direct naar inhoud van Regels
Plan: Leemlagen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.805-0301

Regels

van het bestemmingsplan

Leemlagen
(plannummer: NL.IMRO.0202.805-0301)

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan Leemlagen van de gemeente Arnhem.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0202.805-0301 met de bijbehorende regels en bijlagen.

1.3 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.4 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.5 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.6 maaiveld

het afgewerkte terrein ter plaatse.

1.7 peil
 • 1. voor een gebouw , waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg of pad grenst: de hoogte van die weg of dat pad ter plaatse van de hoofdtoegang;
 • 2. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het afgewerkte terrein ter plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
 • 3. voor een ander bouwwerk: de hoogte van het afgewerkte terrein ter plaatse bij voltooiing van de bouw.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten

2.1 de verticale diepte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het diepste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Van toepassingsverklaring

3.1 Voorschriften en regels

De regels in dit bestemmingsplan zijn van toepassing op alle bestemmingsplannen zoals deze zijn opgenomen in de tabel in lid 3 van dit artikel. Het bepaalde in de daar genoemde bestemmingsplannen blijft van toepassing, met dien verstande dat aan de voorschriften of regels van deze bestemmingsplannen via de toevoeging van een nieuw artikel in elk van deze plannen het bepaalde in artikel 5 van deze regels wordt toegevoegd, zoals weergegeven in de artikel 4 van deze regels.

Bij strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit bestemmingsplan voor op de regels die ingevolge andere artikelen uit de geldende bestemmingsplannen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

3.2 Plankaart

Aan de plankaart van elk van de in lid 3 van dit artikel genoemde bestemmingsplannen wordt een dubbelbestemming 'Waarde - Geomorfologie' toegevoegd, voorzover het plangebied van dit bestemmingsplan is gelegen binnen de begrenzing van de bij het onderhavige bestemmingsplan behorende plankaart NL.IMRO.0202.805-0301 ...

3.3 Tabel
plannaam   vastgesteld   goedgekeurd  
Angerenstein - Plattenburg   13-12-2004   26-04-2005  
Monnikenhuizen - Klarenbeek   31-01-2005   30-08-2005  
Alteveer - Cranenvelt   26-09-2005   03-05-2006  
Buitengebied Arnhem Noord 2007   26-02-2007   02-10-2007  
Zwaluwstraat   17-12-2007   11-03-2008  
Sonsbeekkwartier - Vogelwijk 2006   25-02-2008   18-07-2008  
Heijenoord - Het Dorp   25-02-2008   18-07-2008  
Geitenkamp en omgeving   21-07-2010   23-09-2010  
Kemperberg   01-11-2010   n.v.t.  
Hoogstede - Klingelbeek   13-12-2010   n.v.t.  
Parken Sonsbeek, Zijpenddal en Gulden Bodem 2011   19-12-2011   n.v.t.  
Paasberg e.o. 2012   25-06-2012   n.v.t.  
Hoogstede - Zuid   27-08-2012   n.v.t.  
Hoogkamp Sterrenberg Gulden Bodem 2012   26-11-2012   n.v.t.  

Artikel 4 Aanpassing bestemmingsplannen

4.1 Toevoeging artikelen

Aan de voorschriften of regels van de onderstaande bestemmingsplannen wordt, voor zover nodig na hernummering, een artikel toegevoegd, zoals aangegeven in onderstaande tabel met als inhoud het bepaalde in artikel 5 van deze regels.

Bestemmingsplan   Hernummering
artikelen  
Toevoeging
artikel  
Angerenstein-Plattenburg   ------   2.12  
Monnikenhuizen-Klarenbeek   ------   2.16  
Alteveer-Cranenvelt   ------   2.18  
Zwaluwstraat   ------   2.8  
Sonsbeekkwartier - Vogelwijk 2006   ------   2.14  
Heijenoord - Het Dorp   ------   2.16  
Geitenkamp en omgeving   19 t/m 24 naar 20 t/m 25   19  
Kemperberg   18 t/m 25 naar 19 t/m 26   18  
Parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem 2011   14 t/m 20 naar 15 t/m 21   14  
Paasberg e.o. 2012   22 t/ 28 naar 23 t/m 29   22  
Hoogstede Zuid   14 t/m 20 naar15 t/m 21   14  
Hoogkamp Sterrenberg Gulden Bodem 2012   20 t/m 26 naar
21 t/m 27  
20  

