direct naar inhoud van Toelichting
Plan: De Pas 2010 - herstel regeling bestaande maten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0222.R06B078A-0001

Toelichting

Aanleiding

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) heeft op 16 januari 2013 bepaald dat het bestemmingsplan De Pas 2010 moet worden gerepareerd, uitspraak nummer 201108094/1. Dit vanwege het ontbreken van een regeling voor bestaande legale hoofdgebouwen buiten het bouwvlak voor het perceel Emmastraat 2/2a in Doetinchem.

De uitspraak is als bijlage 1 bijgevoegd.

Kern

De ABRS is van mening, dat de planregels van De Pas 2010 geen uitsluitsel bieden voor legale hoofdgebouwen, die buiten het bouwvlak liggen. Het plan moet dus op dit onderdeel worden gerepareerd. Dit is vrij eenvoudig te doen door de regeling 'bestaande maten' in artikel 16.3 van de bestemmingsregels van bestemmingsplan De Pas 2010 aan te vullen met het woord 'situering'.

De bepaling luidt dan als volgt:

"16.3 Bestaande maten

In de gevallen waarin een bestaande situering, goot- en/of bouwhoogte, afstand, oppervlakte en/of inhoud van een legaal bouwwerk ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan afwijkt van hetgeen in Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels is voorgeschreven, is deze bestaande situering goot- en/of bouwhoogte, afstand, oppervlakte en/of inhoud maatgevend."

Deze aangepaste regeling wordt overigens al enige tijd gehanteerd in nieuwe bestemmingsplannen binnen de gemeente.

Zienswijze

Wij hebben dit voorstel begin dit jaar voorgelegd aan de eigenaar van het perceel. Hij was het niet eens met de voorgestelde reparatie. Hij zou het liefst zien, dat het bouwvlak op de plankaart zodanig wordt aangepast, dat alle aanwezige bebouwing binnen het bouwvlak valt.

Hierdoor zou echter het bouwvlak nagenoeg het hele perceel bestrijken. Dit is ongewenst en wijkt af van de bouwvlakgrootte uit het oude bestemmingsplan. Daarmee is het niet in overeenstemming met de gehanteerde uitgangspunten casu quo stedenbouwkundige opzet van het bestemmingsplan De Pas 2010.

In de als bijlage 2 bijgevoegde Nota van zienswijzen is de zienswijze van de eigenaar samengevat en van commentaar voorzien.