Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Landelijk Gebied, Holte 80
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0037.WZ1501-vs01
1 Inleidende regels
 
Artikel 1 Begrippen
 
1.1 plan:
het wijzigingsplan Landelijk Gebied, Holte 80 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied, met identificatienummer NL.IMRO.0037.WZ1501-vs01 van de gemeente Stadskanaal;
 
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
 
1.3 bestemmingsplan Landelijk Gebied
het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Stadskanaal, met de bijbehorende voorschriften en plankaart, zoals dat is vastgesteld op 23 maart 2009 en voor zover hieraan goedkeuring is verleend door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen;
 
1.4 verbeelding:
de verbeelding van het wijzigingsplan Landelijk Gebied, Holte 80, met identificatienummer NL.IMRO. 0037.WZ1501;
 
Voor het overige blijven de begrippen behorende bij het bestemmingsplan Landelijk Gebied onverkort van toepassing.
 
Artikel 2 Wijze van meten
 
De wijze van meten behorende bij het bestemmingsplan Landelijk Gebied blijft onverkort van toepassing.
  
2 Bestemmingsregels
 
Artikel 3 Agrarisch
  
Op deze bestemming zijn de bestemmingsplanregels uit artikel 3 behorende bij het plan zoals genoemd in 1.3 voor zover relevant, van toepassing.
 
3.1 Specifieke gebruiksregels
 
3.1.1 Voorwaardelijke verplichting
 
a.
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in bijlage 1 van deze regels opgenomen landschappelijke inpassingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;
 
b.
in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in bijlage 1 van deze regels opgenomen landschappelijke inpassingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
 
3 Algemene regels
Artikel 4 Algemene regels
 
De algemene regels behorende bij het plan zoals genoemd in 1.3 blijven onverkort van toepassing.
 
4 Overgangs- en slotregels
Artikel 5 Overgangsrecht
 
Het overgangsrecht van het plan zoals genoemd in 1.3 blijft onverkort van toepassing.
  
Artikel 6 Slotregel
 
De regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan Landelijk Gebied, Holte 80 wijziging bestemmingsplan Landelijk Gebied.