Buren, herziening 2017

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Buren Dossier NL.IMRO.0214.BURBP2016001 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0214.BURBP2016001-vg01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.377.413 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 20.405 1,48%

- Agrarisch met waarden - Komgebied (art. 4) 14.966 1,09%
- Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied (art. 5) 931.382 67,62%

- Bedrijf (art. 6) 7.666 0,56%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 7) 4.384 0,32%
- Bedrijf - Buitengebied gebonden (art. 8) 6.726 0,49%

- Bedrijventerrein (art. 9) 128.429 9,32%

- Centrum (art. 10) 15.568 1,13%

- Detailhandel (art. 11) 3.009 0,22%

- Gemengd - Landgoed (art. 12) 60.997 4,43%

- Groen (art. 13) 12.627 0,92%
- Groen - Beplantingsstrook (art. 14) 11.701 0,85%

- Maatschappelijk (art. 15) 8.483 0,62%

- Recreatie - Centrrale voorzieningen (art. 16) 3.441 0,25%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 17) 13.215 0,96%
- Recreatie - Ondersteunende recreatieve voorzieningen (art. 18) 5.011 0,36%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie tot en met 55 m2 (art. 19) 22.787 1,65%

- Sport (art. 20) 46.862 3,40%

- Tuin - Gaarde (art. 21) 811 0,06%

- Verkeer (art. 23) 27.824 2,02%

- Water (art. 22) 3.606 0,26%

- Wonen - Buitengebied (art. 24) 6.173 0,45%
- Wonen - Kern (art. 25) 9.506 0,69%
- Wonen - Landhuis (art. 26) 9.397 0,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 27) 5.499 0,40%
- Leiding - Riool (art. 28) 2.181 0,16%

- Waarde - Archeologie 2 archeologisch waardevol gebied (art. 29) 88.302 6,41%
- Waarde - Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1 (art. 30) 823.724 59,80%
- Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2 (art. 31) 102.207 7,42%
- Waarde - Archeologie 5 archeologisch onderzoeksgebied 3 (art. 32) 107.886 7,83%
- Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht (art. 33) 51.715 3,75%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 34) 987.002 71,66%
- Waarde - Ecologie (art. 36) 158 0,01%

- Waterstaat - Beheerszone watergang (art. 37) 18.761 1,36%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 38) 1.408 0,10%
- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 5.247 0,38%
- Waterstaat - Waterkering met waarden (art. 40) 1 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - 57 db contour betuweroute (art. 44.1) 20.442 1,48%

- milieuzone - teeltvrije zone (art. 44.2) 8.335 0,61%

- overige zone - bosontwikkelingszone (art. 46.1) 6.726 0,49%
- overige zone - maximaal 13 woningen (art. 44) 4.091 0,30%
- overige zone - milieugevoelige functies uitgesloten (art. 44) 4.850 0,35%

- veiligheidszone - 2 (art. 44.5) 16.649 1,21%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 44.6) 5.993 0,44%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 44.7) 18.224 1,32%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 44.9) 161 0,01%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 44.8) 46.263 3,36%
- vrijwaringszone - weg (art. 44.10) 132.720 9,64%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 28 (art. 46.2) 5.415 0,39%