direct naar inhoud van Regels
Plan: Bedrijventerreinen Wijnbergen, De Huet, Keppelseweg en Hamburgerbroek - 2014
Status: vastgesteld
Plantype: beheersverordening
IMRO-idn: NL.IMRO.0222.R034KE036A-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

1.1. Begrippen

1.1.1 verordening

de beheersverordening Bedrijventerreinen Wijnbergen, De Huet, Keppelseweg en Hamburgerbroek - 2014 van de gemeente Doetinchem;

1.1.2 verordeninggebied

het gebied waarop deze verordening van toepassing is, 'besluitvlak 1', vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0222.R034KE036A-0002 met bijbehorende bestanden;

1.1.3 aan huis gebonden bedrijf

het beroepsmatig verlenen van diensten of het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid door middel van handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en de aangebouwde bijbehorende bouwwerken, met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;

1.1.4 aan huis gebonden beroep

een dienstverlenend beroep, waaronder een vrij beroep, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.1.5 achtererfgebied

erf achter de met het aangrezende openbaar toegankelijk gebied evenwijdig gelegen lijn, die het hoofdgebouw raakt:

 • a. aan een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel, op 1 m achter het snijpunt met de voorgevel, en,
 • b. aan een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel, op het snijpunt met de achetergevel.

1.1.6 archeologisch deskundige

de regionaal (beleids)archeoloog of een andere door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg;

1.1.7 archeologische verwachting

een gebied met een daaraan toegekende hoge, middelmatige of lage archeologische verwachting in verband met de kennis en wetenschap van de in dat gebied te verwachten overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

1.1.8 archeologische waarde

een gebied met een daaraan toegekende archeologische waarde in verband met de kennis en studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

1.1.9 archeologisch monument

terrein dat op basis van de Monumentenwet 1988 is aangewezen als beschermd archeologisch monument;

1.1.10 archeologisch onderzoek

onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of geofysisch onderzoek en/of graven en/of begeleiden) verricht door een dienst, bedrijf of instelling erkend door het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK/SIKB), beschikkend over een opgravingsvergunning ex artikel 39 MW en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie;

1.1.11 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.1.12 bebouwingspercentage

een percentage, dat de grootte van het deel van het bouwperceel aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd met gebouwen en andere bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.1.13 bedrijf

een zelfstandige productie-eenheid;

1.1.14 bedrijfswoning (dienstwoning)

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, alleen bedoeld voor (het huishouden van) een persoon en zijn gezin, van wie de huisvesting daar in verband met de functie noodzakelijk is;

1.1.15 besluitsubvlak

een geometrisch bepaald vlak of een figuur waarmee gronden zijn aangeduid, waarvoor ingevolge deze verordening nadere regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik van deze gronden;

1.1.16 bestaand gebruik

het bestaande legaal tot stand gekomen of op grond van een vergunning toegstaan maar nog niet gerealiseerd gebruik van gronden en die bouwwerken, zoals aanwezig op het moment van de vaststelling van de verordening;

daaronder valt niet het gebruik dat al in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

1.1.17 bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; met het volgende onderscheid:

 • a. aangebouwd bijbehorend bouwwerk
  een bijbehorend bouwwerk dat met minimaal één gevel tegen de gevel van het hoofdgebouw is gebouwd; dit op een zodanige wijze dat een rechtstreekse - voor mensen toegankelijke - interne verbinding tussen beide gebouwen mogelijk is;
 • b. vrijstaand bijbehorend bouwwerk
  een bijbehorend bouwwerk, dat vrij van het hoofdgebouw gebouwd is en in functioneel opzicht geen deel uitmaakt van het hoofdgebouw;

1.1.18 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.1.19 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.1.20 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.1.21 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.1.22 braakliggend terrein

Een terrein dat ten tijde van het kracht worden van de verordening:

 • a. voorzien is van een eigen adres en/of aan te merken is als een zelfstandig kadastraal perceel én
 • b. op basis van het voorgaande planologische regime aantoonbaar beoogd is voor zelfstandige bebouwing;

1.1.23 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ter verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waaronder grootschalige detailhandel, volumineuze detailhandel, tuincentrum en supermarkt;

1.1.24 dienstverlening

hulp die een persoon, instantie of onderneming bedrijfsmatig biedt aan de klant;

1.1.25 erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;

1.1.26 erker

een erker of een uitgebouwd venster is een in plattegrond rechthoekige, veelhoekige of halfronde uitbreiding van een ruimte in een gebouw, die buiten de gevel uitsteekt en in open verbinding staat met de bedoelde ruimte. De buitenzijde bestaat uit (een borstwering en) raamconstructies (wanden die grotendeels bestaan uit glas);

1.1.27 escortbedrijf

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

1.1.28 dagrecreatie

recreatie in de vorm van:

 • a. extensieve dagrecreatie welke in hoofdzaak gericht is op natuurbeleving en landschapsbeleving zoals wandelen en fietsen;
 • b. intensieve dagrecreatie welke in hoofdzaak gericht is op het bedrijfsmatig aantrekken van (grote) groepen mensen zoals een attractiepark en een dierentuin;

1.1.29 garagebedrijf

herstelinrichting voor motorvoertuigen, al dan niet met een verkooppunt voor motorbrandstoffen;

1.1.30 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.1.31 gebiedsontsluitingsweg

een weg die een functie heeft voor afwikkelen en uitwisselen van verkeer en zorgt voor de ontsluiting tussen dorpen en wijken  onderling en tussen dorp en snelweg als bedoeld in het gemeentelijke wegencategoriseringsplan;

1.1.32 gebruik

gebruik in de meest ruime zin van het woord, dus ook bouwen;

1.1.33 geluidsgevoelig object

woningen, geluidsgevoelige terreinen en andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder;

1.1.34 gemengd (hoofdfunctie)

gebruik zoals maatschappelijke voorzieningenen (met uitzondering van een 24 uurs zorgvoorziening voor dak- en thuislozen met een justitieel verleden of verslavingsproblematiek), sportvoorzieningen, bedrijven (maximaal in categorie 1 en 2), (commerciële) dienstverlening, detailhandel, wonen, horeca categorie 1, kantoren en instellingen voor cultuur en ontspanning.

