Buitengebied 2010, Herziening 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk Dossier NL.IMRO.1684.BPbuitengeb2016 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1684.BPbuitengeb2016-VO01 Planstatus voorontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.066.756 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 81.680 0,21%

- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden (art. 5) 389.644 1,02%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 343.262 0,90%

- Bedrijf (art. 6) 54.524 0,14%

- Gemengd (art. 11) 15.900 0,04%

- Maatschappelijk (art. 14) 4.989 0,01%

- Natuur (art. 15) 582.229 1,53%

- Recreatie (art. 16) 53.155 0,14%

- Sport (art. 17) 10.400 0,03%

- Verkeer (art. 19) 1.016 0,00%

- Wonen (art. 23) 817.750 2,15%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 27) 3.327 0,01%

- Waarde - Cultuurhistorie (art. 30) 446.576 1,17%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 37.3) 367.604 0,97%

- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 37) 21.468.192 56,40%
- overige zone - boom- en vasteplantenteelt categorie 2 vervallen (art. 37.16.5) 21.996.647 57,78%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 37) 7.724.072 20,29%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur vervallen (art. 37.16.2) 4.257.148 11,18%
- overige zone - overlegzone A73 vervallen (art. 37) 5.661.949 14,87%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied vervallen (art. 37.16.1) 34.993.347 91,93%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied vervallen (art. 37.16.1) 1.378.065 3,62%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied vervallen (art. 37.16.1) 14.624.412 38,42%

- veiligheidszone - lpg vervallen (art. 37.16.3) 142.728 0,37%