REGELS

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

 

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

 

1.1 het plan:

het bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening Parkeren met identificatienummer NL.IMRO.0080.00003BP00-VG01 van de gemeente Leeuwarden;

 

1.2 bestemmingsplan:

de geometrische bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

 

1.3 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

 

1.4 bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

 

 

HOOFDSTUK 2 ALGEMENE REGELS

 

Artikel 2 Overige regels

 

2.1 Parkeren

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden gebouwd of gebruikt waneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden;

b. bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van op dat moment van toepassing zijnde beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid;

c. bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan:

1. het bebouwingsbeeld;

2. de gebruiksmogelijkheden;

3. de cultuurhistorische waarden;

4. de landschappelijke waarden;

5. de milieusituatie;

6. de natuurlijke waarden;

7. de sociale veiligheid;

8. de verkeersveiligheid;

9. de watersituatie;

10. de woonsituatie;

11. de parkeersituatie.

 

2.2 Van toepassing verklaring

De in dit bestemmingsplan opgenomen regels gelden in aanvulling op de regels van de in bijlage 1 bij deze regels vermelde bestemmingsplannen.

 

2.3 Te vervallen artikelen

Indien in bijlage 1 van deze regels in de kolom 'te vervallen artikelen' een artikelnummer wordt vermeld, dan vervalt dat artikel en wordt vervangen door lid 1 van dit artikel.

 

 

HOOFDSTUK 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

 

 

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

  

regels van het bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening Parkeren met identificatienummer van NL.IMRO.0080.00003BP00-VG01 de gemeente Leeuwarden.