direct naar inhoud van REGELS
Plan: Mûntseleane 11 De Wilgen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0090.BW2016BGB049-0401

REGELS

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het wijzigingsplan Mûntseleane 11 De Wilgen met identificatienummer NL.IMRO.0090.BW2016BGB049-0401 van de gemeente Smallingerland;

1.2 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3 Bestemmingsplan Buitengebied:

het bestemmingsplan Buitengebied, dat is vastgesteld 11 juni 2013, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0090.BP2013Buitengebied-0403 van de gemeente Smallingerland;

1.4 Bestemmingsplan Buitengebied, 1ste herziening 2015:

het bestemmingsplan Buitengebied, 1ste herziening 2015, dat is vastgesteld 11 december 2015, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0090.BP2015BGB035-0301 van de gemeente Smallingerland;

De begrippen van het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld 11 juni 2013, en het bestemmingsplan Buitengebied, 1ste herziening 2015, vastgesteld 11 december 2015, zijn van overeenkomstige toepassing;

Artikel 2 Wijze van meten

Artikel 2 van het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld 11 juni 2013 en het bestemmingsplan Buitengebied, 1ste herziening 2015 vastgesteld 11 december 2015, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Wonen - Woonboerderij

Artikel 25 van het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld 11 juni 2013 en artikel 26 het bestemmingsplan Buitengebied, 1ste herziening 2015 vastgesteld 11 december 2015, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
 • c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
4.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het

wijzigingsplan  Mûntseleane 11 De Wilgen

van de gemeente Smallingerland .

Behorende bij het besluit van........