direct naar inhoud van 4.5 Ecologie
Plan: Bestemmingsplan Kleine Dorpskernen Ten Boer
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0009.BP023KleineDorpker-vg01

4.5 Ecologie

De natuurwaardenkaart in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) geeft aan dat er in het gebied rondom de acht dorpen in de gemeente Ten Boer geen sprake is van bijzondere natuurwaarden. Ook uit het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Ten Boer blijkt de agrarische hoofdfunctie. Uit de beschrijving van de ecologische situatie in dat plan blijkt dat de graslanden in de loop der jaren door de sterk verbeterde teeltmethoden arm aan natuurlijk voorkomende soorten zijn. Alleen in de minder intensief beheerde gebieden als wegbermen, perceelsranden, dijktaluds en op wierden, komen meer natuurlijke soorten voor.

Wat betreft gebiedsbescherming is alleen nabij het plangebied Winneweer sprake van een aangegeven natuurfunctie. Het aan de zuidkant van het dorp aanwezige ruilverkavelingsbos is als zodanig in het POP aangemerkt.

Er wordt in het gebied geen ontwikkeling van ecologische verbindingszones voorzien. Het plangebied ligt niet in een Vogelrichtlijngebied, terwijl er ook geen Vogelrichtlijngebieden in de omgeving zijn aangewezen. Evenmin is sprake van Habitatrichtlijngebieden. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn) zijn het Zuidlaardermeergebied en het Leekstermeergebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Habitatrichtlijn) is het Drentsche Aa-gebied.

Wat betreft soortenbescherming voorziet de Flora- en Faunawet in bescherming van een groot aantal inheemse dieren- en plantensoorten. Met dit bestemmingsplan is geen sprake van schadelijke handelingen voor de betreffende soorten of het mogelijk maken van ontwikkelingen die schadelijk zijn voor deze soorten.

Conclusie

Dit bestemmingsplan is een conserverend bestemmingsplan dat geen negatieve effecten heeft op gebieden en soorten.