wijzigingsplan Bedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010, tweede aansluiting

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991026
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991026-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-05-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.350 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 14.350 100,00%
- Verkeer (art. 3) 14.350 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 475 3,31%
Waterstaat - Waterkering (art. 4) 475 3,31%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 515 3,59%
veiligheidszone - windturbine 2 (art. 6.1) 515 3,59%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2014 detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart
wijzigingsplan Bedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010, tweede aansluiting detail kaart
wijzigingsplan Bedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010, tweede aansluiting detail kaart
bestemmingsplan Zuiderzeehaven 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Watervergunning voor de locatie Haatlandhaven nabij kruising met Genuakade in Kampen detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Verordening Winkeltijden 2011 detail

Vergunningen in de gaten houden?