1.1.35 gestapelde woning

een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat al dan niet met de daarbij behorende bergingen;

1.1.36 grondgebonden woning

een woning die direct met de grond is verbonden, en die niet als een woonwagen is aan te merken, of de onderste laag van gestapelde woningen die op maaiveldhoogte ligt;

1.1.37 hoofdgebouw

een gebouw, dat door zijn constructie, afmetingen en functie als belangrijkste gebouw valt aan te merken;

1.1.38 horeca categorie 1

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf; de volgende specifieke vormen worden onder horeca categorie 1 begrepen:

 • a. dagzaak: een horecabedrijf dat is ingericht op het nuttigen van koffie, thee, frisdranken, kleine maaltijden en dergelijke, zoals een dag-, eet- of grand café, lunchroom, koffie- en theehuis, ijssalon, waarvan de openingstijden grotendeels overeenkomen met die van een winkel;
 • b. hotel: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse;
 • c. pension: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies voor langere tijd met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken aan de logerende gasten;
 • d. restaurant: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken;
 • e. snackbar/cafetaria: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van etenswaren al dan niet voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken;

1.1.39 horeca categorie 2

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en/of dranken waarbij het doen beluisteren van muziek een wezenlijk onderdeel vormt; de volgende specifieke vormen worden onder horeca categorie 2 begrepen:

 • a. bar: een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken en kleine etenswaren voor gebruik ter plaatse, maar niet tussen 02.00 uur en 06.00 uur, waarbij het accent ligt op het verstrekken van dranken;
 • b. nachtbar: een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken en kleine etenswaren voor gebruik ter plaatse, ook tussen 02.00 uur en 06.00 uur, waarbij het accent ligt op het verstrekken van dranken;
 • c. café: een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid;
 • d. discotheek/bar-dancing: een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel vormen;

1.1.40 horeca categorie 3

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken en het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie; de volgende specifieke vormen worden onder horeca categorie 3 begrepen:

 • a. zalencentrum/partycentrum: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het ter beschikking stellen van ruimte(n) voor onder andere feesten en vergaderingen waarbij consumpties, kleine etenswaren en/of maaltijden worden verstrekt;
 • b. congrescentrum: een bedrijf waarin ten minste één grote zaal is voor het houden van bijeenkomsten al dan niet met aanwezigheid een cateringbedrijf voor alle eten en drinken voor de bezoekers zorg draagt;

1.1.41 instellingen voor cultuur en ontspanning

culturele voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van ontspanning, waaronder dagrecreatie, of een combinatie daarvan;

1.1.42 inwoning

vorm van huistvesting in een bestaande woning en/of de bijbehorende bouwwerken, dat op grond van de verordening bij recht is toegestaan.

1.1.43 kantoor

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of alleen in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder congres- en vergaderaccommodatie;

1.1.44 kantoor- of praktijkruimte aan huis

een beroepswerkruimte die wordt gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf of een vrij beroep;

1.1.45 kwetsbaar object

een object zoals gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

1.1.46 maaiveld

bovenkant van een terrein dat een bouwwerk omgeeft;

1.1.47 maatschappelijk voorzieningen

educatieve, sociale, medische en levensbeschouwelijke voorzieningen evenals voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, of een combinatie daarvan, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen.

1.1.48 mogelijkheden voor ontmoeting

terrassen, standplaatsen voor de ambulante handel, weekmarkten, rommelmarkten, braderieën, kermissen, volksfeesten, stadsfeesten, spektakeltoeren, openluchtfestivals, fancy fairs, circussen, stadspromotionele activiteiten (bijvoorbeeld tijdelijke ijsbaan), e.d. ;

1.1.49 openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, maar ook pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen alleen bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;

1.1.50 overkapping

een bouwwerk met een open constructie;

1.1.51 peil

 • a. voor bouwwerken op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang vermeerderd met 0,30 m;
 • b. voor bouwwerken op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het maaiveld van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
 • c. als in of op het water wordt gebouwd: het gemiddeld waterpeil ter plaatse;
 • d. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: het hoogste punt van het aansluitende afgewerkte bouwperceel (incidentele verhogingen niet meegerekend).

1.1.52 perifere detailhandel

detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen en detailhandel in ABC-goederen (auto's, boten en caravans), tuincentra, bouwmarkten, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair, maar ook woninginrichting waaronder meubels, die vanwege de omvang en aard van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling (en daarom niet binnen de aangewezen winkelconcentratiegebieden gevestigd kunnen worden);

1.1.53 raamprostitutie

een vorm van prostitutie, waarbij de werving van klanten geschiedt door een prostituee, die door houding, gebaren, kleding of anderszins vanuit een vitrine de aandacht op zich vestigt en waarbij de seksuele handelingen in een voor het publiek besloten ruimte plaatsvinden;

1.1.54 (rij)wegen

alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin gelegen bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

1.1.55 seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden;

onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan:

 • a. een seksbioscoop;
 • b. een seksautomatenhal;
 • c. een sekstheater;
 • d. een parenclub;
 • e. een (raam)prostitutiebedrijf, waaronder ook begrepen een erotische massagesalon;

al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie met een sekswinkel, met uitzondering van thuisprostitutie;

1.1.56 straatmeubilair

bij of op de weg behorende bouwwerken zoals verkeersgeleiders, zitbanken, reclamezuilen, bloembakken, ondergrondse vuilcontainers en cocons van vuilcontainers;

1.1.57 thuisprostitutie

een vorm van prostitutie, waarbij de seksuele dienstverlening plaatsvindt op het woonadres van de prostituee en waarbij ook alleen door deze prostituee op dit adres wordt gewerkt als prostituee;

1.1.58 toegangspartij

een toegangspartij of een uitgebouwde toegang is een uitbreiding van de toegangsruimte (hal) van een gebouw, die buiten de gevel uitsteekt en al dan niet in open verbinding staat met die ruimte;

1.1.59 verblijfsrecreatie

vormen van vrijetijdsbesteding waarbij ook in overnachtingsmogelijkheden is voorzien;

1.1.60 volumineuze detailhandel

detailhandel in volumineuze goederen;

1.1.61 volumineuze goederen

goederen waarvoor, voor de tentoonstelling of opslag ervan, een groot vloeroppervlak nodig is, zoals auto's, boten, caravans, landbouwvoertuigen en aanverwant;

