direct naar inhoud van 5.3 Toelichting op de artikelen
Plan: Bestemmingsplan Kleine Dorpskernen Ten Boer
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0009.BP023KleineDorpker-vg01

5.3 Toelichting op de artikelen

5.3.1 Artikelsgewijze toelichting

Inleidende regels

De artikelen 1 tot en met 3 bevatten achtereenvolgens de in het plan gebruikte begrippen en hun definitie, de wijze waarop moet worden gemeten en de manier van omgaan met uitmetingsverschillen.

Bestemmingsregels

Nadere eisen

In veel van de bestemmingen komt een nadere-eisen-regeling voor. Daarbij kunnen burgemeester en wethouders nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

  • a. de verblijfssituatie:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de aanwezigheid van voldoende privacy.

b. het straat- en bebouwingsbeeld:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat- en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar:

  • een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte;
  • een goede hoogte-breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

c. de verkeersveiligheid:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige situatie;

d. de sociale veiligheid:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden voorkomen dat een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is;

e. de milieusituatie:

Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden:

Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, indien deze daardoor kunnen worden beïnvloed.

Artikel 4 Agrarisch

De bestemming Agrarisch is van toepassing op agrarische gronden in of rondom de dorpen. Binnen deze bestemming is sprake van diverse agrarische bedrijven en agrarische bedrijfsgebouwen. Daar waar een bedrijfswoningis toegestaan is op de verbeelding een aanduiding 'bedrijfswoning' opgenomen. Een zorgboerderij in Woltersum is voorzien van een aanduiding 'maatschappelijk'. Voor een aantal zogenaamde 'karakteristieke open ruimten' in de dorpen Garmerwolde, Sint Annen, Thesinge en Woltersum is een aanduiding 'cultuurhistorische waarden' opgenomen. Voor het oprichten van bebouwing kunnen nadere eisen worden gesteld aan de plaats en afmetingen daarvan. Het oprichten van gebouwen op deze gronden is uitgesloten. Het gaat dus uitsluitend om het stellen van nadere eisen aan het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde.

Artikel 5 Bedrijf

De bestemming Bedrijf geldt voor een aantal bedrijven dat voorkomt in met name de dorpen Ten Post, Winneweer en Wittewierum. Er is bedrijvigheid van categorie 1 en 2 toegestaan. Voor een drietal bedrijven van categorie 3, in respectievelijk Thesinge en twee in Ten Post, is een aparte aanduiding opgenomen, waardoor deze ook mogelijk zijn. Bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan als dit met een aanduiding is aangegeven op de verbeelding. Daarnaast zijn diverse aanduidingen opgenomen om bestaande functies te bestemmen, onder meer een houthandel in Ten Post, een agrarisch loonbedrijf, een vlooienmarkt, een slagerij, een café en een zendmast in Winneweer, een detailhandelszaak in motorspullen in Wittewierum en een detailhandelszaak in Woltersum.

Artikel 6 Bedrijf-Nutsvoorziening

De bestemming Bedrijf-Nutsvoorziening is van toepassing op een tweetal percelen in Woltersum. Op deze percelen zijn respectievelijk een zendmast en een gemaal gevestigd.

Artikel 7 Gemengd

De bestemming Gemengd is van toepassing op de gebieden in het centrum van de dorpen Garmerwolde, Ten Post, Thesinge en Woltersum. Ondanks het feit dat het aantal functies beperkt is en het hier dorpsomgevingen betreft wordt toch rekening gehouden met de mogelijkheid dat meer bedrijvigheid kan plaatsvinden. Een en ander is geregeld via deze mengbestemming. Functies als kantoren, maatschappelijke dienstverlening, zakelijke dienstverlening, detailhandel, lichte vormen van bedrijvigheid en wonen zijn bij recht onderling uitwisselbaar. Gevestigde horecafuncties, zoals het café Ten Post in Ten Post, café Molenzicht in Thesinge en café De Witte Brug in Woltersum, hebben een aparte aanduiding 'horeca' gekregen.

Artikel 8 Groen

De bestemming Groen omvat de hoofdgroenstructuur in het plangebied. Het gaat hier om parkjes, plantsoentjes, speeltuinen en belangrijke groenstroken. Binnen deze bestemming zijn geen parkeerplaatsen toegestaan. Uitritten zijn wel mogelijk. Ook de zogenaamde overtuinen in Woltersum zijn voorzien van deze bestemming.

