direct naar inhoud van Regels
Plan: Leeuwarden - Dairy Campus en omgeving
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0080.01005BP00-OW01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 het plan

het bestemmingsplan Leeuwarden - Dairy Campus en omgeving met identificatienummer NL.IMRO.0080.01005BP00-OW01 van de gemeente Leeuwarden;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 aan- en uitbouw

een gebouw dat architectonisch ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en dat een vergroting c.q. uitbreiding van het hoofdgebouw vormt die in directe verbinding staat met dat hoofdgebouw en ten dienste staat van dat hoofdgebouw;

1.4 aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

een beroeps*)- of bedrijfsactiviteit waarvan de activiteiten niet onevenredig publieksaantrekkend zijn en die op kleine schaal in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie;

*) betreft de (voormalige) vrije beroepen;

1.5 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7 agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen (houtteelt daaronder niet begrepen) en/of het houden van dieren;

1.8 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.9 bebouwingsbeeld

de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin door de mate van samenhang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte, een goede bouwhoogte- en breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en de samenhang in bouwvorm en ligging tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

1.10 bebouwingspercentage

de oppervlakte van bouwwerken uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven gronden;

1.11 bed and breakfast

het tegen betaling aanbieden van tijdelijke logies en ontbijt in een woning;

1.12 bedrijf

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en verhandelen van goederen, niet zijnde detailhandel;

1.13 bedrijfsgebouw

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.14 bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroeps c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten, en dergelijke;

1.15 bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.16 bestaand
 • a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet en/of Wabo aanwezige bouwwerken en werkzaamheden: bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het bestemmingsplan als ontwerp;
 • b. ten aanzien van het overige gebruik: bestaand ten tijde van het van kracht worden van het plan;
1.17 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.18 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.19 bijgebouw

een opzichzelfstaand, al dan niet vrijstaand gebouw zonder directe verbinding met het hoofdgebouw dat architectonisch ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.20 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

1.21 bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.22 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke bouwhoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van zolder;

1.23 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.24 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, eventueel aangeduid met de figuur 'relatie', waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.25 bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.26 cultuurgrond

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden;

1.27 cultuurhistorische waarden

waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de loop van die geschiedenis;

1.28 dagrecreatief medegebruik

een dagrecreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit dagrecreatieve gebruik is toegestaan;

1.29 dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.30 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die, die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.31 erf

de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover gelegen achter de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw en verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw;

1.32 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.33 geluidsbelasting

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;

1.34 geluidsgevoelige objecten

gebouwen die dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.35 geluidsgevoelige functies

in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of een terrein als geluidsgevoelig object wordt aangemerkt;

1.36 grondgebonden agrarische bedrijfsvoering

een agrarische bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt waarbij het gebruik van agrarische gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf, op de wijze van een melkrundveehouderijbedrijf, een schapenhouderijbedrijf, een akkerbouwbedrijf, een vollegronds tuinbouwbedrijf en naar de aard daarmee gelijk te stellen agrarische bedrijven;

1.37 hoofdgebouw

een gebouw dat, gelet op de bestemming, zowel ruimtelijk als functioneel als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

1.38 hogere grenswaarde

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.39 houtteelt

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in principe hiervoor tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de meldings- en herplantplicht ex artikel 2 en 3 van de Boswet;

1.40 intensief veehouderijbedrijf

een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering in de vorm van het houden van dieren, zoals rundveemesterij (exclusief vetweiderij), varkens-, vleeskalver-, pluimvee-, of pelsdierhouderij of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen;

1.41 kampeermiddel

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.42 kantoor

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het bankwezen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen;

1.43 kap

een dak met een zekere helling;

1.44 kleine windturbines

een installatie c.q. bouwwerk voor het opwekken van elektrisch of thermisch vermogen uit wind:

 • a. met een horizontale as en waarvan de rotor een oppervlakte beschrijft van maximaal 40 m2 (een maximale wiek van ongeveer 3,5 m);
 • b. met een horizontale as in andere vormen dan twee of drie wieken, waaronder de zogenaamde niet-wiekturbines;
 • c. met een verticale as;
1.45 kunstwerk

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening;

1.46 landschappelijke waarden

de cultuurhistorische en visuele waarden van het landschap;

1.47 ligplaats

een ruimte voor het afmeren en doen laten liggen van een drijvend object of vaartuig;

1.48 maatvoeringsvlak

een aangegeven vlak, voorzien van een maatvoeringsaanduiding;

1.49 milieusituatie

de waarde van een gebied in milieuhygiënische zin die wordt bepaald door de mate van scheiding tussen milieugevoelige en milieubelastende functies, daarbij in het bijzonder gelet op het voorkomen dan wel beperken van hinder door geur, stof, geluid, gevaar, licht en/of trilling;

1.50 natuurlijke waarden

de abiotische en biotische waarden van een gebied;

1.51 negatief effect op een Natura 2000-gebied door stikstofdepositie

een, in vergelijking met de stikstofdepositie op de in bijlage 4 bij de regels genoemde referentiedatum voor het betreffende Natura 2000-gebied, toename van de stikstofdepositie groter dan 0 mol stikstof per hectare per jaar op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied;

1.52 neventak

niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die ten hoogste 50% van de productieomvang van de grondgebonden agrarische bedrijfsvoering bedraagt;

1.53 niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk in gebouwen plaatsvindt en die als zodanig niet afhankelijk is van agrarische gronden als productiemiddel;

1.54 normaal onderhoud

het onderhoud dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik van de gronden en bouwwerken, die tot de betreffende bestemming of aanduiding behoren;

1.55 overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.56 peil
 • a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
 • b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
 • c. voor het bouwen van een bouwwerk in, op of over het water: het NAP -0,52 m (het Fries Zomerpeil).
1.57 permanente bewoning

bewoning als hoofdverblijf binnen de vaste woonplaats;

1.58 procesmodel Nije Pleats

een integrale methode met deskundigen op het gebied van welstand, milieu, planologie en landschap, waarbij een nieuwe ontwikkeling op een zorgvuldige manier, ruimtelijk en landschappelijk wordt ingepast in samenspraak met de initiatiefnemer;

1.59 productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden gekweekt, vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie bedrijfsmatig en qua omvang ondergeschikt is aan de productiefunctie;

1.60 prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.61 risicovolle inrichting

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.62 seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.63 silo

een bouwwerk ten behoeve van opslagdoeleinden;

1.64 torensilo

een gebouw ten behoeve van opslagdoeleinden;

1.65 sociale veiligheid

de waarde van een gebied die wordt bepaald door de mate van sociale controleerbaarheid, overzichtelijkheid en herkenbaarheid van een ruimtelijke situatie;

1.66 tiphoogte

de masthoogte plus de helft van de rotordiameter;

