Buitengebied margraten 2009

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten Dossier NL.IMRO.0936.BPLBUI01000 Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0936.BPLBUI01000-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 52.956.793 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 03) 10.612.091 20,04%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 04) 1.073.750 2,03%

- Agrarisch met waarden (art. 06) 31.147.579 58,82%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 07) 56.195 0,11%
- Bedrijf - Toegesneden (art. 08) 33.710 0,06%

- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 05) 65.839 0,12%
- Gemengd - Vrijkomende agrarische bebouwing (art. 09) 33.417 0,06%
- Gemengd - Vrijkomende kloosterbebouwing (art. 10) 154.571 0,29%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 26.457 0,05%

- Groen (art. 11) 1.602 0,00%

- Horeca (art. 12) 26.828 0,05%

- Maatschappelijk (art. 13) 45.111 0,09%
- Maatschappelijk - Amerikaanse Begraafplaats (art. 14) 264.293 0,50%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 4.745 0,01%
- Maatschappelijk - Jeugdzorg en volwassenenopvang (art. 16) 150.244 0,28%

- Natuur (art. 17) 6.129.318 11,57%
- Natuur - Kalksteengroeve (art. 18) 108.952 0,21%

- Recreatie - Golfbaan (art. 19) 296.406 0,56%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 183.927 0,35%

- Sport (art. 21) 101.340 0,19%

- Verkeer (art. 22) 1.077.236 2,03%

- Water (art. 23) 638.229 1,21%

- Wonen (art. 24) 666.566 1,26%
- Wonen - Cultuur en ontspanning (art. 25) 56.786 0,11%
- Wonen - Woonwagen (art. 26) 2.496 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 27) 506.494 0,96%

- Waarde - Archeologie (art. 28) 45.763.529 86,42%
- Waarde - Beekdal (art. 29) 7.383.887 13,94%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 30) 820.084 1,55%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 93.536 0,18%
- Waarde - Ecologie (art. 32) 18.078.164 34,14%
- Waarde - Landschapselement (art. 33) 52.956.793 100,00%
- Waarde - Onderaardse gangenstelsel (art. 34) 225.074 0,43%
- Waarde - Recreatieve ontsluitingsstructuur (art. 35) 2.684.237 5,07%

- Waterstaat - Erosie (art. 37) 47.047.950 88,84%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 38) 615.563 1,16%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 41) 52.956.793 100,00%
- milieuzone - geurzone (art. 41) 22.914 0,04%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 41) 44.284.031 83,62%
- milieuzone - stiltegebied (art. 41) 7.968.136 15,05%
- milieuzone - waterwingebied (art. 41) 1.630.587 3,08%

- other: overig - ensemble (art. 41) 182.396 0,34%
- other: overig - traktaatgebied (art. 41) 598.041 1,13%
- other: overig - voormalige stortplaats (art. 00) 2.794 0,01%
- other: overig - voormalige stortplaats (art. 41) 46.536 0,09%
- other: overig - zone hoogstamboomgaarden (art. 00) 5.683.978 10,73%

- veiligheidszone - leiding (art. 41) 8.393.628 15,85%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41) 471.376 0,89%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 41) 214.838 0,41%