Artikel 9 Horeca

De bestemming Horeca is van toepassing op het grandcafé-restaurant Bij de Molen in Ten Post en het Eetcafé Winneweer in Winneweer. Binnen de bestemming is horeca - 1, horeca - 2 (restaurants, bistro's) en horeca - 3 (eetcafés, cafés, met uitzondering van discotheken en nachtclubs) mogelijk. Zaalaccommodatie is ook toegestaan.

Artikel 10 Maatschappelijk

De bestemming Maatschappelijk is van toepassing op onder meer scholen, kerken, dorpshuizen, molens en begraafplaatsen. Er is maatschappelijke dienstverlening toegestaan.

Artikel 11 Sport

De bestemming Sport is van toepassing op de sportvelden van de dorpen Garmerwolde, Ten Post en Woltersum. De aanwezige kantines en andere gebouwen zijn van een bouwvlak voorzien.

Artikel 12 Tuin

De bestemming Tuin geldt voor een aantal cultuurhistorisch waardevolle tuinpercelen, waaronder tuinen in de kom van Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Post, Thesinge en Woltersum en een tuin op de wierde van Wittewierum. Daarnaast zijn tuinpercelen met een voorheen agrarische functie voorzien van de bestemming Tuin. Dit komt onder meer voor in de dorpen Lellens, Thesinge, Winneweer en Woltersum.

Binnen de bestemming Tuin zijn geen gebouwen toegestaan. Op grond van landelijke wetgeving bestaan er binnen deze bestemming soms wel mogelijkheden om vergunningvrij bepaalde bouwwerken neer te zetten.

Artikel 13 Verkeer

De bestemming Verkeer omvat de verkeersstructuur in het plangebied. De Stadsweg in Ten Post heeft daarbinnen een specifieke aanduiding gekregen om de cultuurhistorisch waarde van deze route aan te geven. Er is een omgevingsvergunning nodig om veranderingen aan het profiel van de Stadsweg aan te brengen. Binnen deze bestemming is de klokkenstoel in Sint Annen specifiek aangeduid. In de bestemming zijn tevens nutsvoorzieningen geregeld die de vergunningvrije maatvoering (15m2 en 3 meter bouwhoogte) te boven gaan. Omdat het dorp Lellens een beschermd dorpsgezicht is zijn nutsvoorzieningen daar niet vergunningvrij. Dat is de reden dat nutsvoorzieningen in de regels zijn opgenomen.

Artikel 14 Water

De bestemming Water geldt voor het Damsterdiep bij Garmerwolde, Ten Post en Winneweer. Verder is de bestemming Water van toepassing op het Lellenstermaar bij Lellens, diverse watergangen in het agrarisch gebied bij Ten Post, het Geweide bij Thesinge, de watergang rond de wierde van Wittewierum, de Woltersumer Ae en het Lustige Maar bij Woltersum. Bruggen zijn op de verbeelding specifiek aangeduid.

Artikel 15 Wonen

De regels van de bestemming Wonen zijn gericht op behoud en versterking van de ruimtelijke karakteristiek, maar het is niet de intentie het gebied geheel op 'slot' te zetten. Zo worden bij de bestaande woningen aan de achterzijde royale uitbreidingsmogelijkheden geboden. Dit in aanvulling op de mogelijkheden van het vergunningsvrije bouwen die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) sinds 1 oktober 2010 biedt.

In het bestemmingsplan wordt één woonbestemming aangehouden. Hieronder vallen alle woonbestemmingen van de 8 dorpen. De verschillende karakteristieke waarden zijn beschermd door het bouwvlak, maatvoeringseisen voor de bouwhoogte en het bebouwingspercentage. Wanneer een kapstructuur onderdeel uitmaakt van een te beschermen stedenbouwkundige structuur, is ook een goothoogte opgenomen in het bestemmingsplan. Hetzelfde geldt voor een gevellijn waarmee wordt aangegeven dat de woning daadwerkelijk in die lijn moet worden opgericht. Dit komt voor in Lellens en in Thesinge.

Over het algemeen krijgen woningen bij recht beperkte uitbreidingsruimte voor het uitbreiden van het hoofdgebouw. Daarnaast beschikken woningen over bouwmogelijkheden voor bijbehorende bouwwerken. Hiervoor is een uniforme regeling voor het hele plangebied uitgewerkt die overeenkomt met de in het reeds vastgestelde bestemmingsplan voor het dorp Ten Boer opgenomen regeling. Deze regeling wordt hieronder kort toegelicht.

