direct naar inhoud van 7.1 Voorinspraak
Plan: Buitengebied 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0082.000300-0004

7.1 Voorinspraak

In het kader van de voorbereidingen van het bestemmingsplan buitengebied zijn in juni 2007 zogenaamde inloopsessies gehouden. Het concept-voorontwerpbestemmingsplan is toen in het gemeentekantoor ter inzage gelegd en ook gepubliceerd op de gemeentelijke website. Burgers en bedrijven kregen de mogelijkheid hun reactie op het conceptplan kenbaar te maken. In dit kader zijn 61 reacties ingediend. Het merendeel van de reacties had betrekking op de situering en de grootte van agrarische bouwpercelen of de woonbestemmingen.

Het College van Burgemeester en wethouders heeft ten aanzien van de ingediende reacties een standpunt ingenomen, welke neergelegd is in de nota "Reactienota conceptbestemmingsplan Buitengebied" (december 2007). De reactienota is opgenomen als bijlage bij deze toelichting, zie Bijlage 13 Reactienota conceptbestemmingsplan Buitengebied. Deze reactienota is vervolgens, tezamen met het conceptbestemmingsplan Buitengebied, behandeld in de vergadering van de Commissie I van 7 januari 2008. Een aantal personen, dat een reactie had ingediend, heeft tijdens deze commissievergadering ingesproken en ook zijn schriftelijke reacties ontvangen naar aanleiding van de Reactienota. Naar aanleiding hiervan is de "Notitie inspraakreacties bestemmingsplan Buitengebied" (zie Bijlage 14 Notitie inspraakreacties bestemmingsplan Buitengebied) tot stand gekomen waarin een gemeentelijk standpunt is ingenomen ten aanzien van de ingekomen reacties (2eronde). De gemeenteraad heeft op 26 mei 2008 ingestemd met de voorstellen die opgenomen zijn in de Reactienota danwel de Notitie inspraakreacties. Ook is een aantal amendementen aangenomen. De besluitvorming is vervolgens verwerkt op de plankaart, in de planregels en in de toelichting van het bestemmingsplan.