direct naar inhoud van Regels
Plan: Kwalitatief sturen op appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.R20180036-0003

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Kwalitatief sturen op appartementen met identificatienummer NL.IMRO.0153.R20180036-0003 van de gemeente Enschede.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 appartement:

een woning / zelfstandige wooneenheid in een woongebouw of in een ander gebouw boven een winkel of andere commerciële ruimte, dan wel in een ander gebouw boven een culturele, maatschappelijke of recreatieve voorziening.

1.4 geliberaliseerde woning voor middenhuur:

huurwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel j, van het Besluit ruimtelijke ordening waarvan de jaarlijks te indexeren aanvangshuurprijs en maximale huurprijs zijn vastgesteld in de verordening 'geliberaliseerde middenhuur' van de gemeente Enschede.

1.5 omgevingsvergunning:

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.6 openbaar toegankelijk gebied:

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen die uitsluitend zijn bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer.

1.7 sociale huurwoning:

huurwoning met een aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag.

1.8 vervangende nieuwbouw:

een nieuw te bouwen woongebouw of ander gebouw met appartementen welke dient ter vervanging van de op die locatie voorheen aanwezige en ten behoeve van deze nieuwbouw gesloopte woonbebouwing en een met die voorheen aanwezige bebouwing vergelijkbare bouwmassa heeft.

1.9 woning / zelfstandige wooneenheid:

een (gedeelte van een) gebouw met woonfunctie / een complex van ruimten, dat door zijn indeling en inrichting uitsluitend bedoeld is voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

1.10 woongebouw:

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen appartementen omvat en dat qua uiterlijke en bouwkundige verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 gebruiksoppervlak van appartement:

de gemeten vloeroppervlakte tussen de dragende muren van de ruimte of groep van ruimtes in een woning of wooneenheid.

Artikel 3 Reikwijdte

 • a. De regels in dit plan gelden in aanvulling op dan wel in afwijking van de begripsbepalingen, de wijze van meten en de bouw- en gebruiksregels van de geldende bestemmingsplannen voor het realiseren van appartementen op gronden waar volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan het wonen is toegestaan.
 • b. De regels in dit plan zijn niet van toepassing op de hierna genoemde geldende bestemmingsplannen en/of bouwplannen:
  • 1. bestemmingsplan 'Moskee Kuipersdijk', uitsluitend voor zover dit plan wonen mogelijk maakt;
  • 2. bestemmingsplan 'Ambachtsschool';
  • 3. bestemmingsplan 'Cobercoterrein', uitsluitend voor wat betreft de realisatie van 40 appartementen die dit plan mogelijk maakt;
  • 4. bestemmingsplan 'Stadscampus Ariënsplein', uitsluitend voor wat betreft de wooneenheden voor de doelgroepen 'studenten' en 'short stay' en de 'woon/werk eenheden' die dit plan mogelijk maakt;
  • 5. bouwplan voor de locatie 'Wooldriksweg, hoek Delistraat', zoals vergund d.d. 4 juli 2019 onder nummer 20187477;
  • 6. bestemmingsplan 'Enschede-Noord 2013', uitsluitend voor zover dit plan de realisatie van appartementen mogelijk maakt in het gebied tussen de hierna genoemde wegen in Roombeek: Beekstraat, Fazantstraat, Hulsmaatstraat (inclusief Roombekerveld), Lonnekerspoorlaan en Roomweg.
 • c. De overige regels van de geldende bestemmingsplannen als bedoeld onder a blijven ongewijzigd en onverminderd van kracht.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 5 Algemene aanduidingsregels

5.1 Wetgevingszone - afwijkingsgebied 1
5.1.1 Aanvulling op de bouw- en gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - afwijkingsgebied 1' is het realiseren van appartementen en / of woongebouwen alleen toegestaan wanneer wordt voldaan aan de hierna genoemde criteria:

