Bestemmingsplan Buitengebied, 1ste herziening 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Smallingerland Dossier NL.IMRO.0090.BP2015BGB035 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0090.BP2015BGB035-0401 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 99.264.104 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Besloten gebied (art. 3) 108.536 0,11%
- Agrarisch met waarden - Open gebied (art. 4) 1.070.282 1,08%

- Bedrijf (art. 5) 941 0,00%

- Maatschappelijk (art. 14) 10.200 0,01%

- Natuur (art. 15) 920 0,00%

- Recreatie - 1 (art. 16) 203.864 0,21%
- Recreatie - 5 (art. 20) 10.968 0,01%

- Water (art. 23) 7.029 0,01%

- Wonen (art. 24) 15.079 0,02%
- Wonen - Woonboerderij (art. 26) 21.634 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 28) 4.129 0,00%

- Waarde - Archeologisch/cultuurhistorisch waardevol gebied 1 (art. 30) 12.958 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - 47 Bkl (art. 35.1) 239.067 0,24%
- geluidzone - 57 Bkl (art. 35.1) 11.326 0,01%

- luchtvaartverkeerzone - laagvliegroute (art. 35.3) 27.270 0,03%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 35.5) 2.169 0,00%