1.67 verkeersveiligheid

de waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer die wordt bepaald door de mate van gelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) en de (mogelijke) effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de gedragingen van verkeersdeelnemers;

voorkeurgrenswaarde:

1.68 verkoopvloeroppervlakte

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van de detailhandel;

1.69 watergang

een werk, al dan niet overdekt, dienend om in het openbaar belang water te ontvangen, te bergen, af te voeren en toe te voeren, de boven water gelegen taluds, bermen en onderhoudspaden daaronder mede verstaan;

1.70 watersituatie

de waarde van een gebied in waterhuishoudkundige zin die wordt bepaald door de waterkwaliteit en waterkwantiteit in een gebied;

1.71 windturbine

een installatie c.q. bouwwerk voor het opwekken van elektronisch of thermisch vermogen uit wind, niet zijnde een kleine windturbine;

1.72 woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.73 woonhuis

een gebouw, dat één woning omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.74 woonsituatie

de waarde van een gebied voor de woonfunctie die wordt bepaald door de situering van om die woonfunctie liggende functies en bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op de daglichttoetreding, het uitzicht, de mate van privacy en het voorkomen en beperken van hinder.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.3 de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.4 de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;
 • b. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, uitsluitend als neventak, waarvan de oppervlakte niet meer dan 1.500 m² mag bedragen;
 • c. bedrijfswoningen, al dan niet combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, niet zijnde bed and breakfast;
 • d. aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen;
 • e. (agrarische) cultuurgrond;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke hoofdstructuur;
 • g. infrastructurele voorzieningen;
 • h. openbare nutsvoorzieningen;
 • i. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • j. (dag)recreatief medegebruik;
 • k. tuinen en erven;
 • l. groenvoorzieningen;
 • m. paden;
 • n. water,

met de daarbij behorende:

 • o. torensilo's;
 • p. kassen;
 • q. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. per bouwvlak mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van 1 agrarisch bedrijf worden gebouwd;
 • c. het bebouwingspercentage per bouwvlak mag niet meer dan 70% bedragen;
 • d. de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan respectievelijk 4 m en 15 m bedragen;
 • e. de dakhelling van bedrijfsgebouwen mag niet minder dan 15° en niet meer dan 60° bedragen;
 • f. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan 1 per agrarisch bedrijf bedragen;
 • g. de oppervlakte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 150 m² bedragen;
 • h. de afstand van een bedrijfswoning tot de bestemming ‘Verkeer’, ‘Verkeer - Railverkeer’ en/of ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ mag niet minder dan de bestaande afstand bedragen;
 • i. de goothoogte van bedrijfswoningen mag niet meer dan 4 m bedragen;
 • j. de dakhelling van bedrijfswoningen mag niet minder dan 20° en niet meer dan 60° bedragen;
 • k. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen per bedrijfswoning mag niet meer dan 50 m² bedragen;
 • l. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • m. de dakhelling van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 60° bedragen;
 • n. het aantal torensilo's mag niet meer dan 2 per agrarisch bedrijf bedragen;
 • o. de oppervlakte per torensilo mag niet meer dan 80 m² bedragen;
 • p. de bouwhoogte van torensilo's mag niet meer dan 15 m bedragen;
 • q. de gezamenlijke oppervlakte van kassen per agrarisch bedrijf mag niet meer dan 1.000 m² bedragen;
 • r. de goot- en bouwhoogte van kassen mag niet meer dan respectievelijk 4 m en 7 m bedragen.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. silo's mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terrein-afscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen, danwel het verlengde daarvan, niet meer dan 2 m mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen een bouwvlak mag niet meer dan 15 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten een bouwvlak mag niet meer dan 5 m bedragen.
3.3 Afwijken van de bouwregels
3.3.1 Afwijking

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 3.2.1 sub a en toestaan dat ten behoeve van de grondgebonden agrarische bedrijfsvoering een gebouw buiten een bouwvlak wordt gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte van een gebouw niet meer dan 100 m² bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt;
  • 3. het aantal gebouwen buiten het bouwvlak per agrarisch bedrijf niet meer dan 1 bedraagt;
 • b. het bepaalde in lid 3.2.1 sub d en sub i en toestaan dat de goothoogte van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen wordt verhoogd tot 7,5 m, met dien verstande dat er geen gestapelde stallen mogen worden gebouwd;
 • c. het bepaalde in lid 3.2.1 sub p en toestaan dat de bouwhoogte van torensilo's wordt verhoogd tot ten hoogste 30 m;
 • d. het bepaalde in lid 3.2.2 sub a en toestaan dat silo's buiten een bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte per silo niet meer dan 750 m² bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte niet meer dan 4 m, exclusief afdekking, bedraagt;
  • 3. het bouwvlak inclusief de silo buiten het bouwvlak in totaal niet meer bedraagt dan 20.000 m²;
  • 4. er is voorzien in een goede landschappelijke inpassing van de silo waarbij de silo in visueel opzicht onderdeel gaat uitmaken van het bouwvlak;
 • e. het bepaalde in lid 3.2.2 sub d en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt verhoogd tot ten hoogste 15 m.

3.3.2 Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.3.1 wordt uitsluitend verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • het bebouwingsbeeld;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • de cultuurhistorische waarden;
 • de landschappelijke waarden;
 • de milieusituatie;
 • de natuurlijke waarden;
 • de sociale veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de watersituatie;
 • de woonsituatie.
3.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het houden van vee, zodanig dat er sprake is van een negatief effect op een Natura 2000-gebied door stikstofdepositie, met dien verstande dat tot een strijdig gebruik met deze bestemming niet wordt aangemerkt:
  • 1. het bestaand gebruik, waarbij als referentiedatum voor het bestaand gebruik, in afwijking van het bepaalde in artikel 1.16, wordt verstaan de referentiedata die zijn genoemd in bijlage 1 bij deze regels, of;
  • 2. het gebruik dat vergund is door middel van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 of de Wet natuurbescherming, dan wel het gebruik waarvan het bevoegd gezag verklaard heeft dat een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 of de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk is;
 • b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten buiten een bouwvlak;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een intensief veehouderijbedrijf;
 • d. het gebruik van bouwwerken met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 1.500 m² voor een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering in de vorm van een neventak;
 • e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, met uitzondering van detailhandel als bedoeld in sub h onder 5;
 • f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca en recreatie;
 • g. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning;
 • h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, zodanig dat:
  • 1. de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen binnen een bouwvlak, met dien verstande dat de bedrijfsvloeroppervlakte per bouwvlak ten hoogste 50 m² mag bedragen;
  • 2. de activiteit niet (mede) wordt uitgeoefend door de eigenaar of één van de bewoners van de betreffende bedrijfswoning;
  • 3. het totale aantal werkenden bij een beroepsuitoefening meer dan 3 bedraagt en bij een bedrijfsuitoefening meer dan 2;
  • 4. de activiteiten vergunning- of meldingplichtig zijn ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  • 5. er detailhandel plaatsvindt, tenzij er sprake is van de verkoop van ter plaatse vervaardigde non-food goederen of de verkoop van direct aan de activiteit verwante artikelen, met dien verstande dat de verkoopvloeroppervlakte ten hoogste 10% van de bedrijfsvloeroppervlakte mag bedragen;
  • 6. de activiteit leidt tot parkeer- en verkeersoverlast;
  • 7. de activiteit leidt tot overlast door een publiekaantrekkende werking;
  • 8. het uiterlijk aanzien van de bedrijfswoning wordt aangetast. Uitsluitend reclame in de vorm van één naamsaanduiding of logo met een lengte van niet meer dan 1 m en een oppervlakte van niet meer dan 0,5 m² in de vorm van niet uitstekende, niet verlichte reclame-uitingen is toegestaan;
  • 9. de activiteit hinder voor het woonmilieu oplevert;
 • i. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van voorzieningen ten behoeve van watertechnologie en duurzame energieopwekking;
 • j. het gebruik van de gronden ten behoeve van houtteelt.