Regeling voor bijbehorende bouwwerken

Voor de bouwmogelijkheden is het van belang op welk gedeelte van het erf gebouwd wordt. Bijbehorende bouwwerken zijn (bij recht) uitsluitend toegestaan op het achtererfgebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0009.BP023KleineDorpker-vg01_0047.jpg"
Voorerfgebied en achtererfgebied


Aangebouwde bijbehorende bouwwerken zijn (bij recht) toegestaan, mits zij:

  • maximaal 4 meter hoog zijn, en;
  • maximaal 4 meter diep zijn, gemeten vanuit (het verlengde van) de achtergevel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0009.BP023KleineDorpker-vg01_0048.jpg"
Aangebouwde bijbehorende bouwwerken


Vrijstaande bijbehorende bouwwerken zijn toegestaan tot een maximale hoogte van 3 meter. Indien de zij- of achtererfgrens grenst aan het openbaar toegankelijk gebied moeten bijbehorende bouwwerken minimaal 1 meter uit deze zij- en/of achtererfgrens worden geplaatst.

afbeelding "i_NL.IMRO.0009.BP023KleineDorpker-vg01_0049.jpg"
Ligging aan het openbaar toegankelijk gebied


Voor alle bebouwing op het achtererfgebied tezamen, dus inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat het achtererfgebied voor maximaal 50% mag worden bebouwd tot een maximale oppervlakte van 50 m2 voor rijenwoningen en van 702 voor (half)vrijstaande woningen.

Binnen de bestemming is naast regulier wonen sprake van bijzondere vormen van huisvesting, zoals begeleid wonen en kamerverhuur. Met een aanduiding zijn andere functies geregeld, zoals onder meer bedrijven, detailhandel (agrishop Garmerwolde) en horeca (café Jagermeister in Garmerwolde). Grote bijgebouwen zijn specifiek aangeduid. Expliciet is aangegeven dat het aantal woningen maximaal het bestaande aantal mag bedragen. In Sint Annen is sprake van twee wijzigingsbevoegdheden. Op een perceel aan de Populierenlaan mag via een wijzigingsplan één woning worden toegevoegd en op een perceel aan de Hoofdweg mogen via een wijzigingsplan drie woningen worden toegevoegd.

Artikel 17 Waarde - Archeologie 1

De dubbelbestemming Waarde - Archeologie 1 is van toepassing op bekende archeologische. Om die reden is een beschermingsregime hier op zijn plaats. Dit beschermingsregime geldt voor bouwwerken groter dan 50m2. Een omgevingsvergunning is vereist voor werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 50m2 en dieper dan 30 centimeter. Van belang is dat delen van de dorpen Thesinge, Woltersum en Wittewierum zijn aangewezen als archeologisch rijksmonument. Deze gebieden zijn niet op de verbeelding van dit bestemmingsplan aangegeven, aangezien deze terreinen onder de bescherming van de Monumentenwet 1988 vallen.

Artikel 18 Waarde - Archeologie 2

Deze dubbelbestemming betreft de gebieden met een middelhoge archeologische. Omdat dergelijke vindplaatsen (nog) niet precies zijn te duiden, geldt voor deze gebieden een beschermingsregime dat van toepassing is voor bouwwerken groter dan 200m2. Een omgevingsvergunning is nodig voor werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 200m2 en dieper dan 45 centimeter.

Artikel 19 Waarde - Beschermd dorpsgezicht

De dubbelbestemming Waarde-Beschermd Dorpsgezicht is van toepassing op het dorp Lellens dat op 27 september 1991 als zodanig is aangewezen. De gronden zijn, naast de andere aangewezen bestemmingen, bestemd voor het behoud (en herstel) van de ruimtelijke en functionele karakteristiek van het gebied. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan het aantal, de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van het behoud (en herstel) van deze ruimtelijke en functionele karakteristiek van het gebied. Voor bepaalde activiteiten is een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor het aanleggen van verharde wegen, paden, in - en uitritten, parkeervoorzieningen of terrassen, het verwijderen van de houtopstanden en het afgraven of ophogen van de gronden met meer dan 40 centimeter.

Artikel 20 Waarde - Landschap

De dubbelbestemming Waarde-Landschap is van toepassing op het wierdedorp Lellens. Er geldt een verbod op houtteelt, bosaanleg en boomgaarden. Daarnaast geldt deze dubbelbestemming voor de delen van Ten Post en Wittewierum die op een inversierug liggen. In dat kader is een verbod op diepploegen, egaliseren en afschuiven van de ruggen opgenomen.

