direct naar inhoud van Bijlagen bij Regels
Plan: De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0222.R07H307A-0002

Bijlagen bij Regels

Bijlage 1 Lijst van aan huis gebonden beroepen en bedrijven

bron: Bedrijven en milieuzonering VNG (editie 2009)

SBI-code ('hoofdgroep': 'subgroep')   Omschrijving  
15: 1593 t/m 1595   Vervaardiging van wijn, cider e.d.  
18: 182   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)  
20: 205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkbedrijven  
22: 221   Uitgeverijen (kantoren)  
22: 2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen  
22: 2223   Grafische afwerking  
22: 2223   Binderijen  
22: 2224   Grafische reproductie en zetten  
22: 2225   Overige grafische activiteiten  
22: 223   Reproductiebedrijven opgenomen media  
33: 33   Vervaardigen van medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie  
36: 361   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²  
36: 362   Vervaardiging van munten, sieraden e.d.  
36:363   Vervaardigen van muziekinstrumenten  
51: 511   Handelsbemiddeling (kantoren)  
52: 527   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's, motors, bromfietsen en scooters)  
55: 551,1 5512   Pensions  
55: 5552   Cateringbedrijven  
61, 62: 61, 62   Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)  
63: 6322, 6323   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)  
63: 633   Reisorganisaties  
63: 634   Expediteurs, cargadoors (kantoren)  
64: 641   Post- en koeriersdiensten  
65, 66, 67: 65, 66, 67   Banken en verzekeringsbedrijven  
70: 70   Verhuur van en handel in onroerend goed  
72: 72   Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d.  
73: 731   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk  
73: 732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek  
74: 74   Overige zakelijke dienstverlening: kantoren  
74: 7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales  
85: 8512, 8513   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven  
85: 853   Kinderopvang (gastouderschap)  
91: 9111   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)  
92: 921, 922   Studio's (film, TV, radio, geluid)  
92: 9251, 9252   Ateliers, e.d.  
93: 9301.3   Wasverzendinrichtingen  
93: 9301.3   Wasserettes, wassalons  
93: 9302   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten  
93: 9305   Persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd in de richtafstandenlijst 1 - Activiteiten van Bedrijven en milieuzonering van het VNG (editie 2009)  

Bijlage 2 Lijst van vrije beroepsbeoefenaars

Lijst van vrije beroepen op grond van de Handelsregisterwet

 • Advocaat
 • Accountant-administratieconsulent
 • Alternatieve genezer
 • Belastingconsulent
 • Bouwkundig architect
 • Dierenarts
 • Fysiotherapeut
 • Gerechtsdeurwaarder
 • Huidtherapeut
 • Huisarts
 • Interieurarchictect
 • Juridisch adviseur
 • Kunstenaar
 • Logopedist
 • Medisch specialist
 • Notaris
 • Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
 • Organisatie-adviseur
 • Orthopedagoog
 • Psycholoog
 • Raadgevend adviseur
 • Redacteur
 • Registeraccountant
 • Stedenbouwkundige
 • Tandarts
 • Tandartsspecialist
 • Tolk-vertaler (al dan niet beëdigd)
 • Tuin- en landschapsarchitect
 • Verloskundige

Een beroep dat hier niet op voorkomt geldt in beginsel niet als 'vrij beroep', tenzij de onderneming/beroepsbeoefenaar anders kan aantonen.

In de jurisprudentie is uitgemaakt, dat de uitoefening van vrije beroepen in overeenstemming is met de functie wonen. Dit is rechtstreeks toegestaan. Voor de vestiging van vrije beroepen is geen procedure nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Wet ruimtelijke ordening, zolang de beroepsuitoefening plaatsvindt in de woning en de woonfunctie in overwegende mate blijft behouden.

Bijlage 8 Dubbelbestemming Waarde - Archeologie

X.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van archeologische waarden in de bodem.

X.2 Bouwregels

X.2.1 Archeologisch rapport

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

 • a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld;
 • b. als uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
  • 4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;
 • c. het overleggen van een rapport is niet nodig als de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing.

X.2.2 Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunningaanvraag als bedoeld in lid X.2.1 sub a, wint het advies in bij de archeologisch deskundige.

X.2.3 Bouwen voor andere voorkomende bestemming(en)

Het bepaalde in lid X.2.1sub a geldt niet als:

 • a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 • b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders;
 • c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van bestaande funderingen.

X.3 Nadere eisen

Het bevoegde gezag kan, met inachtneming van het bepaalde in lid X.2 nadere eisen stellen met betrekking tot:

 • a. de afmetingen van bouwwerken;
 • b. de situering van bouwwerken;
 • c. de inrichting en het gebruik van gronden;

als uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond ('in situ') te behouden.

X.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

X.4.1 Vergunningplicht

Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden om zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
 • b. grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, maar ook het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen van drainage en/of oppervlakteverhardingen en het graven van een bouwput;
 • c. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;
 • d. het verlagen van het waterpeil;
 • e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
 • f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
 • g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
 • h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

X.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid X.4.2 opgenomen verbod geldt niet:

 • a. voor werken en werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,3 m onder het bestaande maaiveld;
 • b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
 • c. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
 • d. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
 • e. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden in dit kader is verleend;
 • f. in geval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de Monumentenwet 1988 gelden.

X.4.3 Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de in lid X.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:

 • a. de vergunning kan alleen worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast, wat moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd bezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Als het rapport daartoe aanleiding geeft, dient op advies van de archeologisch deskundige zo nodig een opgraving plaats te vinden;
 • b. het overleggen van een rapport is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie, die is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is vastgesteld.

X.4.4 Voorschriften

 • a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden, waaronder:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van een aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
  • 3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
  • 4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;
 • b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in lid X.4.1 wint het advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.

X.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van Wet ruimtelijke ordening, het plan wijzigen door de dubbelbestemming 'Waarde Archeologie'' geheel of gedeeltelijk te laten vervallen als:

 • a. op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of
 • b. er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is.