3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.1 Afwijking

Het bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 3.4 sub b en toestaan dat gronden buiten een bouwvlak worden gebruikt voor het opslaan van mest, mits de opslag plaatsvindt direct aansluitend aan het bouwvlak, dan wel, uitsluitend in verband met bedrijfstechnische noodzaak daartoe, op grotere afstand van het bouwvlak, met dien verstande dat:
  • 1. het bouwvlak inclusief mestopslag buiten het bouwvlak in totaal niet meer bedraagt dan 20.000 m²;
  • 2. er is voorzien in een goede landschappelijke inpassing van de mestopslag waarbij de mestopslag in visueel opzicht onderdeel gaat uitmaken van het bouwvlak indien er sprake is van mestopslag direct aansluitend aan het bouwvlak;
 • b. het bepaalde in lid 3.4 sub e en toestaan dat gronden en gebouwen worden gebruikt voor de uitoefening van productiegebonden detailhandel in agrarische bedrijfs-/streekeigen producten bij agrarische bedrijven, mits de productiegebonden detailhandel plaatsvindt in bestaande bebouwing en de oppervlakte die voor productiegebonden detailhandel wordt gebruikt, niet groter is dan 100 m²;
 • c. het bepaalde in lid 3.4 sub f en h en toestaan dat bedrijfswoningen worden gebruikt ten behoeve van bed and breakfast, mits:
  • 1. de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op het bouwperceel, met dien verstande dat de bedrijfs-vloeroppervlakte per bouwvlak ten hoogste 50 m² mag bedragen;
  • 2. er ten hoogste vier slaapplaatsen in ten hoogste twee van elkaar gescheiden ruimten voor nachtverblijf aanwezig zijn;
  • 3. de exploitant hoofdbewoner is en er daadwerkelijk woont;
  • 4. de kamers deel uitmaken van het hoofdgebouw of van een daarvan onderdeel uitmakende aan- of uitbouw;
  • 5. het uiterlijk aanzien van de bedrijfswoning niet wordt aangetast. Uitsluitend reclame in de vorm van één naamsaanduiding of logo met een lengte van niet meer dan 1 m en een oppervlakte van niet meer dan 0,5 m² in de vorm van niet uitstekende, niet verlichte reclame-uitingen is toegestaan;
  • 6. de activiteit niet leidt tot parkeer- en verkeersoverlast;
  • 7. de activiteit geen hinder of overlast voor het woonmilieu oplevert; waarbij bij de beoordeling van de mate van overlast tevens het woningtype en het karakter van de omgeving betrokken dient te worden;
  • 8. het ruimtebeslag van de functie niet leidt tot te weinig bergruimte in of bij de bedrijfswoning.
 • d. het bepaalde in lid 3.4 sub i en toestaan dat bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van voorzieningen ten behoeve van watertechnologie en duurzame energieopwekking worden gebouwd, niet zijnde kleine windturbines en mestvergisters, met dien verstande dat de bouwregels uit sublid 3.2.2, onder c en d van overeenkomstige toepassing zijn.

3.5.2 Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.5.1, sub a tot en met c en sub e, wordt uitsluitend verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van

 • het bebouwingsbeeld;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • de cultuurhistorische waarden;
 • de landschappelijke waarden;
 • de milieusituatie;
 • de natuurlijke waarden;
 • de sociale veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de watersituatie;
 • de woonsituatie.
3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
3.6.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

 Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het aanplanten van bomen en/of houtgewas, over een oppervlakte van meer dan 100 m², met dien verstande dat deze omgevingsvergunning niet wordt verleend voor de gronden ter plaatse van de aanduiding "luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied dan wel ter plaatse van de bestemming ‘Waarde - Beschermd dorpsgezicht’;
 • b. het verharden van perceel- en/of kavelontsluitingen buiten een bouwvlak, met een breedte van meer dan 4 m;
 • c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen buiten een bouwvlak, niet zijnde perceel- en/of kavelontsluitingswegen, met een oppervlakte van meer dan 100 m²;
 • d. het aanleggen van (half)verharde paden;
 • e. het aanleggen van voorzieningen voor dagrecreatief medegebruik;
 • f. het graven of dempen van watergangen, mits dit een wijziging van het kavelpatroon tot gevolg heeft.
3.6.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 3.6.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
3.6.3 Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.6.1 onder e waarbij voorzieningen voor dagrecreatief medegebruik worden aangelegd groter dan 5.000 m², wordt uitsluitend verleend indien er geen sprake is van strijd met het provinciaal weidevogelbeleid.

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.6.1 onder a tot en met f wordt uitsluitend verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • de cultuurhistorische waarden;
 • de landschappelijke waarden;
 • de milieusituatie;
 • de natuurlijke waarden;
 • de watersituatie.
3.7 Wijzigingsbevoegdheid
3.7.1 Wijziging

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat :

 • a. de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’, mits:
  • 1. de agrarische bedrijfsfunctie ter plaatse is beëindigd;
  • 2. de gronden zijn gelegen binnen een bouwvlak;
  • 3. de woning wordt gerealiseerd in de oorspronkelijke bedrijfswoning dan wel in het oorspronkelijke bedrijfsgebouw waarbinnen de oorspronkelijke bedrijfswoning aanwezig is;
3.7.2 Toetsingscriteria

De in lid 3.7.1 genoemde wijzigingsbevoegdheid kan uitsluitend worden toegepast, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het bebouwingsbeeld;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • c. de cultuurhistorische waarden;
 • d. de landschappelijke waarden;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de natuurlijke waarden;
 • g. de sociale veiligheid;
 • h. de verkeersveiligheid;
 • i. de watersituatie;
 • j. de woonsituatie.