Artikel 21 Waterstaat - Waterkering

De dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering is van toepassing op diverse oevers langs en/of nabij het Damsterdiep die onderdeel uitmaken van de tracés van de regionale waterkeringen. De gronden zijn, naast de andere aangewezen bestemmingen, bestemd voor waterkering. Er kunnen uitsluitend met een binnenplanse afwijking bouwwerken overeenkomstig de regels van de andere bij dit plan aangewezen bestemmingen worden gebouwd, mits geen onevenredig afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de waterkering en voorafgaand overleg met de waterbeheerder heeft plaatsgevonden.


Algemene regels

Artikel 22

Dit artikel bevat de anti-dubbeltelregel. De redactie is conform artikel 3.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening. Deze bepaling is ervoor om te voorkomen dat dezelfde grond meer dan eens betrokken wordt bij de toets van de aanvraag om een omgevingsvergunning en daarmee meer gebouwd kan worden dan is toegestaan.

Artikel 24

Dit artikel bevat een een viertal algemene aanduidingsregels.

  • De algemene aanduiding 'geluidzone - industrie' geldt in een deel van het dorp Ten Post als gevolg van een gaslocatie in het buitengebied. Er mogen geen geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd. Ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan bestaande geluidgevoelige gebouwen zijn hiervan uitgezonderd. Met een binnenplanse afwijking kunnen nieuwe geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd, mits de geluidbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels van deze geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 4.7.2.
  • De algemene aanduiding 'plasbrandaandachtsgebied' geldt in zones langs wegen waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Bij realisering van kwetsbare objecten moet rekening worden gehouden met de effecten van een plasbrand en daarom mogen binnen de aanduiding geen kwetsbare objecten worden gebouwd. Met een binnenplanse afwijking kunnen kwetsbare objecten worden gerealiseerd, mits de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar niet wordt overschreden, in de toelichting van het besluit het groepsrisico wordt verantwoord en het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 4.7.4.
  • De algemene aanduiding 'vrijwaringszone-molenbiotoop' geldt rond de drie in het plangebied voorkomende molens (Thesinge, Ten Post en Woltersum). Voor de molens zijn twee vrijwaringszones van respectievelijk 100 en 500 meter van kracht, de zogeheten molenbiotopen. Ten behoeve van een vrije windvang en het zicht op de molen zijn in deze zones beperkingen gesteld aan de hoogte van bebouwing en hoogopgaande beplanting. Daarnaast geldt voor de ten noorden van Garmerwolde voorkomende poldermolen een vrijwaringszone-molenbiotoop die deels over het dorp valt. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 4.4.
  • De algemene aanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg' geldt voor een zone van 25 meter rond het Eemskanaal voor de bescherming van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg. Er mogen op de gronden met de aanduiding uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten behoeve van de vaarweg. Burgemeester en wethouders kunnen hiervan bij een omgevingsvergunning afwijken behoeve van de bouw van bouwwerken overeenkomstig de overige bestemmingsregels, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de vaarweg en voorafgaand overleg met de vaarwegbeheerder heeft plaatsgevonden. In Woltersum staan twee bestaande woningen binnen de vrijwaringszone. De zone is om deze woningen heen gelegd om ze niet weg te bestemmen. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 6.3.

Artikel 25

In dit artikel wordt geregeld dat de aanvullende stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening Gemeente Ten Boer 2010 niet van toepassing zijn. Hetgeen het bestemmingsplan regelt gaat vóór datgene wat op dit gebied door de Bouwverordening wordt geregeld. Daarop is echter op een tweetal punten, die in dit artikel zijn genoemd, een uitzondering gemaakt.

Artikel 26

Dit artikel bevat een afwijkingsbevoegdheid, die op alle bestemmingen in het plangebied van toepassing zijn. Bedoeling van de bepaling is om relatief kleine afwijkingen van het bestemmingsplan toe te staan, zowel qua omvang als qua functie.

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 27

Dit artikel regelt het overgangsrecht. De redactie is conform de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Artikel 28

Dit artikel bevat de zogenaamde slotregel, die bedoeld is voor een eenduidige vastlegging van de naam van het bestemmingsplan.

