Buren, herziening 2017

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren
DossierNL.IMRO.0214.BURBP2016001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0214.BURBP2016001-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 26-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 25-01-2017
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.321.661 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 20.405 1,54%
- Agrarisch (art. 3) 20.405 1,54%
Agrarisch met waarden 946.347 71,60%
- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 14.964 1,13%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 5) 931.383 70,47%
Bedrijf 18.776 1,42%
- Bedrijf (art. 6) 7.666 0,58%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 7) 4.384 0,33%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 8) 6.726 0,51%
Centrum 10.020 0,76%
- Centrum (art. 9) 10.020 0,76%
Detailhandel 3.009 0,23%
- Detailhandel (art. 10) 3.009 0,23%
Gemengd 60.997 4,62%
- Gemengd - Landgoed (art. 11) 60.997 4,62%
Groen 10.902 0,82%
- Groen (art. 12) 4.592 0,35%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 13) 6.310 0,48%
Maatschappelijk 6.815 0,52%
- Maatschappelijk (art. 14) 6.815 0,52%
Recreatie 44.454 3,36%
- Recreatie - Centrrale voorzieningen (art. 15) 3.441 0,26%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 16) 13.215 1,00%
- Recreatie - Ondersteunende recreatieve voorzieningen (art. 17) 5.011 0,38%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55 m2 (art. 18) 22.787 1,72%
Tuin 389 0,03%
- Tuin - Gaarde (art. 19) 389 0,03%
Verkeer 4.670 0,35%
- Verkeer (art. 20) 4.670 0,35%
Wonen 19.275 1,46%
- Wonen - Buitengebied (art. 21) 4.068 0,31%
- Wonen - Kern (art. 22) 5.811 0,44%
- Wonen - Landhuis (art. 24) 9.397 0,71%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 8.027 0,61%
Leiding - Gas (art. 23) 5.064 0,38%
Leiding - Riool (art. 25) 2.964 0,22%
Waarde 2.138.707 161,82%
Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 26) 87.965 6,66%
Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 27) 836.348 63,28%
Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 28) 73.481 5,56%
Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 29) 107.874 8,16%
Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 30) 51.370 3,89%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 981.454 74,26%
Waarde - Culuurhistorie karakteristiek (art. 32) 214 0,02%
Waterstaat 23.789 1,80%
Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 33) 18.541 1,40%
Waterstaat - Waterkering (art. 34) 5.247 0,40%
Waterstaat - Waterkering met waarden (art. 35) 1 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 20.565 1,56%
geluidzone - 57 db contour betuweroute (art. 39.1) 20.565 1,56%
Milieuzone 8.334 0,63%
milieuzone - teeltvrije zone (art. 39.2) 8.334 0,63%
Overige zone 15.667 1,19%
overige zone - bosontwikkelingszone (art. 41.1) 6.726 0,51%
overige zone - maximaal 13 woningen (art. 39) 4.091 0,31%
overige zone - milieugevoelige functies uitgesloten (art. 39) 4.850 0,37%
Veiligheidszone 16.645 1,26%
veiligheidszone - 2 (art. 39.5) 16.645 1,26%
Vrijwaringszone 198.772 15,04%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 39.6) 5.993 0,45%
vrijwaringszone - dijk 2 (art. 39.5) 18.224 1,38%
vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 39.9) 160 0,01%
vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 39.8) 41.414 3,13%
vrijwaringszone - weg (art. 39.10) 132.981 10,06%
Wetgevingzone 169.075 12,79%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 28 (art. 41.2) 5.415 0,41%
wetgevingzone - wijzigingsgebied doejenburg (art. 39.12) 163.660 12,38%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buren, herziening 2017 detail kaart
Kernen Buren, derde herziening detail kaart
Buitengebied, zesde herziening detail kaart
Buitengebied, zesde herziening detail kaart
Kernen Buren, derde herziening detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ontvangen kaartleesrit detail
Aanwijzingsbesluit 3e loco-gemeentesecretaris gemeente Buren detail
Omgevingsvergunning verlengen beslistermijn, Valentijnstraat, Ibisstraat, Lepelaarstraat en Kraanvogelstraat in Maurik detail
Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland 2018 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vergraven van een A-water, het deels wijzigen van de A naar C-status en de aanleg van een te waterlaatplaats ter plaatse van de Fazant 2 t/m 18 te Maurik detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kerkpad Asch detail
Smalriemseweg Beusichem detail
Hennisdijk Buren detail
Veerweg Eck en Wiel detail
De Akker Ingen detail
P. van Westrhenenweg Ingen detail
Verhuizensestraat Ingen detail
Zevenmorgen Ingen detail
Dokter van Noortstraat Lienden detail
Groenestraat Lienden detail

Meer weten over adressen?