direct naar inhoud van Artikel 24 Algemene aanduidingsregels
Plan: Bestemmingsplan Kleine Dorpskernen Ten Boer
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0009.BP023KleineDorpker-vg01

Artikel 24 Algemene aanduidingsregels

24.1 Geluidzone - industrie
24.1.1 Aanduidingsomschrijving

In afwijking van het bepaalde in de overige bestemmingsregels gelden ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' de volgende aanvullende regels.

24.1.2 Bouwregels

Er mogen geen geluidsgevoelige objecten worden gebouwd, tenzij deze volgens de daar voorkomende bestemming(en) uitdrukkelijk zijn toegestaan.

24.1.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 24.1.2 voor het bouwen van geluidsgevoelige objecten, mits de geluidsbelasting van de gevel niet meer bedraagt dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of de door burgemeester en wethouders vastgestelde hogere grenswaarde.

24.1.4 Gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig binnen het gebied met de aanduiding 'geluidzone-industrie', wordt gerekend het gebruik van gebouwen en terreinen als geluidsgevoelig object.

24.1.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 24.1.4 voor het gebruiken van niet-geluidsgevoelige objecten als geluidsgevoelig object, mits de geluidbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels dan wel perceelsgrens van deze geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of de door burgemeester en wethouders vastgestelde hogere grenswaarde.

24.1.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

 • a. de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' van de verbeelding wordt verwijderd, mits geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen meer aanwezig dan wel toegestaan zijn;
 • b. de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' wordt gewijzigd, mits de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein op/van de gevels van een geluidsgevoelig object niet hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere waarde.
24.2 Plasbrandaandachtsgebied
24.2.1 Aanduidingsomschrijving

In afwijking van het bepaalde in de overige bestemmingsregels gelden ter plaatse van de aanduiding 'plasbrandaandachtsgebied' de volgende aanvullende regels.

24.2.2 Bouwregels

Er mogen geen kwetsbare objecten worden gebouwd, tenzij deze volgens de daar voorkomende bestemming(en) uitdrukkelijk zijn toegestaan.

24.2.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 24.1.1 voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, overeenkomstig de ter plaatse voorkomende bestemming(en), met uitzondering van gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals ziekenhuizen, bejaardenhuizen, verpleeghuizen, scholen, of gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; mits

 • a. de risico's voor in de gebouwen verblijvende personen uit oogpunt van externe veiligheid redelijkerwijs aanvaardbaar kunnen worden geacht;
 • b. het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
24.3 Vrijwaringszone - molenbiotoop
24.3.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de diverse aanduidingen 'vrijwaringszone-molenbiotoop' geldt dat de gronden mede bestemd zijn voor het behoud van de openheid met het oog op een vrije windvang en het zicht op de molens.

24.3.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de bouwregels bij de bestemmingen geldt dat:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone-molenbiotoop 1' het oprichten van nieuwe bebouwing met een grotere hoogte dan de stellinghoogte van de betreffende molen, met het oog op het voorkomen van turbulentie, niet is toegestaan;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone-molenbiotoop 2' een belemmering van de vrije windvang, door een hogere bebouwing dan 1/100 van de afstand gemeten tussen het bouwwerk en de voet van de molen vermeerderd met de stellinghoogte verminderd met 1 meter, niet is toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone-molenbiotoop 3' een belemmering van de vrije windvang, door een hogere bebouwing dan 1/100 van de afstand gemeten tussen het bouwwerk en de voet van de molen vermeerderd met 2 meter, niet is toegestaan;
 • d. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de bestaande bouwhoogte.
24.3.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 24.3.2 indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het functioneren van de molen op het punt van vrije windvang;
 • b. de waarde van de molen als cultuurhistorisch en landschappelijk beeldbepalend element.
24.3.4 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats van de bebouwing om aantasting van de vrije windvang en het zicht op de molen te voorkomen.

24.3.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval het aanbrengen van opgaande beplanting met een groeihoogte van meer dan de stellinghoogte van de molen gerekend.

24.3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
a Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone-molenbiotoop 1' opgaande beplanting aan te brengen met een grotere groeihoogte dan de stellinghoogte van de betreffende molen, met het oog op het voorkomen van turbulentie;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone-molenbiotoop 2' opgaande beplanting aan te brengen met een grotere groeihoogte dan 1/100 van de afstand gemeten tussen de beplanting en de voet van de molen vermeerderd met de stellinghoogte verminderd met 1 meter, met het oog op het voorkomen van een belemmering van de vrije windvang;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone-molenbiotoop 3' opgaande beplanting aan te brengen met een grotere groeihoogte dan 1/100 van de afstand gemeten tussen de beplanting en de voet van de molen vermeerderd met 2 meter, met het oog op het voorkomen van een belemmering van de vrije windvang.
b Uitzondering op de vergunningplicht

Het in lid a vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

 • a. die het normale onderhoud betreffen;
 • b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
c Voorwaarden voor vergunningverlening

De omgevingsvergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin, naar oordeel van burgemeester en wethouders, in voldoende mate is aangegeven dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de vrije windvang en het zicht op de molen.

24.4 Vrijwaringszone - vaarweg
24.4.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg' zijn de gronden tevens bestemd voor de bescherming van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg.

24.4.2 Bouwregels

Er zijn wat de bebouwing betreft, in afwijking van het bepaalde in de overige bestemmingsregels, uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten behoeve van de vaarweg.

24.4.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 24.4.2 ten behoeve van de bouw van bouwwerken overeenkomstig de regels van de andere bij dit plan aangewezen bestemmingen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de vaarweg en voorafgaand overleg met de vaarwegbeheerder heeft plaatsgevonden.