1.1.62 voorerfgebied

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied;

1.1.63 voorgevel

de naar de openbare weg gekeerde gevel van een gebouw, of, als het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt. Bij gebouwen met een verspringende voorgevel is het deel van de gevel dat het dichtst bij de openbare weg ligt bepalend. Bij gebouwen waarvan een zijgevel aan een gebiedsontsluitingsweg ligt, is sprake van twee voorgevels. In alle gevallen worden ondergeschikte bouwdelen niet meegerekend;

1.1.64 vrij beroep

een professionele dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, waarbij gebruik wordt gemaakt van verworvenheden verkregen door een academische of een hogere beroepsopleiding (zie bijlage 1 Lijst van vrije beroepsbeoefenaars);

1.1.65 vrije beroepsbeoefenaar

iemand die wordt ingehuurd om zijn/haar individuele persoonlijke, artistieke en/of academische kwaliteiten;

1.1.66 woning

een complex van ruimten, alleen bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding, woonwagens niet inbegrepen;

1.1.67 woonfunctie

wonen in enge zin;

1.1.68 woonwagen

voor bewoning bestemd gebouw dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en op een daartoe bestemd perceel is geplaatst;

1.1.69 zorgwoning 1

een gebouw of een zelfstandig gedeelte van een gebouw voor de huisvesting van personen die niet zelfstandig kunnen wonen en die geestelijke en/of lichamelijke verzorging nodig hebben;

1.2. Wijze van meten

1.2.1 de afstand van een bouwwerk tot een perceelsgrens

de kortste afstand tussen enig punt van een bouwwerk en een perceelsgrens;

1.2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

1.2.3 de breedte van een bouwwerk

van en tot de buitenkant van een zijgevel dan wel het hart van een gemeenschappelijke scheidingsmuur, als de zijgevels niet evenwijdig lopen of verspringen, moet het gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste breedte;

1.2.4 de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen; bij afgeknotte schilddaken is de onderste goothoogte maatgevend, onder de voorwaarde dat de dakhelling van alle dakvlakken maximaal 60º is;

1.2.5 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

1.2.6 de oppervlakte van een overkapping

tussen de rand van het dakvlak, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

1.2.7 de vloeroppervlakte van een woning

de som van de horizontale vloeroppervlakten van de voor bewoning bestemde vertrekken van een woning, binnenwerks gemeten; hieronder vallen ook keukens, slaapvertrekken, gangen, toiletten, bad- en doucheruimten, zolders en vlieringen welke gebruikt worden als berging, en inpandige of aangebouwde bergingen die op grond van de beheersverordening verbouwd mogen worden tot woonruimte, binnenwerks gemeten.

Hoofdstuk 2 Gebiedsregels

2.1. Gebruiksregels

2.1.1 Bestaand gebruik en bestaande bouwwerken
 • a. De in het verordeningsgebied gelegen gronden en bestaande bouwwerken mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande gebruik.
 • b. bestaande bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde plek waarbij de gebruiksregels gelden als beschreven in 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 of 2.1.7;
 • c. voor braakliggende terreinen gelden voor nieuwbouw de gebruiksregels voor de van toepassing zijnde hoofdfuncties als beschreven in 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 of 2.1.7.
2.1.2 Aanvulling op 2.1.1 ten aanzien van functie bedrijventerrein
2.1.2.1 Aanvulling op 2.1.1 ten aanzien van bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

In aanvulling op het bepaalde in lid 2.1.1 is het toegestaan om hoofdgebouwen van bedrijven te veranderen, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 • a. een uitbreiding mag niet vóór de voorgevel plaats vinden;
 • b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 10 m en het bebouwingspercentage bedraagt maximaal 70%, met uitzondering van:
  • 1. besluitsubvlak 1, hier geldt een maximale bouwhoogte van 15 m en een bebouwingspercentage van maximaal 70%
  • 2. besluitsubvlak 2, hier geldt een maximale bouwhoogte van 15 m en een bebouwingspercentage van maximaal 75%
  • 3. besluitsubvlak 3, hier geldt een maximale bouwhoogte van 15 m en een bebouwingspercentage van maximaal 100%
  • 4. besluitsubvlak 4, hier geldt een maximale bouwhoogte van 30 m en een bebouwingspercentage van maximaal 100%
  • 5. besluitsubvlak 5, hier geldt een maximale bouwhoogte van 40 m en een bebouwingspercentage van maximaal 100%
 • c. ter plaatse van besluitsubvlak 12 bedraagt de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 3 meter. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 5 meter indien de zijdelingse perceelsgrens aan die zijde aan gronden grenst met openbare verkeersdoeleinden waaronder begrepen de daarbij behorende bermen, stoepen, ed;
 • d. voor grondgebonden bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken behorende bij een bedrijfswoningen gelden de regels zoals vermeld in 2.1.3.
2.1.2.2 Aanvulling op 2.1.1 ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

 • a. de bouwhoogte mag maximaal 2 meter bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a, mag de bouwhoogte van:
  • 1. speeltoestellen bij een bedrijfswoning maximaal 6 meter bedragen;
  • 2. verlichting en vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
  • 3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;
  • 4. reclamemasten en reclamezuilen achter en tot maximaal 0,5 m vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal de toegestane bouwhoogte als bedoeld in 2.1.2.1 bedragen; als een bouwwerk vóór 0,5 m van (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 2 m bedragen.
2.1.2.3 Aanvulling op 2.1.1 ten aanzien van toegangspartijen in het voorerfgebied

Voor het bouwen van een toegangspartij in het voorerfgebied gelden de navolgende regels:

 • a. de toegangspartij wordt aangebouwd aan de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • b. de overschrijding van de naar de weg gekeerde bouwgrens bedraagt maximaal 3 m mits een strook van minimaal 5 m tussen de voorzijde van de toegangspartij en de naar de weg gekeerde perceelsgrens onoverdekt/onoverbouwd blijft;
 • c. de toegangspartij maximaal 25% van de breedte van de voorgevel mag bedragen waaraan deze wordt aangebouwd;
 • d. de logistiek afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
2.1.2.4 Aanvuling op 2.1.1 ten aanzien van luifels in het voorerfgebied

Voor het bouwen van een luifel in het voorerfgebied gelden de navolgende regels:

 • a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;
 • b. de luifel mag maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw steken;
 • c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt bevestigd mag bedragen met aan weerszijde een overstek van maximaal 0,75 m;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
 • e. de logisitiek afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.
2.1.2.5 Aanvulling op 2.1.1 ten aanzien van gebruik - bedrijfszonering
 • a. ter plaatse van het besluitsubvlak '6' zijn bedrijven toegestaan in de bedrijfscategorie 1 zoals vermeld in bijlage 7 behorende bij deze regels;
 • b. ter plaatse van het besluitsubvlak '7' zijn bedrijven toegestaan tot en met bedrijfscategorie 2 zoals vermeld in bijlage 7 behorende bij deze regels;
 • c. ter plaatse van het besluitsubvlak '8' zijn bedrijven toegestaan tot en met bedrijfscategorie 3 zoals vermeld in bijlage 7 behorende bij deze regels;
 • d. ter plaatse van het besluitsubvlak '9' zijn bedrijven toegestaan tot en met bedrijfscategorie 4 zoals vermeld in bijlage 7 behorende bij deze regels;
 • e. ter plaatse van het besluitsubvlak '10' zijn bedrijven toegestaan tot en met bedrijfscategorie 5 zoals vermeld in bijlage 7 behorende bij deze regels;
 • f. ook toegestaan zijn bedrijfsactiviteiten die niet zijn genoemd in de aangegeven categorieën, doch die naar aard gelijk te stellen zijn met de in deze categorieen genoemde bedrijfsactiviteiten.
2.1.2.6 Aanvulling op 2.1.1 ten aanzien van gebruik - Perifere Detailhandel

In aanvulling op het bepaalde in 2.1.1is het toegestaan om gronden in besluitsubvlak 13 ook te gebruiken voor perifere detailhandel inclusief een kleinschalige horecavoorziening categorie 1.

2.1.2.7 Aanvulling op 2.1.1 ten aanzien van gebruik - Detailhandel tbv vrije tijd en sport

In aanvulling op het bepaalde in 2.1.1 is het toegestaan om gronden in besluitsubvlak 14 ook te gebruiken voor detailhandel, uitsluitend in artikelen ten behoeve van vrije tijd en sport.

2.1.3 Aanvulling op lid 2.1.1 ten aanzien van functie wonen
2.1.3.1 Aanvulling op 2.1.1 ten aanzien van bouwen van hoofdgebouwen van grondgebonden woningen

In aanvulling op het bepaalde in lid 2.1.1 is het toegestaan om grondgebonden woningen te veranderen, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 • a. een uitbreiding mag niet vóór de voorgevel plaats vinden;
 • b. de diepte van het hoofdgebouw mag:
  • 1. bij vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen maximaal 15 m zijn;
  • 2. bij aaneengebouwde woningen maximaal 13 m zijn;
 • c. de afstand tussen het hoofdgebouw en de achterste perceelsgrens bedraagt minimaal 8 m;
 • d. de goothoogte mag maximaal 6 m zijn,;
 • e. de bouwhoogte mag maximaal 10 m zijn;
 • f. de afstand van een zijgevel tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 m, met uitzondering van:
  • 1. besluitsubvlak '10', hier geldt een minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van 5 m.
  • 2. indien het bouwperceel grenst aan openbaar toegankelijk gebied moet de afstand minimaal 2 m bedragen;
  • 3. indien de bestaande afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minder is dan de hiervoor gestelde maten, dan geldt deze bestaande afstand tot de zijdelingse perceelsgrens als minimale maat.
2.1.3.2 Aanvulling op 2.1.1 ten aanzien van bouwen van bijbehorende bouwwerken van grondgebonden woningen

In aanvulling op het bepaalde in lid 2.1.1 is het toegestaan om bij grondgebonden woningen onder de hierna genoemde voorwaarden bijbehorende bouwwerken te bouwen en/of te veranderen:

 • a. bijbehorende bouwwerken algemeen:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 100 m² per woning bedragen;
  • 2. niet meer dan 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd; als het bouwperceel grenst aan openbaar toegankelijk gebied hoort hier ook het voorerfgebied bij dat gelegen is aan de zijkant van de woning, gerekend vanaf 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning;
  • 3. als de bouwmogelijkheden van het hoofdgebouw niet volledig zijn benut, mogen deze worden gebruikt voor de realisatie van bijbehorende bouwwerken, uitsluitend op de plek waar een hoofdgebouw mag worden gerealiseerd en zonder dat dit ten koste gaat van de onder sub a genoemde oppervlakte norm;
  • 4. bijbehorende bouwwerken mogen alleen vanaf 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning worden gebouwd;
  • 5. bijbehorende bouwwerken mogen tot op de perceelsgrenzen worden gebouwd;
  • 6. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning, geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die woning, vermeerderd met 30 cm;
  • 7. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;
  • 8. in geval van een bijbehorende bouwwerk met een lessenaarsdak, waarvan de bouwhoogte meer dan 3 meter bedraagt, moet de afstand, van de zijde waar de bouwhoogte wordt gemeten, tot de perceelsgrens minimaal de breedte van het bijbehorende bouwwerk bedragen;
 • b. erkers en toegangspartijen:
  • 1. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen, waarbij de bouwhoogte niet hoger mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van de woning, vermeerderd met 30 cm;
  • 2. de breedte mag maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning bedragen;
  • 3. de diepte mag maximaal 1,50 m bedragen;
 • c. overkappingen in het voorerfgebied:
  • 1. de oppervlakte mag maximaal 30 m2 bedragen;
  • 2. het voorerfgebied waar de overkapping wordt gebouwd mag voor maximaal 50% worden bebouwd;
  • 3. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning, geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die woning, vermeerderd met 30 cm; als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt als maximum de goothoogte van dat bouwwerk;
  • 4. de bouwhoogte mag maximaal 3,5 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt een bouwhoogte die maximaal 50 cm hoger is dan de goothoogte van dat bijbehorend bouwwerk;
  • 5. de overkapping mag maximaal aan drie zijden gesloten zijn met wanden van een bestaand gebouw of een bestaand ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding.
2.1.3.3 Aanvulling op 2.1.1 ten aanzien van bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde
2.1.3.3.1 Overige bouwwerken in het voorerfgebied
 • a. de bouw de bouwhoogte mag maximaal 1 m bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
  • 1. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3 m bedragen;
  • 2. antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen.
2.1.3.3.2 Overige bouwwerken in het achtererfgebied
 • a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
  • 1. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3,5 m bedragen;
  • 2. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen;
  • 3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen.
2.1.3.4 Aanvulling op 2.1.1 ten aanzien van gebruik - aan huis gebonden bedrijf of beroep e.a.

