Buitengebied Mill en Sint Hubert, Herziening 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Mill en Sint Hubert Dossier NL.IMRO.0815.BPL15065HBU Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0815.BPL15065HBU-VO01 Planstatus voorontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 44.363.193 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 331.172 0,75%

- Agrarisch met waarden - Ecologische hoofdstructuur (art. 5) 5.999 0,01%
- Agrarisch met waarden - Groenblauwe mantel (art. 6) 168.796 0,38%

- Bos (art. 10) 11.465 0,03%

- Sport (art. 22) 10.336 0,02%

- Wonen (art. 26) 16.219 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 27) 54.938 0,12%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 12.567 0,03%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 247.460 0,56%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 42.673 0,10%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 9.618 0,02%

- Waterstaat - Attentiegebied EHS (art. 32) 2.772 0,01%
- Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied (art. 33) 80.275 0,18%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - vliegveld (art. 37.4) 122.483 0,28%

- luchtvaartverkeerzone - funnel 3 (art. 37.5.1) 148.042 0,33%
- luchtvaartverkeerzone - ihcs-zone (art. 37.5.2) 377.585 0,85%
- luchtvaartverkeerzone - ils-zone 3 (art. 37.5.3) 31.737 0,07%
- luchtvaartverkeerzone - ils-zone 4 (art. 37.5.3) 48.789 0,11%
- luchtvaartverkeerzone - ils-zone 5 (art. 37.5.3) 39.153 0,09%
- luchtvaartverkeerzone - ils-zone 6 (art. 37.5.3) 16.983 0,04%
- luchtvaartverkeerzone - ils-zone 7 (art. 37.5.3) 154.973 0,35%
- luchtvaartverkeerzone - radarverstoringsgebied (art. 37.5.4) 533.661 1,20%

- overige zone - aardkundig waardevol gebied (art. 37.1) 200.164 0,45%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 1 (art. 7) 60.042 0,14%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 2 (art. 7 / 11 / 12 / 13 / 19) 40.016 0,09%
- overige zone - beekdal (art. 37.2.1) 1.471.612 3,32%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 3 / 5 / 6) 27.378.659 61,71%
- overige zone - cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 37.2) 142.479 0,32%
- overige zone - groeneblauwe mantel (art. 6 / 26 / 39) 10.395.164 23,43%
- overige zone - hollanderbroek (art. 37.2.1) 471.839 1,06%
- overige zone - leefgebied dassen (art. 39) 117.512 0,26%
- overige zone - leefgebied kwetsbare soorten (art. 39) 7.835 0,02%
- overige zone - leefgebied struweelvogels (art. 39) 92.479 0,21%
- overige zone - reserveringsgebied waterberging (art. 37) 80.275 0,18%
- overige zone - zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 37) 15.240 0,03%
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 3 / 4 / 6 / 39) 4.123 0,01%
- overige zone - zone landschap, leefomgeving en gezondheid (art. 3 / 6) 349.806 0,79%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied vervallen (art. 37.14.1) 27.144.429 61,19%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied vervallen (art. 37.14.1) 71.469 0,16%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied vervallen (art. 37.14.1) 16.808.931 37,89%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 37.12) 8.199 0,02%