Artikel 4 Agrarisch - Onderzoek en onderwijs

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch - Onderzoek en onderwijs aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het bieden van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het landbouwonderzoek en het landbouwpraktijkonderwijs, waarbij tevens een grondgebonden agrarisch bedrijf is toegestaan;
 • b. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de uitoefening van het grondgebonden agrarisch bedrijf;
 • c. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de uitoefening van het landbouwonderzoek, het landbouwpraktijkonderwijs en het delen van kennis;
 • d. een biomassa-/mestvergistingsinstallatie;
 • e. een dakturbine of een kleine windturbine;
 • f. bedrijfswoningen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, niet zijnde bed and breakfast;
 • g. aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen;
 • h. agrarische cultuurgrond;

met daaraan ondergeschikt:

 • i. infrastructurele voorzieningen;
 • j. openbare nutsvoorzieningen;
 • k. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • l. (dag)recreatief medegebruik;
 • m. tuinen en erven;
 • n. groenvoorzieningen;
 • o. paden;
 • p. water;

met de daarbij behorende:

 • q. kantoorvoorzieningen;
 • r. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemeen

Indien op de verbeelding twee of meer bouwvlakken door middel van de figuur 'relatie' met elkaar zijn verbonden, dan worden die bouwvlakken bij de toepassing van de regels aangemerkt als één bouwvlak.

4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 15 m bedragen;
 • c. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan 1 per bouwvlak bedragen;
 • d. de oppervlakte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 150 m² bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 9 m bedragen;
 • f. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen per bedrijfswoning mag niet meer dan 50 m² bedragen;
 • g. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • h. de dakhelling van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 60° bedragen.

4.2.3 Biomassa-/mestvergistingsinstallatie
 • a. de biomassa-/mestvergistingsinstallatie mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van de biomassa-/ mestvergistingsinstallatie mag niet meer dan 15 meter bedragen.

4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de tiphoogte van een dakturbine of een kleine windturbine mag niet meer dan 10 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 15 m bedragen.
4.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het houden van vee, zodanig dat er sprake is van een negatief effect op een Natura 2000-gebied door stikstofdepositie, met dien verstande dat tot een strijdig gebruik met deze bestemming niet wordt aangemerkt:
  • 1. het bestaand gebruik, waarbij als referentiedatum voor het bestaand gebruik, in afwijking van het bepaalde in 1.16 wordt verstaan de referentiedata die zijn genoemd in Bijlage 1 Referentiedata;
  • 2. het gebruik dat vergund is door middel van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 of de Wet natuurbescherming , dan wel het gebruik waarvan het bevoegd gezag verklaard heeft dat een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 of de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk is;
 • b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten buiten een bouwvlak;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een niet grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, met uitzondering van detailhandel als bedoeld in sub h onder 5;
 • e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca en recreatie;
 • f. het gebruik van bouwwerken voor meer dan 1 bedrijfswoning;
 • g. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning;
 • h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, zodanig dat:
  • 1. de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen binnen een bouwvlak, met dien verstande dat de bedrijfsvloeroppervlakte per bouwvlak ten hoogste 50 m² mag bedragen;
  • 2. de activiteit niet (mede) wordt uitgeoefend door de eigenaar of één van de bewoners van de betreffende bedrijfswoning;
  • 3. het totale aantal werkenden bij een beroepsuitoefening meer dan 3 bedraagt en bij een bedrijfsuitoefening meer dan 2;
  • 4. de activiteiten vergunning- of meldingplichtig zijn ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  • 5. er detailhandel plaatsvindt, tenzij er sprake is van de verkoop van ter plaatse vervaardigde non-food goederen of de verkoop van direct aan de activiteit verwante artikelen, met dien verstande dat de verkoopvloeroppervlakte ten hoogste 10% van de bedrijfsvloeroppervlakte mag bedragen;
  • 6. de activiteit leidt tot parkeer- en verkeersoverlast;
  • 7. de activiteit leidt tot overlast door een publiekaantrekkende werking;
  • 8. het uiterlijk aanzien van de bedrijfswoning wordt aangetast. Uitsluitend reclame in de vorm van één naamsaanduiding of logo met een lengte van niet meer dan 1 m en een oppervlakte van niet meer dan 0,5 m² in de vorm van niet uitstekende, niet verlichte reclame-uitingen is toegestaan;
  • 9. de activiteit hinder voor het woonmilieu oplevert;
 • i. het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - voorwaardelijke verplichting' ten behoeve van de bestemming zolang het landschappelijk inpassingsplan zoals opgenomen in Bijlage 2 van de regels niet gerealiseerd is en in standgehouden wordt;
 • j. het gebruik van de biomassa-/ mestvergistingsinstallatie anders dan ten dienste van of verband houdend met de bedrijfseigen agrarische activiteiten;
 • k. het gebruik van de gronden ten behoeve van houtteelt.
4.4 Afwijken van de gebruiksregels
4.4.1 Afwijking

Het bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 4.3 sub e en g en toestaan dat bedrijfswoningen worden gebruikt ten behoeve van bed and breakfast, mits:
  • 1. de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op het bouwperceel, met dien verstande dat de bedrijfs-vloeroppervlakte per bouwvlak ten hoogste 50 m² mag bedragen;
  • 2. er ten hoogste vier slaapplaatsen in ten hoogste twee van elkaar gescheiden ruimten voor nachtverblijf aanwezig zijn;
  • 3. de exploitant hoofdbewoner is en er daadwerkelijk woont;
  • 4. de kamers deel uitmaken van het hoofdgebouw of van een daarvan onderdeel uitmakende aan- of uitbouw;
  • 5. het uiterlijk aanzien van de bedrijfswoning niet wordt aangetast. Uitsluitend reclame in de vorm van één naamsaanduiding of logo met een lengte van niet meer dan 1 m en een oppervlakte van niet meer dan 0,5 m² in de vorm van niet uitstekende, niet verlichte reclame-uitingen is toegestaan;
  • 6. de activiteit niet leidt tot parkeer- en verkeersoverlast;
  • 7. de activiteit geen hinder of overlast voor het woonmilieu oplevert; waarbij bij de beoordeling van de mate van overlast tevens het woningtype en het karakter van de omgeving betrokken dient te worden;
  • 8. het ruimtebeslag van de functie niet leidt tot te weinig bergruimte in of bij de bedrijfswoning.

