direct naar inhoud van Regels
Plan: Facetbestemmingsplan woningsplitsing en woningomzetting
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0106.02BP201910000k-C001

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het Facetbestemmingsplan woningsplitsing en woningomzetting van de gemeente Assen;

1.2 bestemmingsplan:

het gebied waarop dit bestemmingsplan van toepassing is, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0106.02BP201910000k-C001 met bijbehorende bestanden;

1.3 woning

complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.4 wooneenheid

een onzelfstandig gedeelte van een gebouw met een woonfunctie voor kamergewijze verhuur voor de huisvesting van één huishouden;

1.5 huishouden

één of meer personen die een huishouding voert, waarbij, indien er sprake is van meerdere personen, continuïteit in de samenstelling van de bewoners is en onderlinge verbondenheid tussen de bewoners.

1.6 woningomzetting

het omzetten van een (woon)functie naar één of meer woningen of één of meer wooneenheden (voor kamergewijze verhuur) hieronder wordt tevens verstaan het omzetten van één of meer wooneenheden naar één of meer woningen.

1.7 woningsplitsing

het bouwkundig en/of functioneel splitsen van één woning in twee of meer woningen.

1.8 kamergewijze verhuur

het verschaffen van woonverblijf in één (gedeelte van een) gebouw middels één of meer wooneenheden.

Artikel 2 Van toepassing verklaring

Het voorliggende facetbestemmingsplan is van toepassing op hierna genoemde bestemmingsplannen. Eerdere regels met betrekking tot woningsplitsing en woningomzetting, inclusief de daarbij behorende relevante begrippen komen te vervallen en/of worden hiermee aangevuld. Overige regels binnen de genoemde bestemmingsplannen blijven onverkort van toepassing.

BESTEMMINGSPLAN   STATUS   DATUM  
Stortplaats bouw- en sloopafval   vastgesteld   1994-03-22  
De Haar-West   vastgesteld   2005-09-22  
Het stadsbroek 2   vastgesteld   2005-12-15  
Assen Zuid   vastgesteld   2006-06-15  
Assen Oost, zoals gewijzigd bij het:   vastgesteld   2008-02-21  
- Wijzigingsplan Waterhoen Vredeveldseiland BP Assen Oost   vastgesteld   2017-06-21  
- Wijzigingsplan 14 appartementen Vredeveldseweg BP Assen Oost   vastgesteld   2018-11-06  
- Wijzigingsplan MFA Assen Oost BP Assen Oost   vastgesteld   2014-07-31  
Buitengebied Herziening artikel 30 WRO   vastgesteld   2008-12-18  
bestemmingsplan Erfgoed Kwartier   vastgesteld   2009-10-28  
Recreatiepark Zeijerveen   vastgesteld   2011-07-07  
Bestemmingsplan Werklandschap Assen-Zuid   vastgesteld   2011-10-27  
Bestemmingsplan Groene dijk   vastgesteld   2011-11-17  
Bestemmingsplan Nieuw Graswijk   vastgesteld   2011-12-15  
Bestemmingsplan Milieu Educatief Centrum   vastgesteld   2012-06-14  
bestemmingsplan Stadsbroek, Hotel De Bonte Wever   vastgesteld   2012-06-21  
Bestemmingsplan Aansluiting Assen TT en Oefenterrein Baggelhuizen   vastgesteld   2012-12-20  
Landgoed Zeijerveld   vastgesteld   2012-12-20  
Bedrijventerrein Noord   vastgesteld   2013-02-07  
Bedrijventerrein West   vastgesteld   2013-02-07  
Het Palet 2012   vastgesteld   2013-03-14  
Ulohof   vastgesteld   2013-03-14  
Bos en Golf   vastgesteld   2013-05-30  
Kloosterveen 2012   vastgesteld   2013-06-24  
Anreperstraat 204   vastgesteld   2013-09-19  
Loon 2012   vastgesteld   2013-09-19  
GGZ / Diepstroeten 1e fase 2012   vastgesteld   2013-11-14  
Stadsboulevard Noord   vastgesteld   2014-01-16  
Park Diepstroeten   vastgesteld   2014-07-03  
Stationsgebied   vastgesteld   2014-10-02  
Kloosterveen 2012, herziening Bosrank-Bosroos   vastgesteld   2014-11-20  
Rodeweg 28A   vastgesteld   2014-11-20  
Marsdijk   vastgesteld   2014-12-04  
Hoekbree   vastgesteld   2015-03-05  
Gasfabrieksterrein   vastgesteld   2015-03-19  
Het Kanaal   vastgesteld   2015-04-30  
Pelikaanstraat   vastgesteld   2015-05-21  
Roerdompstraat   vastgesteld   2015-05-21  
Port Natal / WZA   vastgesteld   2015-06-18  
Stadsboulevard Zuid   vastgesteld   2015-06-18  
Stadsbedrijvenpark   vastgesteld   2015-10-01  
Roegoorn   vastgesteld   2015-10-29  
Jan Fabriciusstraat - Het Kanaal   vastgesteld   2016-06-09  
Zuidergracht Zuiderkade   vastgesteld   2016-10-06  
Hoekbree 2e en 3e fase   vastgesteld   2016-12-08  
Rabenhauptstraat   vastgesteld   2017-06-29  
Stadhouderslaan   vastgesteld   2017-06-29  
Mercuriushof   vastgesteld   2017-10-05  
Nobellaan/Talmastraat Assen   vastgesteld   2017-10-05  
Schieven 2A Assen   vastgesteld   2017-11-09  
Dr. Schaepmanstraat   vastgesteld   2018-02-15  
Thorbeckelaan   vastgesteld   2018-02-15  
Troelstralaan   vastgesteld   2018-02-15  
Troelstralaan Groen van Prinstererlaan Van Houtenstraat   vastgesteld   2018-02-15  
Nansenstraat-Troelstralaan   vastgesteld   2018-03-08  
Graswijk 33-35   vastgesteld   2018-03-27  
Grondgebruik/snippergroen 2017   vastgesteld   2018-09-20  
Westerbrink 3   vastgesteld   2018-09-20  
Bestemmingsplan Kloosterveen 2012, Herziening Schouwsloten   vastgesteld   2018-10-18  
Kleuvenstee   vastgesteld   2019-03-24  
De Veemarkt   vastgesteld   2019-03-26  
Vivaldilaan   vastgesteld   2019-11-19  
Lottingstraat   vastgesteld   2019-10-10  
Entreezone werklandschap Assen-Zuid   vastgesteld   2019-07-04  