In aanvulling op het bepaalde in lid 2.1.1 is het toegestaan om een woning inclusief eventueel aanwezige aangebouwde bijbehorende bouwwerken ook te gebruiken voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf of beroep of een escortbedrijf onder de voorwaarde dat:

 • 1. het medegebruik van ondergeschikte betekenis is en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin primair blijft;
 • 2. niet meer dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de woning, inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken die voor woondoeleinden mogen worden gebruikt, mag worden gebruikt voor het aan huis gebonden bedrijf of beroep;
 • 3. het medegebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken zodanig beperkt blijft dat de afstand tussen de als zodanig gebruikte ruimte en de achterste perceelsgrens minimaal 8 m bedraagt;
 • 4. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de bouwverordening van de gemeente Doetinchem;
 • 5. degene die het aan huis gebonden bedrijf of beroep uitoefent ook de bewoner van de woning moet zijn;
 • 6. alleen bedrijven of beroepen aan huis toelaatbaar zijn, die behoren tot de Lijst van aan huis gebonden beroepen en bedrijven zoals deze is opgenomen in bijlage 2 Lijst van aan huis gebonden bedrijven en beroepen;
 • 7. geen onevenredige verstoring van de voorzieningenstructuur mag plaatsvinden;
 • 8. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens:
  • a. internetverkoop (internetwinkels);
  • b. een beperkte verkoop (als ondergeschikte nevenactiviteit) van producten die ter plaatse zijn vervaardigd, dan wel direct verband houden met het bedrijf of beroep aan huis;
 • 9. een bedrijf geen winkeluitstraling mag hebben;
 • 10. geen uitstalling van te verkopen artikelen mag plaatsvinden; geen showroom binnen of buiten;
 • 11. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, dus niet onevenredig veel extra verkeer mag worden aangetrokken;
 • 12. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de parkeerbalans, dus primair op eigen terrein moet worden geparkeerd door gebruiker en bezoekers;
 • 13. alleen onverlichte reclame-uitingen met een oppervlakte kleiner dan 0,5 m2 zijn toegestaan, waarvan de langste zijde minder dan 1 m moet bedragen;
 • 14. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de open lucht voor de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf of beroep;
 • 15. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet mogen worden gebruikt voor de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf of beroep.
2.1.3.5 Aanvulling op 2.1.1 ten aanzien van gebruik - wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken

In aanvulling op het bepaalde in lid 2.1.1 is het toegestaan om aangebouwde bijbehorende bouwwerken bij grondgebonden woningen te gebruiken voor de uitbreiding van de woonfunctie, onder voorwaarde dat de afstand tussen dat bouwwerk en de achterste perceelsgrens minimaal 8 m bedraagt.
De laatstgenoemde afstandsnorm geldt niet als de bijbehorende woning op minder dan 8 m ligt; in dat geval is de bestaande afstand tussen woning en achterste perceelsgrens maatgevend.

2.1.4 Aanvulling op 2.1.1 ten aanzien van functie gemengd
2.1.4.1 Bouwwerken

In aanvulling op het bepaalde in 2.1.1 is het toegestaan om de bouwwerken voor de functie gemengd onder de hierna genoemde voorwaarden te veranderen.

2.1.4.1.1 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken
2.1.4.1.2 Woningen en bijbehorende bouwwerken

Hiervoor gelden de regels opgenomen in 2.1.3.

2.1.4.1.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde in het voorerfgebied (overige bouwwerken)
 • a. de bouwhoogte mag maximaal 1 m bedragen
 • b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
  • 1. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3 m bedragen;
  • 2. antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen.
2.1.4.1.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde in het achtererfgebied (overige bouwwerken)
 • a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
  • 1. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
  • 2. verlichting en vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
  • 3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;
  • 4. reclamemasten en reclamezuilen achter en tot maximaal 0,5 m vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag maximaal de toegestane bouwhoogte als bedoeld in 2.1.4.1.1 sub b bedragen; als een bouwwerk vóór 0,5 m van (het verlengde van) de voorgevel wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 2 m bedragen.
2.1.4.2 Gebruik

In aanvulling op het bepaalde in lid 2.1.1 kan het bestaande gebruik worden gewijzigd, op voorwaarde dat:

 • a. geen verandering plaatsvindt van de hoofdfunctie 'gemengd'.
 • b. een wijziging van een bedrijf alleen mogelijk is naar een ander bedrijfstype met bijbehorende bedrijfsactiviteiten uit dezelfde categorie of lager zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 7);
 • c. een wijziging van horeca-voorzieningen alleen mogelijk is binnen de categorie waartoe de bestaande voorziening hoort (horeca categorie 1, 2 of 3);
 • d. geen wijziging plaatsvindt naar:
  • 1. wonen;
  • 2. detailhandel (functie winkel)
  • 3. kantoren;
  • 4. een voorziening voor een 24-uurs begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor dak- of thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden.
2.1.5 Aanvulling op 2.1.1 ten aanzien van functie detailhandel
2.1.5.1 Bouwwerken

In aanvulling op het bepaalde in 2.1.1 is het toegestaan om de bouwwerken voor de functie detailhandel onder de hierna genoemde voorwaarden te veranderen.

2.1.5.1.1 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken
2.1.5.1.2 Woningen en bijbehorende bouwwerken

Hiervoor gelden de regels opgenomen in 2.1.3.

2.1.5.1.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde in het voorerfgebied (overige bouwwerken)
 • a. de bouwhoogte mag maximaal 1 m bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van
  • 1. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3 m bedragen;
  • 2. antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen.
2.1.5.1.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde in het achtererfgebied (overige bouwwerken)
 • a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
  • 1. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
  • 2. verlichting en vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
  • 3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;
  • 4. reclamemasten en reclamezuilen achter en tot maximaal 0,5 m vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag maximaal de toegestane bouwhoogte als bedoeld in 2.1.5.1.1 sub b bedragen; als een bouwwerk vóór 0,5 m van (het verlengde van) de voorgevel wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 2 m bedragen.
2.1.6 Aanvulling op lid 2.1.1 ten aanzien van andere functies
2.1.6.1 Bouwwerken

In aanvulling op het bepaalde in 2.1.1 is het toegestaan om de bouwwerken voor de functies kantoor, rail verkeer, maatschappelijk, onder de hierna genoemde voorwaarden te veranderen.