Wijzigingsbevoegdheid

Dit bestemmingsplan bevat geen algemene procedureregels voor wijzigings- en uitwerkingsplannen. De procedure hiervoor is nu voorgeschreven in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en heeft rechtstreekse werking. Dit artikel regelt dat deze procedure de weg moet volgen die is voorgeschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent een terinzagelegging van 6 weken, gedurende welke zienswijzen kunnen worden ingediend. Burgemeester en wethouders besluiten vervolgens binnen 8 weken over de vaststelling van het wijzigingsplan.

5.3.2 Toelichting regeling van vrije beroepsactiviteiten en bedrijfsmatige activiteiten in en bij woningen

De begrippen aan huis verbonden beroep en vrij beroep worden vaak, en ook hier, synoniem gebruikt. Het voorliggend bestemmingsplan biedt de mogelijkheid aan huis verbonden beroepen -met behoud van de woonfunctie- uit te oefenen in een woning en de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende bouwwerken.

In het algemeen is het verboden om, indien aan gronden en bouwwerken een woonbestemming of -functie is gegeven, deze te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de woonbestemming. Een ander gebruik dan wonen is niet toegestaan. In de jurisprudentie is echter bepaald dat het vestigen van een vrij beroep niet in strijd is met de woonbestemming, tenzij het bestemmingsplan het tegendeel bepaalt en het beroep door de bewoner van het pand wordt uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en de uitoefening van het beroep een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is. Het gaat veelal om een eenpersoonsberoep.

Op grond van de definitie van aan huis verbonden beroepen in dit bestemmingsplan zijn de betreffende activiteiten (onder voorwaarden, zie hierna) in overeenstemming met de functie wonen. Voor dergelijke activiteiten in een woning en/ of de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende bouwwerken is geen afwijking bij een omgevingsvergunning nodig.

Of een bepaald gebruik in overeenstemming is met de functie woondoeleinden wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

a. de aard van het gebruik

b. de omvang van het gebruik

c. de intensiteit van het gebruik

Ad a.

Bij de 'aard' van het gebruik kan men denken aan een beroep welke naar zijn aard (ernstige) hinder voor zijn omgeving oplevert, of welke naar zijn aard grote verkeersproblemen zal opleveren. Het gebruik mag immers geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer. Het mag evenmin een onevenredige parkeerdruk veroorzaken.

Ad b.

Bij de 'omvang' van het gebruik is relevant of het gebruik meerdere ruimten of gebouwen in beslag neemt, welk gedeelte van het gebouw door het gebruik in beslag wordt genomen, hoeveel vierkante meter het gebruik in beslag neemt.

Ad c.

Bij de 'intensiteit' van het gebruik kan worden gedacht aan frequent of incidenteel gebruik.

Als nu blijkt dat het gebruik aldus een uitstraling heeft welke niet te rijmen valt met de gelegde woonbestemming, dan is het gebruik strijdig met de woonbestemming (zie ARRvS, AB 1993/163).

Onder een 'vrije beroepsbeoefenaar' wordt verstaan: 'iemand die wordt gevraagd om zijn individuele, persoonlijke kwaliteiten, die in het algemeen op artistiek of academisch/HBO-niveau liggen'. In de praktijk is het onderscheid moeilijk aan te geven. Bij vrije beroepen valt te denken aan: advocaat, accountant-administratieconsulent, alternatieve genezer, belastingconsulent, bouwkundig architect, dierenarts, fysiotherapeut, gerechtsdeurwaarder, huidtherapeut, huisarts, interieurarchitect, juridisch adviseur, kunstenaar,logopedist, makelaar, medisch specialist, notaris, oefentherapeut, organisatieadviseur, orthopedagoog, psycholoog, raadgevend adviseur, redacteur, registeraccountant, stedenbouwkundige, tandarts, tandarts-specialist, (al dan niet beëdigd) tolkvertaler, tuin- en landschapsarchitect, verloskundige.

Aan huis verbonden beroepen in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk

Voor het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een aan huis verbonden beroep is het nodig om bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Hiertoe is een bevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen in lid 15.6.

Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

Overige activiteiten, die niet vallen onder de aan huis verbonden beroepen, maar in bepaalde gevallen wel daarmee gelijk te stellen zijn, worden aangemerkt als beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten, die niet rechtstreeks passen binnen de woonbestemming. Zij zijn daarom niet bij recht toegestaan in dit plan. Wel is het mogelijk voor deze activiteiten bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan (zie lid 15.6, voor zover voorkomend op de bij dit plan behorende Staat van (bijlage 2).