direct naar inhoud van Ruimtelijke Onderbouwing
Plan: Zonnepark Enschede
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20182071-0003

Ruimtelijke Onderbouwing

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot maken van de ruimtelijke onderbouwing

Op 23 maart 2018 heeft Kronos Solar een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een zonnepark aan de Schukkinkweg.

Aan deze ontwikkeling kan alleen medewerking worden verleend indien het bestemmingsplan in voor aanvrager gunstige zin wordt herzien of door het verlenen van een omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12, 1e lid onder a 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Aanvrager heeft er voor gekozen een aanvraag omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit in te dienen.

Onderdeel van de aanvraag is een ruimtelijke onderbouwing. Deze is in bijlage 2 opgenomen. In de ruimtelijke onderbouwing wordt het project beschreven en onderbouwd. In de bijlagen zijn verder de inrichtingstekening, ecologisch rapport, aanvullend ecologisch rapport (dit rapport is verder aangevuld t.o.v. de versie bij de ontwerp-beschikking), de AERIUS-berekening (t.b.v. berekening stikstofdepositie op Natura 2000-gebied), de ontwerp-omgevingsvergunning en de aanvraag omgevingsvergunning opgenomen.

In dit hoofdstuk wordt de procedure geschetst. In hoofdstuk 2 is de conclusie opgenomen.

1.2 Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor de omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit is artikel 2.12, 1e lid onder a 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in combinatie met de artikelen 5.20 en 6.14 van het Besluit omgevingsrecht. Op grond van artikel 2.12, 1e lid onder a 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen burgemeester en wethouders omgevingsvergunning verlenen voor een activiteit die in strijd is met het bestemmingsplan, mits die activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Op grond van artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht zijn op een omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit tevens enkele artikelen uit het Besluit ruimtelijke ordening van toepassing. Het gaat daarbij om artikelen die betrekking hebben op de inhoud van een bestemmingsplan en de daarbij behorende toelichting. De inhoud van deze artikelen geldt daarmee ook voor een omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit. Op grond van artikel 6.14 van het Besluit omgevingsrecht moet een verleende omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit overeenkomstig de Ministeriële regeling standaarden ruimtelijke ordening worden gepubliceerd op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

1.3 Adviezen

Voorafgaand aan het in procedure brengen van een omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit vragen burgemeester en wethouders aan het binnen het projectgebied werkzame erkende wijkorgaan advies uit te brengen over de in voorbereiding zijnde omgevingsvergunning. Dit is geen wettelijke procedurestap maar een binnen de gemeente Enschede gehanteerde werkwijze die is vastgelegd in de Regeling Wijkorganen 2008 en nader uitgewerkt in de notitie Wijkorganen en Adviesafspraken.

De projectlocatie "Zonnepark Enschede" is niet gelegen binnen het werkgebied van een erkend wijkorgaan dat voorafgaand aan het in procedure brengen van de omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit om advies hoeft te worden gevraagd.

1.4 Procedure

Op de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit paragraaf 3.3 van de Wabo van toepassing.

Vooroverleg

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is voorgeschreven (artikel 3.1.1) dat burgemeester en wethouders voorafgaand aan het in procedure brengen van bestemmingsplan overleg moeten plegen met de besturen van eventueel betrokken andere gemeenten, het waterschap, de provincie en met die diensten van het Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. Van het wettelijke vooroverleg met Rijk en provincie kan in de praktijk in veel gevallen worden afgezien. De provincie Overijssel en het Rijk hebben beleid vastgesteld, waarin is bepaald dat zij een bestemmingsplan alleen nog voor vooroverleg willen ontvangen, indien daarmee ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die raken aan bepaalde ruimtelijke belangen van de provincie of het Rijk. In artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht is bepaald dat artikel 3.1.1 Bro ook van toepassing is op te verlenen omgevingsvergunningen met projectafwijkingsbesluit.

In het reguliere overleg met de provincie is de voorgenomen ontwikkeling aan de orde geweest. Afgesproken is de te verlenen omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit in het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 6.18 Bor jo. artikel 3.1.1 Bro voor te leggen aan de provincie. De provincie heeft op 14 mei een reactie gegeven. Daarin wordt gevraagd om in de ruimtelijke onderbouwing een beschrijving te geven van het huidige landschap en de wijze waarop het zonnepark daarin wordt ingepast. De ruimtelijke onderbouwing is daarop aangepast.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking met de daarbij behorende stukken heeft gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. De aankondiging van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking met projectafwijkingsbesluit "Zonnepark Enschede" is op 27 juni 2018 gepubliceerd in "Huis aan Huis", in de Staatscourant, op de website van de gemeente Enschede en op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn er twee zienswijzen naar voren gebracht, waarvan één zienswijze is ingetrokken. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aankondiging van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit "Zonnepark Enschede" is op 27 juni 2018 gepubliceerd in "Huis aan Huis", in de Staatscourant, op de website van de gemeente Enschede en op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Verklaring van geen bedenkingen

Voordat burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit kunnen verlenen kan het wettelijk verplicht zijn dat een ander bevoegd gezag (gemeenteraad, provincie of Rijk) eerst een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voor een of meer onderdelen van de te verlenen omgevingsvergunning.

Voor het project "Zonnepark Enschede" is voor het afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad noodzakelijk. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor bestemmingsplannen.

De gemeenteraad van Enschede heeft op 11 juni 2018 een 'ontwerp verklaring van geen bedenkingen' afgegeven ten aanzien van het afwijken van het bestemmingsplan "Buitengebied Zuidoost" voor het realiseren van het zonnepark aan de Schukkinkweg. Aangezien er twee zienswijzen zijn ingediend (waarvan één ingetrokken) tegen het ontwerp besluit, is de gemeenteraad om een definitieve verklaring van geen bedenkingen gevraagd. Deze is afgegeven op 8 oktober 2018.

Rechtsbescherming

Na verlening van de omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om bij de Rechtbank Overijssel beroep in te stellen tegen de verleende omgevingsvergunning. Aansluitend kunnen belanghebbenden nog hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de rechtbank bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoofdstuk 2 Conclusies

De ontwikkeling past in het ruimtelijke beleid, zowel op rijks-, provinciaal als gemeentelijk niveau. De realisatie van het zonnepark draagt bij aan de doelstelling om minimaal 20% duurzaam opgewekte energie beschikbaar te hebben. Bij de inrichting van het zonnepark is aansluiting gezocht bij de kenmerken van het landschap. Vanuit milieutechnisch oogpunt zijn er geen bezwaren tegen de aanleg van het zonnepark. Het plan is economisch uitvoerbaar. Er wordt een overeenkomst met de ontwikkelende partij gesloten over de kosten.

Op basis van het gestelde in de ruimtelijke onderbouwing kan voor het realiseren van het zonnepark een omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12, 1e lid onder a 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden verleend. Uit de toetsing aan vigerende wet- en regelgeving, ruimtelijk relevante en stedenbouwkundige beleidskaders en diverse relevante omgevingsaspecten is gebleken dat er geen belemmeringen aanwezig zijn voor de uitvoerbaarheid van dit project. Voorwaarde voor de vergunningverlening is dat de door de gemeenteraad afgegeven 'ontwerp verklaring van geen bedenkingen' (zie paragraaf 1.4) definitief wordt.