direct naar inhoud van Regels
Plan: Landelijk gebied 2015, herstelbesluit 2018
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0197.BP00093-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

De inleidende regels (begrippen en wijze van meten) uit het bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 blijven onverminderd van toepassing behoudens:

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2015, herstelbesluit 2018' met identificatienummer NL.IMRO.0197.BP00093-VG01 van de gemeente Aalten.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij horende bijlagen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De geldende bestemmingsregels uit het bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 blijven onverminderd van toepassing behoudens:

Artikel 2 Agrarisch

Voor gronden met de bestemming 'Agrarisch' gelden de planregels van het bestemmingsplan Landelijk gebied 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 maart 2017 met dien verstande dat de volgende algemene wijziging in de bestemmingsomschrijving wordt doorgevoerd:

2.1 Bestemmingsomschrijving

Artikel 3.1.1, onder e. wordt gewijzigd als volgt:

e. een boomkwekerij; uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bomenteelt';

Artikel 3 Agrarisch met waarden

Voor gronden met de bestemming 'Agrarisch' gelden de planregels van het bestemmingsplan Landelijk gebied 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 maart 2017 met dien verstande dat de volgende algemene wijziging in de bestemmingsomschrijving wordt doorgevoerd:

3.1 Bestemmingsomschrijving

Artikel 4.1.1, onder e. wordt gewijzigd als volgt:

e. een boomkwekerij; uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bomenteelt';

Artikel 4 Bedrijf

Voor gronden met de bestemming 'Bedrijf' gelden de planregels van het bestemmingsplan Landelijk gebied 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 maart 2017 met dien verstande dat de volgende wijziging in de specifieke gebruiksregels wordt doorgevoerd voor het bedrijf op de locatie Dinxperlosestraatweg 70 te Aalten:

4.1 Specifieke gebruiksregels

Voor gronden met de bestemming 'Bedrijf' gelden de specifieke gebruiksregels conform artikel 5.4 van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2015' met dien verstande dat voor het in dit plan aangeduide 'parkeerterrein' de navolgende kwalitatieve verplichting geldt:

het gebruik van de in dit plan opgenomen gedeelte van het parkeerterrein is slechts toegestaan indien:

  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'erfafscheiding', een erfafscheiding van het merk Greenwall, type Classic, met een hoogte van tenminste 2 meter, -met zichtscheidende en geluidreducerende eigenschappen- is geplaatst, zoals uitgewerkt in Bijlage 1 van de planregels, dan wel een tenminste gelijkwaardige voorziening uit een oogpunt van zichtscheiding en geluidreductie;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel' binnen de bestemming 'Agrarisch' een √©√©nrijige elzensingel, waarbij de zwarte elzen (Alnus Glutinosa) op een onderling gelijkmatige afstand worden geplaatst/in stand worden gehouden, en bosplantsoen is aangeplant/in stand wordt gehouden (waarbij in het kader van het beheer en onderhoud het periodiek afzetten is toegestaan), zoals uitgewerkt in Bijlage 2 van de planregels.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Voor dit plan gelden de algemene regels conform hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2015', vastgesteld bij raadsbesluit van 21 maart 2017.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
5.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
5.1.2 Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 5.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 5.1.1 met maximaal 10%.

5.1.3 Uitzondering

Artikel 5.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

5.2 Overgangsrecht gebruik
5.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

5.2.2 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 5.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

5.2.3 Onderbroken gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 5.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

5.2.4 Uitzondering

Artikel 5.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2015, herstelbesluit 2018'.