4.2 Aanpassing artikelen

In afwijking van het bepaalde in artikel 4.1 worden de bestemmingsplannen Buitengebied Noord 2007 en Hoogstede - Klingelbeek aangepast als volgt:

4.2.1 Buitengebied Noord 2007
 • a. Artikel 2.28 wordt vernummerd tot 2.29;
 • b. Een nieuw artikel 2.28 wordt toegevoegd met als inhoud het bepaalde in artikel 5 van deze regels, met dien verstande dat het bepaalde in lid 5.1 voor de werking van het bestemmingsplan Buitengebied Noord 2007 komt te luiden als volgt:
  "Onverminderd het bepaalde in artikel 2.29 zijn de voor Waarde - Geomorfologie aangewezen gronden behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming en instandhouding van de aanwezige leemlagen en de afstroming van grondwater naar de beken."
 • c. In de artikelen 2.1 tot en met 2.21 wordt daar waar 'artikel 2.28' voorkomt, 'artikel 2.29' gelezen.
4.2.2 Hoogstede - Klingelbeek
 • a. In lid 2 van artikel 12 wordt onderdeel b. geschrapt en de onderdelen c. tot en met i. worden hernummerd naar b. tot en met h.;
 • b. De artikel en 14 tot en met 20 worden hernummerd naar 15 tot en met 21;
 • c. Een nieuw artikel 14 wordt toegevoegd met als inhoud het bepaalde in artikel 5 van deze regels.

Artikel 5 Waarde - Geomorfologie

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Geomorfologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming en instandhouding van de aanwezige leemlagen en de afstroming van grondwater naar de beken.

5.2 Bouwregels

Het is verboden gebouwen en andere bouwwerken te bouwen dieper dan 1,5 m beneden maaiveld.

5.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 indien:

 • met onderzoek kan worden aangetoond dat in de bodem geen leemlagen aanwezig zijn met een relevant waterremmende werking;
 • is aangetoond dat door de werkzaamheden (waaronder onderzoeken ten behoeve van deze werkzaamheden) de waterremmende werking van de leemlagen niet geschaad zal worden;
 • naar het oordeel van het bevoegd gezag andere belangen het belang van de bescherming van de leemlagen overstijgen.

5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
5.4.1 Verboden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het afgraven van gronden;
 • b. het wijzigen van de grondwaterstand door drainage, grondwateronttrekking of andere wijze;
 • c. het verrichten van boringen dieper dan 1,5 m beneden het maaiveld, waaronder begrepen boringen ten behoeve van (verkennend) onderzoek.

5.4.2 Uitzonderingen omgevingsvergunningsplicht

De in lid 5.4.1 vervatte verboden gelden niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden:

 • a. die van geringe omvang zijn, dan wel het normale onderhoud en beheer betreffen, met dien verstande dat werkzaamheden dieper dan 1,5 meter beneden het maaiveld hieronder niet worden begrepen.
 • b. werken of werkzaamheden die op het moment van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende of aangevraagde vergunning.

5.4.3 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.4.1mag alleen worden verleend indien:

 • met onderzoek kan worden aangetoond dat in de bodem geen leemlagen aanwezig zijn met een relevant waterremmende werking;
 • is aangetoond dat door de werkzaamheden de waterremmende werking van de leemlagen niet geschaad zal worden;
 • naar het oordeel van het bevoegd gezag andere belangen het belang van de bescherming van de leemlagen overstijgen.

5.4.4 Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning kunnen voorschriften worden gebonden.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 7 Overgangsrecht

7.1 Overgangsrecht bouwwerken
7.1.1 Overgangsbepaling

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouw- of omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
7.1.2 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van sublid 7.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%

.

7.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Het bepaalde in lid 7.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

7.2 Overgangsrecht gebruik
7.2.1 Overgangsbepaling

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

7.2.2 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 7.2.1 te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

7.2.3 Verbod hervatten strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 7.2.1 na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

7.2.4 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Het bepaalde in lid 7.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Leemlagen.