2.1.6.1.1 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken
2.1.6.1.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde in het voorerfgebied (overige bouwwerken)
 • a. de bouwhoogte mag maximaal 1 m bedragen
 • b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
  • 1. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3 m bedragen;
  • 2. antennedragers inclusief antennes, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen.
2.1.6.1.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde in het achtererfgebied (overige bouwwerken)
 • a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:
  • 1. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;
  • 2. verlichting en vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;
  • 3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen;
  • 4. reclamemasten en reclamezuilen achter en tot maximaal 0,5 m vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag maximaal de toegestane bouwhoogte als bedoeld in 2.1.6.1.1 sub b bedragen; als een bouwwerk vóór 0,5 m van (het verlengde van) de voorgevel wordt geplaatst, mag de bouwhoogte maximaal 2 m bedragen.
2.1.7 Openbaar toegankelijk gebied

In aanvulling op het bepaalde in lid 2.1.1 is het toegestaan om het Openbaar toegankelijk gebied te gebruiken voor (rij)wegen, fiets- en wandelpaden, mogelijkheden voor ontmoeting, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, fietsenstallingen, straatmeubilair, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen, waterlopen, waterberging, waterinfiltratievoorzieningen, geluidwerende voorzieningen, reclame-uitingen en kunstobjecten, met dien verstande dat het openbaar toegankelijk gebied:

2.2. Specifieke regels

2.2.1 Archeologische verwachting

Ter plaatse van besluitsubvlakken 'Archeologische verwachting - 1', 'Archeologische verwachting - 2', 'Archeologische verwachting - 3' en 'Archeologische verwachting - 4' moet rekening gehouden worden met het behoud en de bescherming van de te verwachten archeologische waarden.

2.2.1.1 Gebruik
2.2.1.1.1 Archeologisch rapport

Voor het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

 • 1. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 250 m2 (besluitsubvlakken 'Archeologische verwachting - 1' en 'Archeologische verwachting - 2'), 1000 m2 (besluitsubvlak 'Archeologische verwachting - 3') of 5000 m2 (besluitsubvlak 'Archeologische verwachting - 4') moet de aanvrager een rapport overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld;
 • 2. als uit sub 1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
  • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
  • b. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
  • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden voor een archeologische deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
  • d. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;
 • 3. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is vastgesteld. Het bevoegde gezag kan de onder sub 2 genoemde voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden.
2.2.1.1.2 Advies archeologisch deskundige

Voordat het bevoegd gezag beslist over een vergunningaanvraag als bedoeld in paragraaf 2.2.1.1 sub 1, winnen zij advies in bij een archeologische deskundige.

2.2.1.1.3 Geen archeologisch rapport

Het bepaalde onder paragraaf 2.2.1.1 sub 1 geldt niet als:

 • 1. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of
 • 2. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte met maximaal 250 m2 (besluitsubvlakken 'Archeologische verwachting - 1' en 'Archeologische verwachting - 2'), 1000 m2 (besluitsubvlak 'Archeologische verwachting - 3') of 5000 m2 (besluitsubvlak 'Archeologische verwachting - 4') wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders; of
 • 3. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van bestaande funderingen.
2.2.1.2 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van het bepaalde in lid 2.2.1.1, nadere eisen stellen met betrekking tot:

 • a. de afmetingen van bouwwerken;
 • b. de situering van bouwwerken;
 • c. de inrichting en het gebruik van gronden;

als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.

2.2.1.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
2.2.1.3.1 Vergunningplicht

Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • 1. het ophogen van de bodem met meer dan 1m;
 • 2. grondwerkzaamheden, waartoe wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen van drainage en/of oppervlakte verhardingen en het graven van een bouwput, waarbij per besluitsubvlak de volgende ondergrenzen gelden;
  besluitsubvlak   dieper dan   oppervlakte meer dan  
  'Archeologische verwachting - 1'   0,4 m   250 m2  
  'Archeologische verwachting - 2'   0,3 m   250 m2  
  'Archeologische verwachting - 3'   0,3 m   1000 m2  
  'Archeologische verwachting - 4'   0,3 m   5000 m2  
 • 3. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;
 • 4. het verlagen van het waterpeil;
 • 5. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
 • 6. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem.
 • 7. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
 • 8. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
2.2.1.3.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder paragraaf 2.2.1.3.1 opgenomen verbod geldt niet:

 • 1. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
 • 2. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale gebruik;
 • 3. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
 • 4. voor het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem indien de gronden zijn gelegen besluitsubvalk 'Archeologische verwachting 4'.
 • 5. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht worden van de beheersverordening een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;
 • 6. ingeval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 gelden.
2.2.1.3.3 Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de onder paragraaf 2.2.1.3.1 genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:

 • 1. de vergunning kan alleen worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast. Dit moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet overleggen. In het rapport moeten de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate zijn vastgesteld. Als het rapport daar aanleiding voor geeft, moet op advies van de archeologisch deskundige zo nodig een opgraving plaatsvinden;
 • 2. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie, die is getoetst door de archeologisch deskundige, voldoende is vastgesteld.
2.2.1.3.4 Voorschriften

Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorschriften opnemen, waaronder:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waaronder (ondanks de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel gericht zijn;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
 • c. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologische deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
 • d. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.
2.2.1.3.5 Advies archeologisch deskundige

Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 2.2.1.3.1 wint zij advies in bij een archeologische deskundige.

2.2.2 Ehs - ecologische verbindingszone
2.2.2.1 Algemeen

Ter plaatse van het besluitsubvlak 'ehs - ecologische verbindingszone' moet rekening gehouden worden met de bescherming, behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken, en ook het voorkomen van significante effecten op kernkwaliteiten en omgevingscondities die de realisering van de ecologische hoofdstructuur in de weg staan.

