden van type B inrichtingen zijn garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven en jachthavens. Type C bedrijven hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. Voorbeelden van type C inrichtingen zijn een rioolwaterzuiveringsinstallatie met slibvergistingsinstallatie, een autodemontagebedrijf dat ook vrachtwagens demonteert.
Melding over wijzigingen in het overheidsbesluit over milieu. De milieuverordening is op provinciaal niveau uitgewerkt.

Toelichting: Ontheffing milieuverordening.
Melding van een aanvraag of verleende Monumentenvergunning.

Toelichting: De eigenaar of huurder van een monument zoals een molen of een boerderij die daar iets aan wilt veranderen heeft hier een Monumentenvergunning nodig.
Kennisgeving van een aanvraag of verleende ontheffing door voornamelijk provincies. Vergunning ter bescherming van de natuur. Dit beleid zorgt ervoor dat activiteiten niet schadelijk zijn voor beschermde dieren, planten en natuur.

Toelichting: (Ver)bouwen, slopen, kappen, waterwegen aanleggen of dempen, een evenement in de open lucht. Meldingen veehouderij.
Melding van een aanvraag van of verleende Omgevingsvergunning. Een Omgevingsvergunning maakt het mogelijk om verschillende vergunningen in één keer te regelen.

Toelichting: Een boom kappen, bouwvergunning, sloopmelding, milieuvergunning, reclame maken op een pand.
Meldingen over de aanvraag of afgifte van een ontgrondingsvergunning. Rijkswaterstaat verleent de ontgrondingenvergunning als de ontgronding plaatsvindt in de rijkswateren die zijn genoemd in de Regeling ontgrondingen in rijkswateren. Op andere locaties geeft de provincie de vergunning af.

Toelichting: De Ontgrondingenwet regelt het afgraven van zogenaamde oppervlakte­delfstoffen, zoals zand, grind, klei en schelpen. Dit soort delfstoffen wordt veel gewonnen langs en in de rivieren, maar ook in de Noordzee. Daarnaast valt het afgraven van grond (bijvoorbeeld bij wegenbouw of de aanleg van watergangen) onder het begrip ontgronden. Delfstoffen voor het aanleggen van wegen, woonwijken, vliegvelden en havens, en het uitoefenen van landbouw.
Meldingen over de aanvraag of afgifte van een ontheffing.

Toelichting: Activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor beschermde dieren, planten en natuur zoals het (ver)bouwen, slopen, kappen, waterwegen aanleggen of dempen. Of een evenement in de open lucht.
Melding van een aanvraag of afgifte van ontheffing van een stortverbod.

Toelichting: Als er (tijdelijk) geen andere verwerkingsmogelijkheden zijn, is het voor de beheerder van een stortplaats mogelijk om ontheffing van het stortverbod aan te vragen en zo te storten op een andere plaats.
Meldingen over een aanvraag of afgifte van een Onttrekkingsvergunning. Een Onttrekkingsvergunning is voor het onttrekken van een woning aan de eigenlijke bestemming.

Toelichting: Het omzetten van een woning naar bedrijfsmatig gebruik, het samenvoegen tot één woonruimte of het gebruik van een reguliere woning voor kamerverhuur. Het gebruik van een tweede woning in het reguliere woonbestand, die recreatief wordt gebruikt. Een woning onttrekken aan de bestemming recreatie naar permanente bewoning.
Melding over aanvraag of afgifte van ontheffing van openingstijden

Toelichting: Als de openingstijden afwijken van de regulier geldende openingstijden binnen de gemeente. De openingstijden van zaken kunnen per gemeente verschillen. Onder deze meldingen kunnen ook gewijzigde openingstijden vallen van overheidsinstanties.
Melding van een aanvraag of afgifte van een optochtvergunning. Let op: optochtvergunningen kunnen ook onder de “APV vergunningen” of “Evenementenvergunning” lopen.

