Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heerlen Dossier NL.IMRO.0917.BP050700W000001 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0917.BP050700W000001-0201 Planstatus voorontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 11.075.730 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 63.827 0,58%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 3.093.051 27,93%

- Bedrijf (art. 5) 17.566 0,16%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 180.293 1,63%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 16.154 0,15%

- Groen (art. 8) 112.073 1,01%

- Horeca (art. 9) 36.876 0,33%

- Maatschappelijk (art. 10) 145.060 1,31%

- Natuur (art. 11) 5.093.642 45,99%

- Recreatie (art. 12) 40.090 0,36%

- Sport (art. 13) 29.921 0,27%

- Tuin (art. 14) 137.666 1,24%

- Verkeer - Railverkeer (art. 15) 56.835 0,51%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 180.610 1,63%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 17) 1.507.401 13,61%

- Water (art. 18) 194.554 1,76%

- Wonen (art. 19) 170.094 1,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 62.877 0,57%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 114.915 1,04%

- Waarde - Archeologie 1 (monument) (art. 22) 11.402 0,10%
- Waarde - Archeologie 2 (zeer hoge waarde) (art. 23) 307.910 2,78%
- Waarde - Archeologie 3 (hoge waarde) (art. 24) 3.071.932 27,74%
- Waarde - Archeologie 4 (middelhoge waarde) (art. 25) 3.210.615 28,99%
- Waarde - Archeologie 5 (lage waarde) (art. 26) 3.198.040 28,87%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 77.943 0,70%

- Waterstaat - Waterlopen met een waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie (art. 29) 84.394 0,76%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 1 (art. 32.1) 1.184.395 10,69%
- geluidzone - industrie 2 (art. 32.2) 31.846 0,29%

- veiligheidszone - bedrijf (art. 32.5) 4.655 0,04%
- veiligheidszone - bevi (art. 32.6) 7.432 0,07%
- veiligheidszone - leiding (art. 32.7) 180.438 1,63%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 32.8) 635.792 5,74%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 32.9) 1.262.033 11,39%
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 32.10) 718.528 6,49%
- vrijwaringszone - weg 3 (art. 32.11) 293.519 2,65%