5.1.2 Afwijken van de aanvulling op de bouw- en gebruiksregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1.1 onder a en toestaan dat appartementen niet als geliberaliseerde woningen voor middenhuur in de markt worden gezet mits de betreffende appartementen voor het overige voldoen aan de kwalitatieve criteria voor middenhuurwoningen op basis van het landelijke woningwaarderingsstelsel voor huurwoningen.
 • b. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1.1 onder b en het realiseren van (woongebouwen met) kleinere appartementen toestaan, mits wordt voldaan aan tenminste één van de hierna genoemde randvoorwaarden:
  • 1. het betreft een of meer appartement(en) boven winkels en/of andere commerciële ruimte dan wel boven een culturele, maatschappelijke of recreatieve voorziening waar nog geen appartement aanwezig is en de oppervlakte van de beschikbare woonruimte aantoonbaar te klein is om een appartement met een gebruiksoppervlak van tenminste 50 m2 te realiseren en voor het overige wel kan worden voldaan aan de kwalitatieve criteria voor middenhuurwoningen op basis van het landelijke woningwaarderingsstelsel voor huurwoningen;
  • 2. het betreft sociale huurwoningen waarover prestatieafspraken zijn gemaakt met de betreffende woningcorporatie of appartementen voor een specifieke doelgroep met een bijzondere en/of dringende woonvraag en waarin voor de betreffende doelgroep een kwalitatief goed woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd;
  • 3. het betreft appartementen in een monument of een in het geldende bestemmingsplan als zodanig aangewezen cultuurhistorisch waardevol gebouw, waarvan het behoud dan wel een toekomstbestendige herbestemming zonder het toevoegen van woningen redelijkerwijs niet realiseerbaar is.

5.1.3 Overgangsperiode voor vervangende nieuwbouw
 • a. Het bepaalde in de leden 5.1.1 en 5.1.2 is gedurende een overgangsperiode van 5 jaren niet van toepassing op het verlenen van omgevingsvergunning voor vervangende nieuwbouw, onder de voorwaarde dat het aantal appartementen in de nieuwe situatie niet toeneemt ten opzichte van de voorheen aanwezige situatie.
 • b. De onder a genoemde overgangsperiode van 5 jaren begint op de dag na de datum van inwerkingtreding van dit plan.

5.1.4 Beleidsregel

Bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.1.2 wordt getoetst aan de beleidsregel 'Kwalitatief sturen op appartementen' dan wel, in het geval deze tussentijds wordt gewijzigd of vervangen door een andere beleidsregel, aan deze gewijzigde respectievelijk vervangende beleidsregel.

5.2 Wetgevingszone - afwijkingsgebied 2
5.2.1 Bouw- en gebruiksverbod

Ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - afwijkingsgebied 2' is het realiseren van appartementen en / of woongebouwen alleen toegestaan wanneer wordt voldaan aan de hierna genoemde criteria:

 • a. het betreft wonen boven winkels en/of andere commerciële ruimten dan wel boven culturele, maatschappelijke of recreatieve voorzieningen in het kernwinkelgebied Glanerbrug, aan de straatwand aan de Hengelosestraat grenzend aan de Westerstraat, aan de Singels of aan één of meer van de hierna genoemde invalswegen / radialen in het gebied binnen de Singels: Emmastraat, Lipperkerkstraat, Oldenzaalsestraat, Deurningerstraat, Haaksbergerstraat en Kuipersdijk, mits daarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:.
  • 1. het betreft appartementen met een eigen voordeur op de begane grond aan openbaar toegankelijk gebied;
  • 2. maximaal 1 voordeur per gevelzijde van de begane grond van een gebouw;
  • 3. de ruimtelijke uitstraling van de begane grond van de betreffende gevels wordt gerespecteerd;
  • 4. het realisen van appartementen op de begane grond is niet toegestaan ter plaatse van de geldende bestemmingen 'Gemengd' (al dan niet met bijbehorend volgnummer) en 'Centrum'.
 • b. het betreft appartementen die voldoen aan de kwalitatieve criteria voor middenhuurwoningen op basis van het landelijke woningwaarderingsstelsel voor huurwoningen;
 • c. het minimum gebruiksoppervlak bedraagt 75 m2;
 • d. er is geen sprake van het realiseren van appartementen in bestaande bebouwing buiten het bouwvlak van het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
5.2.2 Afwijken van het bouw- en gebruiksverbod
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.1 onder a en het realiseren van appartementen en/of woongebouwen toestaan in de hierna genoemde gevallen:
  • 1. het betreft appartementen in een monument of een in het geldende bestemmingsplan als zodanig aangewezen cultuurhistorisch waardevol gebouw, waarvan het behoud dan wel een toekomstbestendige herbestemming zonder het toevoegen van woningen redelijkerwijs niet realiseerbaar is;
  • 2. het betreft appartementen en/of woongebouwen in een suburbaan / groenstedelijk woonmilieu.
 • b. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.1 onder a, b en c en het realiseren van appartementen en/of woongebouwen toestaan in de hierna genoemde gevallen:
  • 1. het betreft een of meer appartement(en) boven winkels en/of andere commerciële ruimte dan wel boven een culturele, maatschappelijke of recreatieve voorziening waar nog geen appartement aanwezig is en de oppervlakte van de beschikbare woonruimte aantoonbaar te klein is om een appartement met een gebruiksoppervlak van tenminste 75 m2 te realiseren en voor het overige wel kan worden voldaan aan de kwalitatieve criteria voor middenhuurwoningen op basis van het landelijke woningwaarderingsstelsel voor huurwoningen;
  • 2. het betreft sociale huurwoningen waarover prestatieafspraken zijn gemaakt met de betreffende woningcorporatie;
  • 3. het betreft appartementen en/of woongebouwen voor een doelgroep met een specifieke doorstroombehoefte in een gebied waar geen (te transformeren) appartementen of woongebouwen aanwezig zijn;
  • 4. het betreft een specifieke doelgroep met een bijzondere of dringende woonvraag.

5.2.3 Overgangsperiode voor vervangende nieuwbouw
 • a. Het bepaalde in de leden 5.2.1 en 5.2.2 is gedurende een overgangsperiode van 5 jaren niet van toepassing op het realiseren van vervangende nieuwbouw, onder de voorwaarde dat het aantal woningen in de nieuwe situatie niet toeneemt ten opzichte van de voorheen aanwezige situatie.
 • b. De onder a genoemde overgangsperiode van 5 jaren begint op de dag na de datum van inwerkingtreding van dit plan.

5.2.4 Beleidsregel

Bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.2.2 wordt getoetst aan de beleidsregel 'Kwalitatief sturen op appartementen' dan wel, in het geval deze tussentijds wordt gewijzigd of vervangen door een andere beleidsregel, aan deze gewijzigde respectievelijk vervangende beleidsregel.

Artikel 6 Algemene procedureregels

6.1 Afwegingskader voor afwijkingen

Bij toepassing van een afwijkingsbevoegdheid zoals bedoeld in deze regels, geldt als voorwaarde dat geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van:

 • het woon- en leefklimaat;
 • het straat- en bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;
 • de parkeersituatie in de openbare ruimte;
 • de sociale veiligheid;
 • de brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • de milieusituatie;
 • de cultuurhistorische waarde;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 7 Overgangsrecht

7.1 Overgangsrecht bouwwerken
7.1.1 Overgangsbepaling

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
7.1.2 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde in lid 7.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

7.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 7.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

7.2 Overgangsrecht gebruik
7.2.1 Overgangsbepaling

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

7.2.2 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 7.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

7.2.3 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 7.2.1, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

7.2.4 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid PM7.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Kwalitatief sturen op appartementen".