4.4.2 Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.4.1 wordt uitsluitend verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • het bebouwingsbeeld;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • de cultuurhistorische waarden;
 • de landschappelijke waarden;
 • de milieusituatie;
 • de natuurlijke waarden;
 • de sociale veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de watersituatie;
 • de woonsituatie.
4.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.5.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het aanplanten van bomen en/of houtgewas, over een oppervlakte van meer dan 100 m²;
 • b. het verharden van perceel- en/of kavelontsluitingen buiten een bouwvlak, met een breedte van meer dan 4 m;
 • c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen buiten een bouwvlak, niet zijnde perceel- en/of kavelontsluitingswegen, met een oppervlakte van meer dan 100 m²;
 • d. het aanleggen van (half)verharde paden;
 • e. het aanleggen van voorzieningen voor dagrecreatief medegebruik;
 • f. het graven of dempen van watergangen, mits dit een wijziging van het kavelpatroon tot gevolg heeft.

4.5.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 4.5.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

4.5.3 Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.5.1 onder e waarbij voorzieningen voor dagrecreatief medegebruik worden aangelegd groter dan 5.000 m², wordt uitsluitend verleend indien er geen sprake is van strijd met het provinciaal weidevogelbeleid.

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.5.1 onder a tot en met e wordt uitsluitend verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • de cultuurhistorische waarden;
 • de landschappelijke waarden;
 • de milieusituatie;
 • de natuurlijke waarden;
 • de watersituatie.

Artikel 5 Verkeer - Railverkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer - Railverkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoorwegen;
 • b. paden;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. sloten, bermen en beplanting;
 • e. wegen,

met de daarbij behorende:

 • f. terreinen;
 • g. gebouwen, zoals seinhuisjes, transformatorstations en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen;
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstwerken en voorzieningen ten behoeve van watertechnologie en duurzame energieopwekking, niet zijnde kleine windturbines.
5.2 Bouwregels

5.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het railverkeer, mag niet meer dan 5 m bedragen.

Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (woon)straten en pleinen;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. kunstwerken;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. sloten, bermen en beplanting,

met daaraan ondergeschikt:

 • g. tuinen en erven,

met de daarbij behorende:

 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 5 m bedragen.

 

Artikel 7 Water

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterlopen en waterpartijen;
 • b. oevers en paden;
 • c. dagrecreatief medegebruik;

met de daarbij behorende:

 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder dammen en/of duikers, oeverbeschoeiingen, bruggen, kaden, overige kunstwerken en voorzieningen ten behoeve van watertechnologie en duurzame energieopwekking, niet zijnde kleine windturbines.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. er mogen geen steigers, vlonders en plankieren worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van oeverbeschoeiingen mag niet meer dan 0,75 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer te water, mag niet meer dan 5 m bedragen.
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, met het oog op de doorvaarbaarheid, nadere eisen stellen aan de doorvaarthoogte van bruggen.

7.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
7.4.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het wijzigen en/of dempen van waterlopen;
 • b. het vergraven van oevers.

7.4.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 7.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

7.4.3 Voorwaarden

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.4.1 wordt uitsluitend verleend mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de waterstructuur;
 • b. de waterhuishoudkundige situatie.

 

Artikel 8 Water - Vaarweg

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water - Vaarweg’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. vaarwegen;
 • b. oevers;
 • c. dagrecreatief medegebruik;
8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. er mogen geen steigers, vlonders en plankieren worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van oeverbeschoeiingen zal ten hoogste 0,75 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer te water, zal ten hoogste 5 m bedragen.
8.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, met het oog op de doorvaarbaarheid, nadere eisen stellen aan de doorvaarthoogte van bruggen.

8.4 Afwijken van de bouwregels
8.4.1 Afwijking

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.2 sub a en toestaan dat steigers, vlonders en plankieren worden gebouwd.

8.4.2 Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 8.4.1 wordt uitsluitend verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de waterstructuur;
 • b. de waterhuishoudkundige situatie.
8.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden als permanente ligplaats voor vaartuigen en/of woonschepen.

8.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8.6.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het vergraven van oevers.

8.6.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 8.6.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

8.6.3 Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 8.6.1 wordt uitsluitend verleend mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de waterstructuur;
 • b. de waterhuishoudkundige situatie.

Artikel 9 Wonen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, niet zijnde bed and breakfast;
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woonhuizen;

met de daarbij behorende:

 • c. tuinen, erven en terreinen;
 • d. waterlopen en waterpartijen;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de afstand van een gebouw tot de perceelgrens mag niet minder dan 5 m bedragen;
 • b. de afstand van een gebouw tot het hart van de meest nabijgelegen rijstrook van een aangelegen weg mag niet minder dan 10 m bedragen;
 • c. de afstand van een woning tot de bestemming ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ of 'Verkeer - Railverkeer' mag niet minder dan de bestaande afstand bedragen.

9.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
 • b. het aantal woningen mag ten hoogste het bestaande aantal bedragen;
 • c. een hoofdgebouw mag uitsluitend vrijstaand worden gebouwd;
 • d. de oppervlakte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 150 m² bedragen;
 • e. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 4 m bedragen;
 • f. de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60° bedragen.

9.2.3 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de woning of in het verlengde daarvan te worden gebouwd;
 • b. de afstand tussen een vrijstaand bijgebouw en een hoofdgebouw mag niet meer dan 25 m bedragen;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen per hoofdgebouw mag niet meer dan 50 m² bedragen;
 • d. de goothoogte van een aan- of uitbouw of een bijgebouw mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • e. de dakhelling van een aan- of uitbouw of een bijgebouw mag niet meer dan 60° bedragen.

9.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terrein-afscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, danwel het verlengde daarvan niet meer dan 2 m mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedragen.
9.3 Afwijken van de bouwregels
9.3.1 Afwijking

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 9.2.1 sub a en toestaan dat de afstand van een gebouw tot de perceelgrens wordt verkleind;
 • b. het bepaalde in lid 9.2.1 sub c en toestaan dat een woning op een kortere afstand wordt gebouwd, mits wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde dan wel een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • c. het bepaalde in lid 9.2.2 sub e en toestaan dat de goothoogte van hoofdgebouwen wordt verhoogd tot 6 m;
 • d. het bepaalde in lid 9.2.3 sub c en toestaan dat de oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen wordt vergroot tot 150 m², met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen niet meer dan 50% van het erf mag bedragen.