2.2.2.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

2.2.2.2.a Algemeen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden gelegen binnen het besluitsubvlak 'Ehs - ecologische verbindingszone' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:

 • a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
 • c. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of egaliseren van gronden;
 • d. het verlagen van het (grond)waterpeil;
 • e. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
 • f. het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen en/of de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.

2.2.2.2.b Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is vereist als:

 • a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen, beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
 • b. het werken en werkzaamheden betreft die:
  • 1. al in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
  • 2. mogen worden uitgevoerd op basis van een al verleende vergunning.

2.2.2.2.c Advies

Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag advies in bij een terzake deskundige. Voor zover de bewuste locatie gelegen is binnen het besluitsubvlak 'Ehs - ecologische verbindingszone' moet worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel dat door het treffen van compenserende of mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen.

2.2.3 Geluidszone industrielawaai
2.2.3.1 Algemeen

Voorzover de gronden zijn gelegen binnen het besluitsubvlak 'Geluidzone - industrielawaai' is het realiseren van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen niet toegestaan.

2.2.3.2 Specifieke regels

Het onder 2.2.3.1 opgenomen verbod geldt niet als blijkt dat de geluidbelasting vanwege het industrieterrein op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder.

2.2.4 Leiding hoogspanning
2.2.4.1 Algemeen

Ter plaatse van het besluitsubvlak 'Leiding - hoogspanning' moet rekening worden gehouden met de aanwezige hoogspanningsleiding en de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen met dien verstande dat in geval van strijdigheid van de regels de regels van het besluitsubvlak 'Leiding - hoogspanning' vóór de regels van het andere gebruik gaan.

2.2.4.2 Bouwregels

Op de gronden mogen alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten dienste van de hoogspanningsleiding worden gebouwd.

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat:

 • a. de bouwhoogte van een hoogspanningsmast ter plaatse van het besluitsubvlak 'Leiding hoogspanning' mag maximaal 45 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 2,5 m bedragen ter plaatse van het besluitsubvlak 'Leiding hoogspanning';
 • c. ter plaatse van het besluitsubvlak 'Leiding hoogspanning' is het bouwen van overkappingen niet is toegestaan.

Bouwen overeenkomstig het andere daar voorkomende gebruik, is alleen toegestaan onder voorwaarden dat:

 • a. het bouwwerk geen belemmering vormt voor de aanleg, het functioneren, het onderhoud en de instandhouding van de hoogspanningsverbinding;
 • b. vooraf advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder.
2.2.4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

2.2.6.3.a Algemeen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden gelegen binnen het besluitsubvlak 'Leiding hoogspanning' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:

 • a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanleggen en/of het vellen of rooien van beplantingen;
 • c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
 • d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of egaliseren van gronden;
 • e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
 • f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
 • g. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en/of de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • h. het permanent opslaan van goederen.

2.2.6.3.b Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is vereist als:

 • a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen, beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
 • b. het werken en werkzaamheden betreft die:
  • 1. in uitvoering zijn op het moment van de inwerkingtreding van het plan, en/of;
  • 2. mogen worden uitgevoerd op basis van een verleende vergunning(en).

2.2.6.3.c Voorwaarden

Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning winnen burgemeester en wethouders advies in bij de leidingbeheerder.

2.2.5 Leiding riool
2.2.5.1 Algemeen

Ter plaatse van het besluitsubvlak 'Leiding - riool' moet rekening worden gehouden met de aanwezige rioolpersleiding en de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen met dien verstande dat in geval van strijdigheid van de regels de regels van het besluitsubvlak vóór de regels van het andere gebruik gaan.

2.2.5.2 Bouwregels

Op de gronden mogen alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten dienste van de rioolpersleiding worden gebouwd.

De bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 4 m bedragen ter plaatse van het besluitsubvlak 'Leiding - riool;'

Bouwen overeenkomstig het andere daar voorkomende gebruik, is alleen toegestaan onder voorwaarden dat:

 • a. het bouwwerk geen belemmering vormt voor de aanleg, het functioneren, het onderhoud en de instandhouding van de rioolpersleiding;
 • b. vooraf advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder.
2.2.5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

2.2.7.3.a Algemeen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden gelegen binnen het besluitsubvlak 'Leiding - riool' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:

 • a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanleggen en/of het vellen of rooien van beplantingen;
 • c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
 • d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of egaliseren van gronden;
 • e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
 • f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
 • g. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en/of de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • h. het permanent opslaan van goederen.

2.2.7.3.b Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is vereist als:

 • a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen, beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
 • b. het werken en werkzaamheden betreft die:
  • 1. in uitvoering zijn op het moment van de inwerkingtreding van het plan, en/of;
  • 2. mogen worden uitgevoerd op basis van een verleende vergunning(en).

2.2.7.3.c Voorwaarden

Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning winnen burgemeester en wethouders advies in bij de leidingbeheerder.

2.2.6 Leiding gas
2.2.6.1 Algemeen

Ter plaatse van het besluitsubvlak 'Leiding - gas' moet rekening gehouden worden met de aanwezige gastransportleiding en de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen met dien verstande dat in geval van strijdigheid van de regels de regels van het besluitsubvlak 'Leiding - gas' vóór de regels van het andere gebruik gaan.

2.2.6.2 Bouwregels

Op de gronden mogen alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van de gastransportleiding worden gebouwd.

Bouwen overeenkomstig het andere daar voorkomend gebruik, is alleen toegestaan onder voorwaarden dat:

 • a. het bouwwerk geen belemmering vormt voor de aanleg, het functioneren, het onderhoud en de instandhouding van de gastransportleiding;
 • b. er geen kwetsbare objecten zijn toegestaan;
 • c. vooraf advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder.
2.2.6.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

2.2.5.3.a Algemeen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden gelegen binnen het besluitsubvlak 'Leiding - gas' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:

 • a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanleggen en/of het vellen of rooien van beplantingen;
 • c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
 • d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of egaliseren van gronden;
 • e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
 • f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
 • g. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en/of de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • h. het permanent opslaan van goederen.

2.2.5.3.b Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is vereist als:

 • a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen, beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
 • b. het werken en werkzaamheden betreft die:
  • 1. in uitvoering zijn op het moment van de inwerkingtreding van het plan, en/of;
  • 2. mogen worden uitgevoerd op basis van een verleende vergunning(en).

