Buitengebied 2010, Herziening 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk Dossier NL.IMRO.1684.BPbuitengeb2016 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1684.BPbuitengeb2016-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.029.643 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 241.304 0,63%

- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden (art. 5) 556.781 1,46%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 805.638 2,12%

- Bedrijf (art. 6) 61.478 0,16%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 2.305 0,01%

- Gemengd (art. 11) 19.503 0,05%

- Maatschappelijk (art. 14) 4.989 0,01%

- Natuur (art. 15) 444.616 1,17%

- Recreatie (art. 16) 53.155 0,14%

- Sport (art. 17) 15.303 0,04%

- Verkeer - Wegverkeer (art. 19) 1.016 0,00%

- Wonen (art. 23) 827.565 2,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 25) 66.917 0,18%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 26) 696.178 1,83%
- Leiding - Riool (art. 27) 125.008 0,33%

- Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 64.370 0,17%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 29) 23.499.641 61,79%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 30) 446.576 1,17%

- Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied (art. 31) 557.952 1,47%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 32) 3.194.351 8,40%
- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 1.147.169 3,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 37.3) 617.695 1,62%
- geluidzone - lawaaisporten (art. 37.5) 1.580.288 4,16%
- geluidzone - vliegveld (art. 37.4) 87.999 0,23%

- overige zone - accentgebied boom- en vaste plantenteelt (art. 37.15) 15.326.638 40,30%
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 2) 2.402.682 6,32%
- overige zone - bebouwingsvrije zone A73 (art. 37.9) 774.073 2,04%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 2) 20.368.949 53,56%
- overige zone - boom- en vaste plantenteelt categorie 1 (art. 37.11) 9.280.779 24,40%
- overige zone - boom- en vasteplantenteelt categorie 2 vervallen (art. 37.16.5) 21.925.681 57,65%
- overige zone - dassencorridor (art. 37.1) 11.489.449 30,21%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 2) 7.722.734 20,31%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur vervallen (art. 37.16.2) 4.257.148 11,19%
- overige zone - funnel (art. 37.2) 17.110.695 44,99%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 5) 8.227.540 21,63%
- overige zone - overlegzone A73 vervallen (art. 37) 6.666.425 17,53%
- overige zone - radarverstoringsgebied (art. 37.6) 78.747.502 207,07%
- overige zone - teelondersteunende kassen toegestaan (art. 2) 6.827.756 17,95%
- overige zone - zoekgebied - evz (art. 37.13) 1.547.316 4,07%
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 37.14) 1.154.896 3,04%
- overige zone - zonering natura2000-gebied (art. 5) 956.766 2,52%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied vervallen (art. 37.16.1) 21.432.193 56,36%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied vervallen (art. 37.16) 1.378.065 3,62%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied vervallen (art. 37.16) 14.582.153 38,34%

- veiligheidszone - bevi (art. 37.7) 694.230 1,83%
- veiligheidszone - lpg (art. 37.8) 48.776 0,13%
- veiligheidszone - lpg vervallen (art. 37.16.3) 142.728 0,38%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 2) 12.555 0,03%