Toelichting: Voor het organiseren van een optocht is een vergunning nodig. De gemeente verleent de optochtvergunning onder specifieke voorwaarden ter bescherming van de (verkeers)veiligheid, publieke gezondheid en openbare orde. De route van de optocht staat in de melding.
Meldingen en mededelingen van overheidsinstanties over aanvragen en afgifte van vergunningen of ontheffingen of andere zaken. Per overheidsinstantie wordt deze categorie anders gebruikt.

Toelichting: Kofferbaksale, vergaderingen en notulen, standplaats, kappen bomen, Omgevingsvergunning.
Melding van een Waterschap over een peilbesluit. Een peilbesluit is een juridisch document waarin de waterpeilen van een begrensd gebied, vaak voor één of meerder polders, zijn vastgelegd.

Toelichting: Het Waterschap is wettelijk verplicht voor zijn beheersgebied peilbesluiten op te stellen. Een peilbesluit bestaat uit een overzicht met in te stellen waterpeilen, een tekstuele toelichting en enkele kaarten.
Melding van een aanvraag of afgifte van een reclamevergunning.

Toelichting: Vergunning voor reclame op, aan of bij een gebouw.
Melding van een overheidsinstantie om een gemaakte fout recht te zetten.

Toelichting: Rectificatie publicatie vergunning, bestemmingsplan, openingstijden, verlenging beslistermijn, terinzagelegging.
Melding van een aanvraag, inschrijving of verwijdering van een kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang. De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt toezicht gevoerd en waar nodig gehandhaafd.

Toelichting: Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang (afgekort LRK).
Melding over aanvraag of afgifte van sloopvergunning of melding start sloopwerkzaamheden. Als een woning of een ander bouwwerk verbouwd of gesloopt wordt komt er sloopafval vrij. Het is bij de wet bepaald hoe het sloopafval verwerkt moet worden.

Toelichting: Sloopmelding start, sloopmelding asbest, vaak melding van specifieke locatie en datum/periode. Let op: meldingen over sloopwerkzaamheden worden ook vaak onder de vergunningstypen “Meldingen” of “Mededelingen” gedaan.
Melding over een aanvraag of afgifte van een vergunning van een kansspelautomaat.

Let op: meldingen over kansspelautomaten worden ook gepubliceerd onder “Kansspelvergunning”.
Melding over een aanvraag of afgifte van een Splitsingsvergunning. Een Splitsingsvergunning is een vergunning tot het wijzigen van de kadastrale registratie.

Toelichting: Dit houdt in dat bij het verdelen van een gebouw in verschillende appartementen en/of bedrijfsruimten, deze ruimten apart benoemd worden en een volgnummer krijgen in het Kadaster.
Melding over een aanvraag of afgifte van een standplaatsvergunning. Een standplaatsvergunning is nodig als men een verkooppunt op of aan de openbare weg wilt gaan uitbaten. Een standplaatsvergunning geeft toestemming voor het verkopen van goederen of het leveren van diensten vanaf een standplaats.

Toelichting: Een viskraam, een oliebollenkraam of een snackwagen. Bij standplaatsvergunning wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en tijdelijke vergunningen. Plaatsen op een (jaar)markt of een vaste plaats op een evenement vallen hier niet onder.
Melding van een gemeente van een publicatie van een stedelijk waterplan. De gemeente legt haar visie op haar gemeentelijke watertaak vast in het stedelijk waterplan. Het waterplan is geen verplicht document. In het stedelijk waterplan staan de functies van het stedelijk water in hun onderlinge samenhang. Het stedelijk waterplan heeft geen juridische status en is in die zin niet verplicht. Het waterplan kan ook een onderdeel zijn van de visie van de gemeente over klimaatadaptatie.

Toelichting: In het stedelijk waterplan staat ook hoe de gemeente omgaat met afvalwaterlozingen in het buitengebied. De gemeente kan riool aanleggen of andere voorzieningen treffen.
Melding van een aanvraag of afgifte van een vuur. Of ontheffing stookverbod.

