Bestemmingsplan Leeuwarden - Gedeeltelijke omlegging gasleiding

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.03020BP00 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0080.03020BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 17.298 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 5.114 29,56%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 160 0,92%

- Bedrijventerrein (art. 5) 544 3,15%

- Cultuur en ontspanning - Evenemententerrein (art. 6) 112 0,65%

- Groen (art. 7) 2.853 16,49%

- Verkeer (art. 8) 4.035 23,32%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 9) 103 0,60%
- Verkeer - Railverkeer (art. 10) 1.270 7,34%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 11) 1.141 6,60%

- Water - Vaarweg (art. 12) 1.966 11,36%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 13) 11.714 67,72%
- Leiding - Hoogspanning (art. 14) 917 5,30%
- Leiding - Riool (art. 15) 112 0,65%

- Waarde - Cultuurhistorie (art. 16) 520 3,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 20.1) 3.750 21,68%

- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 20.2) 11.678 67,51%

- overige zone - aardgastransportleiding vervalt (art. 20.3) 5.583 32,28%