Buitengebied, derde herziening reparatie Rijnbandijk 163

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20140019 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20140019-vg01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 16.415 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 3) 9.398 57,26%

- Overig - Verkeer (art. 4) 1.865 11,36%

- Water - Waterkering (art. 5) 200 1,22%

- Wonen (art. 6) 4.951 30,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 7) 16.415 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 8) 1.948 11,87%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - teeltvrijezone (art. 12.1) 9.451 57,58%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 12.2) 15.487 94,35%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 12.3) 11.594 70,63%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Rijnbandijk