Toelichting: Kerstboomverbranding, paas- of vreugdevuur, groenafval verbranden op eigen terrein.
Melding van een aanvraag van of verleende terrasvergunning. In veel gemeenten is een terrasvergunning nodig als men een terras wil openen. Ook als het op eigen terrein is. De regels voor een terras verschillen per gemeente.

Toelichting: Een terras is alleen toegestaan bij een gevestigde horecazaak. Het terras mag geen:
  • Schade toebrengen aan de weg
  • Gevaar opleveren voor weggebruikers
  • Belemmering vormen voor beheer en onderhoud van de weg
Melding van een aanvraag of afgifte van een ventvergunning. Een ventvergunning is als men op straat (zonder vaste standplaats) of aan de deur waren verkopen of diensten wil aanbieden.

Toelichting: In sommige gemeenten is een ventvergunning nodig. In andere gemeenten is een melding voldoende. De voorwaarden voor de ventvergunning of de melding kunnen per gemeente verschillen.
Melding van een besluit van een overheidsinstantie om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen.

Toelichting: Instellen eenrichtingsverkeer, plaatsen elektrische laadpunten, wijziging of toekenning gehandicaptenparkeerplaats of autodeelplaats, parkeerverbodszone, uitbreiding blauwe zone. Tijdelijke verkeersmaatregelen zoals snelheidsbeperkingen of parkeerverbod i.v.m. evenementen.
Melding van een aankomende verkiezing met informatie over de verkiezing.

Toelichting: Specifieke informatie over de verkiezing.
Melding aanvraag of afgifte van een overheidsbesluit. De onderwerpen verschillen per gemeente.

Toelichting: Verkeersbesluiten, diverse belastingen en leges. Verkiezingen en beleidsregels.
Melding over het vervoer van gevaarlijke stoffen. Let op: De melding kan ook onder het vergunningstype “Overig” vallen.

Toelichting: De melding kan de route bevatten of het afleveradres.
Vervallen per 2017.

Let op: Het type "Vestigingsvergunning" is eind 2018 wel gebruikt door gemeente Boekel om bekendmakingen te publiceren.
Kennisgeving van een voorbereidingsbesluit. Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.

Toelichting: Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en aanlegactiviteiten. Let op: voorbereidingsbesluiten worden ook onder andere type vergunnignen gepubliceerd zoals “Verordeningen en regelementen”, “Overig” en “Bestemmingsplan”.
Melding van een aanvraag van of verleende vuurwerkvergunning. Let op: Vuurwerkmeldingen kunnen ook gedaan worden onder het type “Overig”, “Omgevingsvergunning”, “Meldingen”, en “Verordening en Regelementen”.

Toelichting: Een vuurwerkvergunning is nodig als een bedrijf of burger vuurwerk wil afsteken buiten de jaarwisseling.
Melding van een aanvraag van of verleende watervergunning door een Waterschap. Een watervergunning is nodig als men stoffen wil lozen in het oppervlaktewater of wil bouwen bij een dijk of kanaal.

Toelichting: Melding met daarin een specifieke locatie of gebied voor het plaatsen van een stuw, verwijderen bomen bij een waterkering, leggen van een kabel bij een watergang, onttrekken van water voor beregening.
Melding van een wijziging van een afgegeven vergunning.

Toelichting: Dit type vergunning wordt vooral door het Waterschap gebruikt.
Bronnen:
Gratis kadastrale percelen dag actueel

Bekijk gratis dag actuele kadastrale perceelinformatie.

Ervaar het gemak van het meten van jouw tuin

Het coronavirus houdt iedereen flink bezig. Door de genomen maatregelen werkt nu een groot deel van de bevolking thuis of tijdelijk minder. We zien da...

Actuele kadastrale informatie gratis beschikbaar

Sinds deze week biedt Planviewer, het Nationale Locatie Platform, als eerste in Nederland dagelijks geactualiseerde kadastrale perceelinformatie. Alle...