Buitengebied, herziening 2013-2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ommen Dossier NL.IMRO.0175.20131003006 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0175.20131003006-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.802.231 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 6.227.373 63,53%
- Agrarisch - Exportwegerij (art. 4) 18.107 0,18%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 35.682 0,36%

- Bedrijf (art. 6) 50.560 0,52%

- Detailhandel (art. 7) 13.831 0,14%

- Groen (art. 8) 47.927 0,49%

- Maatschappelijk (art. 9) 23.946 0,24%

- Natuur (art. 10) 1.557.643 15,89%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 11) 1.104.375 11,27%

- Verkeer (art. 12) 247.126 2,52%
- Verkeer - Railverkeer (art. 13) 20.179 0,21%

- Water (art. 14) 174.491 1,78%

- Wonen (art. 15) 172.298 1,76%
- Wonen - VAB (art. 16) 108.692 1,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 17) 35.554 0,36%

- Waarde - Agrarisch gebied met landschappelijke openheid (art. 19) 4.851.193 49,49%
- Waarde - Agrarisch gebied met landschappelijke waarden (art. 20) 1.582.651 16,15%
- Waarde - Archeologie (art. 21) 298.439 3,04%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 22) 4.456.649 45,47%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 23) 4.550.956 46,43%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 24) 2.265.710 23,11%
- Waarde - EHS (art. 25) 425.799 4,34%
- Waarde - Landgoed (art. 26) 311.558 3,18%
- Waarde - Landschap (art. 27) 3.337 0,03%
- Waarde - Natuurgebied met recreatieve waarden (art. 28) 1.201.032 12,25%
- Waarde - Rivieroevers met natuurwaarden (art. 29) 1.082.967 11,05%

- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 30) 1.080.560 11,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 34.1) 23.699 0,24%
- milieuzone - intrekgebied (art. 34.2) 1.766.488 18,02%

- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 34.3) 5.196.347 53,01%