Hoofdstuk 2 Algemente regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregeling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 4 Algemene bouwregels

Onderstaande wijzigingen van de regels zijn van toepassing op alle bestemmingen, genoemd in de bestemmingsplannen in artikel 2 waar woningen mogelijk zijn:

4.1 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • er mag niet worden gebouwd, indien dit leidt tot woningsplitsing of woningomzetting.
4.2 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning mag worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.1 in die zin dat wordt gebouwd ten behoeve van woningsplitsing en/of woningomzetting, mits:

 • a. wordt voldaan aan de woningbouwprogrammering wanneer sprake is van een toename van het aantal woningen;
 • b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. het woon- en leefklimaat;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de parkeersituatie;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de cultuurhistorische waarden;
  • 7. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • c. tevens een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5 lid 5.2 kan worden verleend.

Artikel 5 Algemene gebruiksregels

5.1 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de bestemmingsbepalingen, genoemd in de bestemmingsplannen in artikel 2 waar (bedrijfs)woningen en/of andere woonfuncties planologisch mogelijk zijn wordt in ieder geval gerekend:

 • woningsplitsing en/of woningomzetting.
5.2 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning mag worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.1 in die zin dat woningsplitsing en/of woningomzetting is toegestaan, mits:

 • a. wordt voldaan aan de woningbouwprogrammering wanneer sprake is van een toename van het aantal woningen;
 • b. en onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. het woon- en leefklimaat;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de parkeersituatie;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de cultuurhistorische waarden;
  • 7. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • c. indien er sprake is van een combinatie met bouwen, tevens een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4 lid 4.2 kan worden verleend.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

6.1 Overgangsrecht bouwwerken
6.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
6.1.2 Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 6.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 6.1.1 met maximaal 10%.

6.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 6.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder omgevingsvergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

6.2 Overgangsrecht gebruik
6.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

6.2.2 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 6.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

6.2.3 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 6.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

6.2.4 Uitzonderingen op het overgangsrecht gebruik

Lid 6.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 7 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het "Facetbestemmingsplan woningsplitsing en woningomzetting"

van de gemeente Assen.