2.2.5.3.c Voorwaarden

Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning winnen burgemeester en wethouders advies in bij de leidingbeheerder.

2.2.7 Veiligheidszone lpg

In afwijking van het bepaalde in de gebruiksregels, geldt dat ter plaatse van het besluitsubvlak 'veiligheidszone lpg' geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan als bedoeld in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zoals deze gelden ten tijde van de tervisielegging van dit plan.

2.2.8 Waterkering
2.2.8.1 Algemeen

Ter plaatse van het besluitsubvlak 'waterkering' moet rekening gehouden worden met het behoud en de bescherming van de aanleg en de instandhouding van een waterkering en waterstaatkundige voorzieningen.

2.2.8.2 Bouwregels

Op de gronden mogen alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 4 m en een maximale oppervlakte van 20 m2.

Bouwen overeenkomstig het andere daar voorkomend gebruik, is alleen toegestaan onder voorwaarden dat:

 • a. het bouwwerk geen belemmering vormt voor de aanleg, het functioneren, het onderhoud en de instandhouding van de waterkering;
 • b. vooraf advies is ingewonnen bij de waterbeheerder.
2.2.8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

2.2.10.3.a Algemeen

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning op gronden binnen het besluitsubvlak 'waterkering' de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of uit te doen voeren:

 • a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanleggen en/of het vellen of rooien van beplantingen;
 • c. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
 • d. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of egaliseren van gronden;
 • e. het verlagen van het (grond)waterpeil;
 • f. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
 • g. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en/of de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.

2.2.10.3.b Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is vereist als:

 • a. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoudswerkzaamheden aan en vervangingswerkzaamheden van verhardingen, beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen;
 • b. het werken en werkzaamheden betreft die:
  • 1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
  • 2. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende:
   • omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden,
   • omgevingsvergunning voor het kappen of
   • ontgrondingsvergunning.

2.2.10.3.c Advies

Alvorens te beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag advies in bij de waterbeheerder.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

3.1. Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

3.2. Algemene gebiedsregels

3.2.1 Verboden gebruik
 • a. Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met de verordening. Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan (het gebruik als):
  • 1. voorziening voor een 24 uurs begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor dak- of thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden;
  • 2. het hebben van een (extra) zelfstandige woning of afhankelijke woonruimte in een bijbehorend bouwwerk;
  • 3. staan- en/of ligplaats voor wagens en/of onderkomens;
  • 4. opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en/of vaartuigen en/of onderdelen daarvan;
  • 5. opslagplaats voor gerede en/of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines en/of onderdelen daarvan;
  • 6. stortplaats voor puin, mest- en/of afvalstoffen;
  • 7. seksinrichting, tenzij het “thuisprostitutie” betreft;
  • 8. verblijfsrecreatie en intensieve dagrecreatie;`
  • 9. het racen en/of crossen met gemotoriseerde voertuigen of fietsen;
 • b. het bepaalde onder sub a is niet van toepassing op (tijdelijk) gebruik voor de realisering en/of handhaving van de functie of het normale onderhoud van gronden en/of bouwwerken.
3.2.2 Nieuwe bouwwerken

Nieuwe bouwwerken moeten worden gebruikt overeenkomstig het ter plaatse bestaande gebruik van de gronden of van bestaande gebouwen, waarbij deze worden gebouwd.

3.2.3 Algemene bouwregels

Het verbod tot bouwen met overschrijding van de bouwgrenzen is niet van toepassing voor:

 • a. stoepen, stoeptreden en toegangsbruggen, voorzover zij de grens van de weg niet overschrijden;
 • b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden voor ventilatiekanalen en schoorstenen, voorzover de overschrijding van de naar de weg gekeerde bouwgrens niet meer dan 12 cm bedraagt en daarbij de grens van de weg niet wordt overschreden;
 • c. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, bloemenkozijnen, balkons, galerijen en luifels, voorzover de overschrijding van de naar de weg gekeerde bouwgrens niet meer dan 50 cm bedraagt en zij niet lager zijn aangebracht dan:
  • 1. 4,20 m boven een rijbaan of boven een strook ter breedte van 1,50 m langs een rijbaan;
  • 2. 2,20 m boven een voetpad, voor zover dit voetpad geen deel uitmaakt van de onder nummer 1 genoemde strook;
 • d. goten en inrichtingen voor de verzameling van water en rioolstoffen;
 • e. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voorzover deze hijsinrichtingen in geen enkele stand:
  • 1. de naar de weg gekeerde bouwgrens met meer dan 1 m overschrijden;
  • 2. de grens van de weg overschrijden;
  • 3. lager zijn geplaatst dan 4,20 m boven een rijbaan.
3.2.4 Parkeren

Parkeren moet in principe op eigen terrein plaatsvinden. Daarbij gelden de parkeernormen zoals opgenomen in de Nota Parkeernormen en Parkeercompensatiefonds, vastgesteld door de raad op 23 februari 2012 (bijlage 12).

3.2.5 Ondergronds bouwen

In dit plan gelden de regels voor het bovengronds bouwen; niet voor het ondergronds bouwen.

3.2.6 Overige regels

Waar in deze verordening wordt verwezen naar wettelijke regelingen wordt geduid op die regelingen, zoals zij luidden op het tijdstip van vaststelling van de beheersverordening.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

4.1. Overgangsrecht

4.1.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
4.1.2 Ontheffing overgangsrecht bouwwerken

Het bevoegd gezag kan eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10 %.

4.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

4.1.4 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • b. Het is verboden het met de verordening strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met die verordening strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat bestemmingsplan.
4.1.5 Persoonsgebonden overgangsrecht

Indien toepassing van het in het vorige lid opgenomen overgansrecht gebruik zou kunnen leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van de intwerkingtreiding van de beheersverordening grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende planologische regime, kunnen burgemeester en wethouder met het oog op beeindiging op termijn van die met de beheersverordening strijdige situatie, voor die persoon of personen dat overgangsrecht buiten toepassing laten.

4.2. Slotregel

Deze regels worden aangehaald als 'Regels van de beheersverordening Bedrijventerreinen Wijnbergen, De Huet, Keppelseweg en Hamburgerbroek - 2014'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Doetinchem in de openbare raadsvergadering van 18 december 2014;

de griffier, de voorzitter,