9.3.2 Toetsingscriteria

Een afwijkingsmogelijkheid als bedoeld in lid 9.3.1 wordt uitsluitend verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het bebouwingsbeeld;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • c. de cultuurhistorische waarden;
 • d. de landschappelijke waarden;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de natuurlijke waarden;
 • g. de sociale veiligheid;
 • h. de verkeersveiligheid;
 • i. de watersituatie;
 • j. de woonsituatie.
9.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van woonhuizen voor meer dan 1 woning;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de in sub g onder 5 genoemde detailhandel;
 • c. het gebruik van gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca;
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van recreatie;
 • e. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning;
 • f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, zodanig dat:
  • 1. de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bedrijfswoning, aan- en uitbouwen en bijgebouwen binnen een bestemmingsvlak, met dien verstande dat de bedrijfsvloeroppervlakte per bestemmingsvlak ten hoogste 50 m² mag bedragen;
  • 2. de activiteit niet (mede) wordt uitgeoefend door de eigenaar of één van de bewoners van de betreffende bedrijfswoning;
  • 3. het totale aantal werkenden bij een beroepsuitoefening meer dan 3 bedraagt en bij een bedrijfsuitoefening meer dan 2;
  • 4. de activiteiten vergunning- of meldingplichtig zijn ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  • 5. er detailhandel plaatsvindt, tenzij er sprake is van de verkoop van ter plaatse vervaardigde non-food goederen of de verkoop van direct aan de activiteit verwante artikelen, met dien verstande dat de verkoopvloeroppervlakte ten hoogste 10% van de bedrijfsvloeroppervlakte mag bedragen;
  • 6. de activiteit leidt tot parkeer- en verkeersoverlast;
  • 7. de activiteit leidt tot overlast door een publiekaantrekkende werking;
  • 8. het uiterlijk aanzien van de bedrijfswoning wordt aangetast. Uitsluitend reclame in de vorm van één naamsaanduiding of logo met een lengte van niet meer dan 1 m en een oppervlakte van niet meer dan 0,5 m² in de vorm van niet uitstekende, niet verlichte reclame-uitingen is toegestaan;
  • 9. de activiteit hinder voor het woonmilieu oplevert.
9.5 Afwijken van de gebruiksregels
9.5.1 Afwijking

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 9.4 sub c, d en f en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt ten behoeve van bed and breakfast, mits:
  • 1. de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op het bouwperceel, met dien verstande dat de bedrijfsvloeroppervlakte per bouwperceel ten hoogste 50 m² mag bedragen;
  • 2. er ten hoogste vier slaapplaatsen in ten hoogste twee van elkaar gescheiden ruimten voor nachtverblijf aanwezig zijn;
  • 3. de exploitant hoofdbewoner is en er daadwerkelijk woont;
  • 4. de kamers deel uitmaken van het hoofdgebouw of van een daarvan onderdeel uitmakende aan- of uitbouw;
  • 5. het uiterlijk aanzien van de woning niet wordt aangetast. Uitsluitend reclame in de vorm van één naamsaanduiding of logo met een lengte van niet meer dan 1 m en een oppervlakte van niet meer dan 0,5 m² in de vorm van niet uitstekende, niet verlichte reclameuitingen is toegestaan;
  • 6. de activiteit niet leidt tot parkeer- en verkeersoverlast;
  • 7. de activiteit geen hinder of overlast voor het woonmilieu oplevert; waarbij bij de beoordeling van de mate van overlast tevens het woningtype en het karakter van de omgeving betrokken dient te worden;
  • 8. het ruimtebeslag van de functie niet leidt tot te weinig bergruimte in of bij de woning.

Artikel 10 Leiding - Gas

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Leiding - Gas’ aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor:

 • a. een ondergrondse hoge druk transportleiding met een belemmeringenstrook;

met de daarbij behorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
10.2 Bouwregels
 • a. In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mag op of in deze gronden niet worden gebouwd, anders dan voor deze bestemming.
 • b. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 2 m.
10.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 10.2 sub a en lid 10.2 sub b en toestaan dat op grond van de basisbestemming toelaatbare gebouwen worden gebouwd, mits er geen kwetsbare objecten worden toegestaan, mits het belang dat met de leiding wordt gediend niet wordt geschaad en mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder;
 • b. het bepaalde in lid 10.2 sub a en lid 10.2 sub c en toestaan dat op grond van de basisbestemming toelaatbare bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits het belang van de leiding niet wordt geschaad en mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.
10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
10.4.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, uit te voeren:

 • a. het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
 • d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe gerekend worden afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • e. het permanent opslaan van goederen;
 • f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten en andere wateren.

10.4.2 Uitzondering

De in lid 10.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist voor werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het inwerking treden van het plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning of aanlegvergunning;
 • d. worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding van de leiding(en);
 • e. mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking van de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netwerken.

10.4.3 Voorwaarden

De in lid 10.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend als het belang van de leiding niet wordt geschaad en nadat vooraf advies is ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.

Artikel 11 Leiding - Hoogspanning

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Leiding - Hoogspanning’ aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor:

 • a. een ondergrondse hoogspanningsverbinding met een belemmeringenstrook;

met de daarbij behorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
11.2 Bouwregels
 • a. In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mag op of in deze gronden niet worden gebouwd, anders dan voor deze bestemming;
 • b. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
11.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 11.2 sub a en lid 11.2 sub b in die zin dat op grond van de basisbestemming toelaatbare gebouwen worden gebouwd, mits het belang dat met de leiding wordt gediend niet onevenredig wordt geschaad en mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder;
 • b. het bepaalde in lid 11.2 sub a in die zin dat op grond van de basisbestemming toelaatbare bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits het belang van de leiding niet onevenredig wordt geschaad en mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.

Artikel 12 Leiding - Hoogspanningsverbinding

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Leiding - Hoogspanningsverbinding’ aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor:

 • a. een bovengrondse hoogspanningsverbinding met een belemmeringenstrook;

met de daarbij behorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
12.2 Bouwregels
 • a. In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mag op of in deze gronden niet worden gebouwd, anders dan voor deze bestemming;
 • b. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 40 m.
12.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 12.2 sub a en lid 12.2 sub b in die zin dat op grond van de basisbestemming toelaatbare gebouwen worden gebouwd, mits het belang dat met de leiding wordt gediend niet onevenredig wordt geschaad en mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder;
 • b. het bepaalde in lid 12.2 sub a en lid 12.2 sub c in die zin dat op grond van de basisbestemming toelaatbare bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits het belang van de leiding niet onevenredig wordt geschaad en mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.
12.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met het bestemmingsplan, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden voor opgaande beplanting.

Artikel 13 Waarde - Cultuurhistorie 1

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Cultuurhistorie 1’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de cultuurhistorische waarden van de gronden.

13.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen, mag op of in deze gronden niet worden gebouwd.

13.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 13.2 in die zin dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

 • a. door de aanvrager door middel van een advies van een deskundige op het gebied van cultuurhistorie is aangetoond dat de cultuurhistorische waarden door het bouwen niet onevenredig worden verstoord, dan wel:
 • b. er door de aanvrager maatregelen worden getroffen, waardoor de cultuurhistorische waarden kunnen worden behouden, tenzij:
 • c. er zwaarwegende belangen zijn die rechtvaardigen dat de cultuurhistorische waarden onevenredig worden verstoord.
13.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

13.4.1 Vergunningplichtig

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;
 • b. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en communicatieleidingen;
 • c. alle overige werken en werkzaamheden die de cultuurhistorische waarden kunnen aantasten.

