direct naar inhoud van REGELS
Plan: Vlieland - Uitbreiding tennisbanen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0096.20151354-VA01

REGELS

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het wijzigingsplan Vlieland - Uitbreiding tennisbanen met identificatienummer NL.IMRO.0096.20151354-VA01 van de gemeente Vlieland.

De begrippen, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, van het Bestemmingsplan Recreatieve Voorzieningen, vastgesteld op 30 juni 2014, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Sport

2.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport- en speelterreinen waarbij tevens de instandhouding van de aan de nabijgelegen gronden toegekende natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden wordt nagestreefd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'Tennisbaan' maximaal drie tennisbanen;
 • c. aan de functie onder a. en b. gebonden parkeervoorzieningen;
 • d. aan de hoofdfunctie ondergeschikte wegen en paden;
 • e. erven en terreinen;
 • f. groenvoorzieningen en water.
2.2 Bouwregels

2.2.1 Hoofdgebouwen

Op de in lid 2.1 bedoelde gronden mogen hoofdgebouwen ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. hoofdgebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen bouwvlakken;
 • b. de bouwhoogte van het clubgebouw van de tennisvereniging maximaal 4,5 meter mag bedragen;
 • c. de oppervlakte van het clubgebouw ten behoeve van de tennisvereniging maximaal 75 m² mag bedragen.

2.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Op de in lid 2.1 bedoelde gronden mogen bijbehorende bouwwerken ten dienste van de tennisbanen worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. het gezamenlijk grondoppervlak aan bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de tennisbanen maximaal 40 m2 mag bedragen met een maximale hoogte van 3 meter;
 • b. voor zover de bestaande maatvoering van bijbehorende bouwwerken afwijkt van het bepaalde in dit sublid, mag deze bebouwing worden gehandhaafd waarbij de bestaande maatvoering als maximale maatvoering geldt.

2.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de in lid 2.1 bedoelde gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met dien verstande dat de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 10 meter.

2.3 Nadere eisen

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere eisen stellen aan:

 • a. de plaats van de bebouwing;
 • b. de afmeting van de bebouwing;

ten behoeve van:

 • het straat- en bebouwingsbeeld;
 • de milieusituatie;
 • de verkeersveiligheid;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • de sociale veiligheid;
 • externe veiligheid.
2.4 Afwijken van de bouwregels

2.4.1 Gebouwen

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 2.2.1 onder a. teneinde toestaan dat een gebouw gedeeltelijk buiten een bouwvlak wordt gebouwd, mits:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen binnen en buiten het bouwvlak ten hoogste gelijk zal zijn aan de oppervlakte van het bouwvlak;
 • b. de hoogte van de gebouwen niet meer mag dan 9 meter bedraagt;
 • c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aan de nabijgelegen gronden toegekende natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden.

2.4.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 2.2.3 en toestaan dat ten behoeve van de bouw van lichtmasten de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde wordt verhoogd tot 20 meter.

2.5 Specifieke gebruiksregels
2.5.1 Voorwaardelijke verplichting

Maximaal 1 jaar nadat de gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting' in gebruik zijn genomen als tennisbaan, dienen ten minste 142 bomen te worden geplant binnen een afstand van 500 meter vanaf het plangebied van dit wijzigingsplan.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het

wijzigingsplan  Vlieland - Uitbreiding tennisbanen

van de gemeente Vlieland .

Behorende bij het besluit van 13 april 2016.