direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Gramsbergen, partiële herziening bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: beheersverordening
IMRO-idn: NL.IMRO.0160.BV000018-VG01

Toelichting

afbeelding "i_NL.IMRO.0160.BV000018-VG01_0001.jpg"

Hoofdstuk 1 Achtergrond van deze herziening

De raad van de gemeente Hardenberg heeft op 23 april 2013 de beheersverordening Gramsbergen vastgesteld. Deze beheersverordening treedt in de plaats van de volgende bestemmingsplannen:

  • Plan van uitwerking ex artikel 11 WRO, Gramsbergen; De Garstlanden II (2005);
  • Bestemmingsplan Gramsbergen (2006);
  • Bestemmingsplan Bedrijventerrein De Steenmaat te Gramsbergen (2007);
  • Gramsbergen, plan van uitwerking De Garstlanden IIa (2009);
  • Bestemmingsplan Gramsbergen, locatie De Esch 33 te Gramsbergen (2011);
  • Bestemmingsplan MFC Gramsbergen (2011).

Aanpasssing ten behoeve van bedrijfswoningen (De Steenmaat)

In de toelichting op de beheersverordening Gramsbergen (vastgesteld op 23 april 2013) is aangegeven dat de bestaande rechten uit bovengenoemde bestemmingsplannen zoveel mogelijk gecontinueerd worden. Naar nu blijkt, is dat ten aanzien van het voormalig bestemmingsplan Bedrijventerrein De Steenmaat te Gramsbergen (vastgesteld dd. 18 december 2007) slechts ten dele gebeurd. Zo zijn de aanduidingen 'bedrijfswoning en bedrijfsbebouwing toegestaan na vrijstelling' (bw1) en 'bedrijfswoning toegestaan na vrijstelling' (bw2) per abuis niet overgenomen in de vastgestelde beheersverordening Gramsbergen (zie onderstaande afbeelding). Onderhavige herziening is bedoeld om deze omissie te herstellen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0160.BV000018-VG01_0002.png"

Bestemmingsplan Bedrijventerrein De Steenmaat te Gramsbergen (2007)

De aanduidingen 'bedrijfswoning en bedrijfsbebouwing toegestaan na vrijstelling' en 'bedrijfswoning toegestaan na vrijstelling' liggen aan de oost- respectievelijk zuidzijde van bedrijventerrein De Steenmaat. Ter plaatse zijn volgens de regels van het bestemmingsplan De Steenmaat, na het doorlopen van een afwijkingsprocedure, bedrijfsbebouwing en/of bedrijfswoningen toegestaan. In voorliggende herziening is opnieuw een aanduiding aan beide gebieden toegekend, namelijk 'wetgevingzone - afwijkingsgebied'. Op grond van de vigerende beheersverordening bestaat reeds de mogelijkheid om binnen de voormalige aanduidingsgebieden bedrijfsbebouwing op te richten. Dat wordt dus niet opnieuw geregeld. In de regels die bij deze herziening horen, is geregeld dat bedrijfswoningen alleen bij afwijking mogelijk zijn. Dit sluit aan bij de regeling uit het voormalige bestemmingsplan.

Aanpassing bestemming Hoge Holt

Gecontateerd is dat op de percelen Hoge Holt 16 en 18 geen bedrijvigheid aanwezig is. Voor het samenstellen van de verbeelding van de beheersverordening Gramsbergen is per abuis gebruik gemaakt van de toen reeds vervallen Partiële herziening Bedrijfsterrein De Doorbraak, Hoge holt 18 (2003). Aangezien Hoge Holt 16 en 18 gebruikt worden als woonpercelen en uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat deze functie voor de omliggende bedrijvigheid geen (milieu)belemmering oplevert, zal opnieuw de bestemming Woongebied aan beide percelen worden toegekend.

Juridische vormgeving

Voorliggende herziening is een gedeeltelijke herziening van de beheersverordening Gramsbergen. De beheersverordening blijft van kracht. Voorliggende herziening is een aanvulling op het vastgestelde plan. Deze aanvulling bestaat uit een verbeelding en regels die slechts een facet van het grondgebied van de beheersverordening Gramsbergen regelen, namelijk de afwijkingsbevoegdheid voor het oprichten van een bedrijfswoning en een correctieve aanpassing van de bestemming naar Woongebied omdat dit overeenkomstig het feitelijk gebruik wonen is.

Voor het eerste onderdeel worden de regels van de beheersverordening aangevuld met artikel 4.3 sub e, waarbij de aanhef van artikel 4.3, namelijk de toetsingsvoorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan worden verleend, onverkort van toepassing blijft. Voor de nieuw op te richten bedrijfswoning geldt dat de goothoogte maximaal 3,5 m en de bouwhoogte maximaal 9 m mag bedragen. Aangezien de afwijking uitsluitend van toepassing is op de gronden voorzien van de aanduiding 'wetgevingzone - afwijkingsgebied', zijn uitsluitend deze gronden in voorliggende herziening opgenomen.

Voor het tweede onderdeel (wijziging bestemming) is uitsluitend een aanpassing van de verbeelding nodig. De bestemming Woongebied uit de beheerverordening Gramsbergen is hierop van toepassing.