13.4.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 13.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:

 • a. die het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. waarvoor op grond van de Erfgoedverordening van de gemeente Leeuwarden ook al een vergunning vereist is met het oog op het beschermen van de cultuurhistorische waarden.

13.4.3 Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 13.4.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. door de aanvrager door middel van een advies van een deskundige op het gebied van cultuurhistorie is aangetoond dat de cultuurhistorische waarden door de werkzaamheden niet onevenredig wordt verstoord, danwel;
 • b. er door de aanvrager maatregelen worden getroffen, waardoor de cultuurhistorische waarden kunnen worden behouden, tenzij;
 • c. er zwaarwegende belangen zijn die rechtvaardigen dat de cultuurhistorische waarden onevenredig worden verstoord.

Artikel 14 Waarde - Cultuurhistorie 2

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Cultuurhistorie 2’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de cultuurhistorische waarden van de gronden.

14.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen, mag op of in deze gronden niet worden gebouwd, met uitzondering van walbeschoeiingen.

14.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 14.2 in die zin dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

 • a. door de aanvrager door middel van een advies van een deskundige op het gebied van cultuurhistorie is aangetoond dat de cultuurhistorische waarden door het bouwen niet onevenredig worden verstoord, dan wel:
 • b. er door de aanvrager maatregelen worden getroffen, waardoor de cultuurhistorische waarden kunnen worden behouden, tenzij:
 • c. er zwaarwegende belangen zijn die rechtvaardigen dat de cultuurhistorische waarden onevenredig worden verstoord.
14.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

14.4.1 Vergunningplichtig

Voor het dempen dan wel vergroten van waterlopen, sloten en greppels is een omgevingsvergunning vereist.

14.4.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 14.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:

 • a. die het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. waarvoor op grond van de Erfgoedverordening van de gemeente Leeuwarden ook al een vergunning vereist is met het oog op het beschermen van de cultuurhistorische waarden.

14.4.3 Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 14.4.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. door de aanvrager door middel van een advies van een deskundige op het gebied van cultuurhistorie is aangetoond dat de cultuurhistorische waarden door de werkzaamheden niet onevenredig wordt verstoord, danwel;
 • b. er door de aanvrager maatregelen worden getroffen, waardoor de cultuurhistorische waarden kunnen worden behouden, tenzij;
 • c. er zwaarwegende belangen zijn die rechtvaardigen dat de cultuurhistorische waarden onevenredig worden verstoord.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 15 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 16 Algemene bouwregels

16.1 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • de landschappelijke waarden;
 • de natuurlijke waarden;
 • de cultuurhistorische waarden;
 • het bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de watersituatie;
 • de woonsituatie;

nadere eisen stellen aan:

 • de plaats en de afmetingen van de bebouwing;
 • de landschappelijke inpassing van de bebouwing.
16.2 Bestaande afmetingen

Wanneer een bestaand gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde:

 • een grotere goothoogte;
 • een grotere bouwhoogte;
 • een grotere oppervlakte;
 • een grotere dakhelling;
 • een kleinere dakhelling;

heeft dan in de bouwregels in de van toepassing zijnde bestemming is toegestaan, dan zal:

 • de goothoogte ten hoogste de bestaande goothoogte;
 • de bouwhoogte ten hoogste de bestaande bouwhoogte;
 • de oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte;
 • de dakhelling ten hoogste de bestaande dakhelling;
 • de dakhelling ten minste de bestaande dakhelling,

bedragen.

16.3 Bouwregels windturbines

Uitgezonderd het bepaalde onder 4.1 en 4.2.4 mogen geen windturbines en kleine windturbines worden gebouwd.

16.4 Welstandscriteria

De in het bestemmingsplan geboden ruimte ten aanzien van de situering kan nader worden ingevuld door de in artikel 12a van de Woningwet bedoelde welstandscriteria.

Artikel 17 Algemene gebruiksregels

17.1 Gebruiksregels
17.1.1 Strijdig gebruik
 • a. Het is op grond van artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de gegeven bestemmingen volgens de artikelen 3 tot en met 14.
 • b. Tot een gebruik strijdig met de gegeven bestemmingen, zoals bedoeld onder a wordt in ieder geval gerekend:
  • 1. het gebruik van de gronden voor de stallingen en opslag van (aan het oorspronkelijke gebruik onttrokken) voer-, vaar en/of vliegtuigen;
  • 2. het gebruik van de gronden voor opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten, werken en werkzaamheden;
  • 3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
  • 4. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
  • 5. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
  • 6. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven.

17.1.2 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.1.1 sub b onder 4 en toestaan dat gronden worden gebruikt als standplaats voor kampeermiddelen, met dien verstande dat:

 • a. de omgevingsvergunning uitsluitend wordt verleend voor kamperen op erven van woningen, agrarische bedrijven, niet-agrarische bedrijven, of op een perceel, onmiddellijk grenzend aan zo’n erf;
 • b. de omgevingsvergunning niet wordt verleend als het erf of perceel grenst aan een ander erf of perceel dat voor kamperen wordt gebruikt;
 • c. het aantal kampeermiddelen ten hoogste 15 per (bedrijfs)woning c.q. (agrarisch) bedrijf zal bedragen;
 • d. de kampeermiddelen uitsluitend zijn toegestaan gedurende het toeristisch seizoen, dat loopt van 15 maart tot en met 31 oktober per kalenderjaar;
 • e. stacaravans niet zijn toegestaan;
 • f. het kleinschalig kampeerterrein uitsluitend is toegestaan mits het landschappelijk goed is ingepast.

17.1.3 Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 16.1.2 waarbij een kleinschalig kampeerterrein wordt gerealiseerd dat groter is dan 5.000 m², wordt uitsluitend verleend indien er geen sprake is van strijd met het provinciaal weidevogelbeleid.

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 16.1.2 wordt uitsluitend verleend, mits geen onevenredig aantasting plaatsvindt van:

 • het bebouwingsbeeld;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • de cultuurhistorische waarden;
 • de landschappelijke waarden;
 • de milieusituatie;
 • de natuurlijke waarden;
 • de sociale veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de watersituatie;
 • de woonsituatie.

Artikel 18 Algemene aanduidingsregels

18.1 vrijwaringszone - vaarweg beheer
18.1.1 Aanduidingsomschrijving

De voor 'vrijwaringszone - vaarweg beheer' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het beschermen van een veilig en doelmatig functioneren van vaarwegen.

