Buitengebied, vijfde herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BUIBP20140020 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0214.BUIBP20140020-vg01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 453.834 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 20.426 4,50%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 48.890 10,77%
- Agrarisch met waarden - Linge uiterwaardgebied (art. 5) 465 0,10%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 6) 50.289 11,08%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaardgebied (art. 7) 690 0,15%

- Bedrijf (art. 8) 8.361 1,84%
- Bedrijf - Beperkt (art. 9) 3.703 0,82%
- Bedrijf - Uiterwaardgebied (art. 10) 66.389 14,63%

- Bos (art. 11) 7.659 1,69%

- Groen (art. 12) 28.814 6,35%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 13) 14.253 3,14%

- Maatschappelijk (art. 14) 2.705 0,60%

- Natuur - Uiterwaardgebied (art. 15) 33.947 7,48%

- Recreatie - Ondersteunende recreatieve voorzieningen (art. 16) 22.998 5,07%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55 m2 (art. 17) 4.800 1,06%

- Sport (art. 18) 23.198 5,11%

- Verkeer (art. 19) 19.380 4,27%

- Water (art. 20) 8.026 1,77%
- Water - Waterkering (art. 21) 3.292 0,73%
- Water - Waterweg (art. 22) 1.343 0,30%

- Wonen (art. 23) 53.024 11,68%
- Wonen - Uiterwaardgebied (art. 24) 24.564 5,41%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 25) 6.615 1,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 26) 2.901 0,64%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 27) 110 0,02%
- Leiding - Riool (art. 28) 532 0,12%

- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 29) 31.028 6,84%
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 30) 122.568 27,01%
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 31) 63.281 13,94%
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 32) 51.563 11,36%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 118.188 26,04%
- Waarde - Ecologie (art. 34) 4.330 0,95%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 35) 7.471 1,65%
- Waterstaat - Beheerszone waterweg (art. 36) 133.102 29,33%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 37) 6.863 1,51%
- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 521 0,11%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - 57 db contour betuweroute (art. 42.1) 33.464 7,37%

- milieuzone - teeltvrije zone (art. 42.2) 465 0,10%

- overige zone - gezamenlijk bijgebouw (art. 23.2.3) 650 0,14%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 42.3) 1.774 0,39%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 42.4) 1.083 0,24%
- vrijwaringszone - weg (art. 42.5) 20.421 4,50%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 44.1) 8.512 1,88%