18.1.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. in afwijking van het bepaalde in de ter plaatse voorkomende bestemming(en) mogen op of in deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, anders dan bouwwerken ten behoeve van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg;
 • b. er mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd;
 • c. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel: de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
18.1.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 18.1.2 in die zin dat de in de ter plaatse voorkomende bestemming(en) genoemde bouwwerken worden gebouwd mits vooraf door de aanvrager ontheffing is verkregen van de betreffende waterwegbeheerder, waarmee is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige afbreuk aan de bescherming van een veilig en doelmatig functioneren van de vaarweg.

18.2 Geluidzone - industrie
18.2.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding “geluidzone - industrie” zijn naast de voor de gronden aangewezen bestemmingen, mede aangeduid voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting op geluidgevoelige objecten vanwege een geluidgezoneerd industrieterrein.

18.2.2 Bouwregels

In afwijking van de bouwregels bij de onderliggende bestemmingen geldt dat een toegestaan geluidgevoelig object alleen mag worden gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het geluidgezoneerd industrieterrein op de gevels van het geluidsgevoelige object niet hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde dan wel niet hoger dan een vastgestelde hogere grenswaarde.

18.2.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de gebiedsaanduiding “geluidzone - industrie” wordt gewijzigd, mits de geluidsbelasting vanwege het geluidgezoneerd industrieterrein op de gevels van een geluidgevoelig object niet hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.

18.3 luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied
18.3.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied' zijn, naast de voor die gronden aangewezen bestemming(en), mede aangeduid voor het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplantingen in verband met de gebruiksmogelijkheden en veiligheidssituatie van de vliegbasis Leeuwarden, waaronder begrepen het vrijhouden van de invliegfunnel.

18.3.2 Bouwregels

In afwijking van de bouwregels bij de onderliggende bestemmingen geldt ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied' dat de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte - invliegfunnel (m)' aangegeven bouwhoogte niet mag overschrijden. De geldende bouwhoogte dient tussen de op de verbeelding aangegeven contourlijnen door lineaire interpolatie te worden bepaald.

18.3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met het bestemmingsplan, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden voor opgaande beplanting met een hoogte, hoger dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte - invliegfunnel (m)' aangegeven hoogte.

18.4 Vrijwaringszone - radarverstoringsgebied
18.4.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - radarverstoringsgebied' zijn, naast de voor die gronden aangewezen bestemming(en), mede aangeduid voor het tegengaan van te hoge bouwwerken in verband met het voorkomen van radarverstoring in verband met de vliegbasis Leeuwarden.

18.4.2 Bouwregels

In afwijking van de bouwregels bij de onderliggende bestemmingen geldt ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - radarverstoringsgebied' dat de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde de ter plaatse van de aanduiding 'maximum hoogte vrijwaringszone radarverstoringsgebied' aangegeven bouwhoogte niet mag overschrijden. De geldende bouwhoogte dient tussen de op de verbeelding aangegeven contourlijnen door lineaire interpolatie te worden bepaald.

Artikel 19 Algemene afwijkingsregels

19.1 Afwijking

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages;
 • b. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 12 m;
 • c. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zendontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 30 m;
 • d. de bestemmingsregels ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de bouwhoogte van antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie op of aan een bouwwerk, wordt vergroot tot ten hoogste 5 m gemeten vanaf de voet van de antenne-installatie;
 • e. de bestemmingsregels in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden, indien:
  • 1. dit wenselijk of noodzakelijk is in verband met een doelmatige verkaveling van de gronden dan wel een rationale uitvoering van het plan betreft en de afwijking niet meer bedraagt dan 3 m, voor zover het nieuwbouwplannen betreft;
  • 2. een meetverschil daartoe aanleiding geeft in andere gevallen;
 • f. de bestemmingsregels in die zin dat gebouwen als toiletgebouwtjes, gebouwen ten behoeve van het openbaar vervoer of het trein- water- of wegverkeer, alsmede kleinschalige openbare voorzieningen ten behoeve van detailhandel, sport, recreatie of cultuur, zoals kleedgebouwtjes, dug-outs, paviljoens, kiosken, dierenverblijven en kunstobjecten worden gebouwd, mits:
  • 1. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 50 m² bedraagt;
  • 2. een gebouw uit ten hoogste één bouwlaag bestaat;
  • 3. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 5 m bedraagt;
 • g. de bestemmingsregels in die zin dat gebouwen ten behoeve van de openbare nutsvoorziening en/of de telecommunicatie worden gebouwd, mits;
  • 1. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 100 m² bedraagt;
  • 2. een gebouw uit ten hoogste één bouwlaag bestaat;
  • 3. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 5 m bedraagt;
 • h. de bestemmingsregels in die zin dat mag worden afgeweken van de regels ten aanzien van de minimale of van de maximale dakhelling;
 • i. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen in die zin dat de (bouw)hoogte van de gebouw ten behoeve van de plaatselijke verhogingen, zoals liftkokers en lichtkappen, wordt vergroot, mits:
  • 1. de maximale oppervlakte van de vergroting ten hoogste 10% van het betreffende bouwvlak zal bedragen;
  • 2. de hoogte leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw zal bedragen;
 • j. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak, bestemmingsvlak c.q. maatvoeringsvlak in die zin dat de grenzen van het bouwvlak, bestemmingsvlak c.q. maatvoeringsvlak naar de buitenzijde met ten hoogste 1,50 m worden overschreden door:
  • 1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
  • 2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
  • 3. erkers over maximaal 80% van de breedte van de gevel van het woonhuis waaraan wordt gebouwd;
  • 4. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen.
19.2 Toetsingscriteria

De in lid 19.1 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeerssituatie;
 • e. de parkeercapaciteit;
 • f. het waterbeheer;
 • g. de sociale veiligheid;
 • h. de verkeerssituatie;
 • i. archeologie;
 • j. cultuurhistorie;
 • k. de externe veiligheid en brandveiligheid;
 • l. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • m. de hoogtebeperkingen die voortvloeien uit de geldende luchtvaartwet- en regelgeving in verband met de vliegbasis Leeuwarden, of andere in het gebied aanwezige hoogtebeperkingen.

Artikel 20 Overige regels

20.1 Voldoende parkeergelegenheid
 • a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden gebouwd of gebruikt wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden.
 • b. Bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van op dat moment van toepassing zijnde beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.
 • c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan:
  • 1. het bebouwingsbeeld;
  • 2. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 3. de cultuurhistorische waarden;
  • 4. de landschappelijke waarden;
  • 5. de milieusituatie;
  • 6. de natuurlijk waarden;
  • 7. de sociale veiligheid;
  • 8. de verkeersveiligheid;
  • 9. de watersituatie;
  • 10. de woonsituatie.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 21 Overgangsrecht

21.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.
 • c. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
21.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sub a, te veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en afwijking wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 22 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan  Leeuwarden - Dairy Campus en omgeving van de gemeente Leeuwarden .