direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluherziening Uitsluiten woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd - 2018
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0222.R70B014A-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Reikwijdte

Het bestemmingsplan "Parapluherziening Uitsluiten woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd - 2018" heeft betrekking op de in bijlage 1 van de regels opgesomde bestemmingsplannen.

Artikel 2 Begrippen

2.1 plan

het bestemmingsplan 'Parapluherziening Uitsluiten woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd - 2018' met identificatienummer NL.IMRO.0222.R70B014A-0002 van de gemeente Doetinchem;

2.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbijbehorende bijlagen;

2.3 bestaand / bestaande

op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan legaal aanwezig of op grond van een vergunning toegestaan;

2.4 woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding, woonwagens niet inbegrepen;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Te wijzigen planregels

De bestemmingsplanregels in kwestie worden als volgt gewijzigd.

3.1 Bouwregels
3.1.1 Bestemmingsplan Binnenstad en de Veentjes - 2012

In artikel 4 lid 1 sub i: vóór 'woningen' toevoegen 'bestaande', waardoor deze bepaling als volgt luidt:
"i. bestaande woningen, alleen op de eerste verdieping en hoger".

3.1.2 Bestemmingsplan De Pas 2010
 • In artikel 4 lid 1 sub f: wordt geheel vervangen door de volgende bepaling:
  "f. wonen is uitsluitend toegestaan als sprake is van een bestaande woning;";
 • in artikel 5 lid 1 sub c: 'wonen' vervangen door 'bestaande woningen' waardoor deze bepaling als volgt luidt:
  "c. bestaande woningen;".
3.1.3 Bestemmingsplan Dichteren - 2012
 • In artikel 7 lid 1 sub c: 'wonen' vervangen door 'bestaande woningen' waardoor deze bepaling als volgt luidt:
  "bestaande woningen, alleen op de eerste verdieping en hoger en alleen in de vorm van zorgwoningen ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning';";
 • in artikel 8 lid 1 sub c: 'wonen' vervangen door 'bestaande woningen' waardoor deze bepaling als volgt luidt:
  "c. bestaande woningen, waaronder zorgwoningen;".
3.1.4 Bestemmingsplan Hamburgerbroek - Intermecoterrein 2010

In artikel 3 lid 1 sub b: 'wonen' vervangen door 'bestaande woningen' waardoor deze bepaling als volgt luidt:
"b. bestaande woningen, waaronder bijzondere woonvormen uitsluitend op de eerste verdieping en hoger en in de vorm van gestapelde woningen;".

3.1.5 Bestemmingsplan Het Loo 2007
 • In artikel 6 lid 1 sub b 'wonen in gestapelde woningen' vervangen door 'bestaande gestapelde woningen' waardoor deze bepaling als volgt luidt:
  "b. bestaande gestapelde woningen (niet zijnde bedrijfswoningen), ter plaatse van de aanduiding 'gestapelde woningen';";
 • In artikel 6 lid 1 sub c 'wonen' vervangen door 'bestaande woning' waardoor deze bepalingen als volgt luidt:
  "c. één bestaande woning, uitsluitend op de verdieping(en) ter plaatse van de aanduiding 'bovenwoning';".
3.1.6 Bestemmingsplan Nieuw Wehl 2008

In artikel 4 lid 1 sub c: 'wonen' vervangen door 'bestaande woningen', waardoor deze bepaling als volgt luidt:
"c. bestaande woningen;".

3.1.7 Bestemmingsplan Oosseld en Wijnbergen - 2013

In artikel 5 lid 1 sub f: vóór 'woningen' toevoegen 'bestaande' , waardoor deze bepaling als volgt luidt:
"f. bestaande woningen, alleen op de eerste verdieping en hoger;".

3.1.8 Bestemmingsplan Torenallee 2008
 • In artikel 5 lid 1 sub a.3: 'woondoeleinden' aanvullen met door 'voor bestaande woningen', waardoor deze bepaling als volgt luidt:
  "3. een combinatie van woondoeleinden voor bestaande woningen en bedrijfsmatige activiteiten, zoals opgenomen in bijlage I "Staat van bedrijfsactiviteiten" bij deze regels;';
 • in artikel 5 lid 1 sub b.1: 'woondoeleinden' aanvullen met 'voor bestaande woningen', waardoor deze bepaling als volgt luidt:
  "1. een combinatie van woondoeleinden voor bestaande woningen en bedrijfsmatige activiteiten, zoals opgenomen in bijlage II "Lijst aan huis gebonden beroepen & bedrijven" bij deze regels, al dan niet in combinatie met detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd;";
 • in artikel 5 lid 1 sub b.2: 'woondoeleinden' aanvullen met 'voor bestaande woningen', waardoor deze bepaling als volgt luidt:
  "2. een combinatie van woondoeleinden voor bestaande woningen en kantoren;";
 • in artikel 5 lid 1 sub b.3: 'woondoeleinden' aanvullen met 'voor bestaande woningen', waardoor deze bepaling als volgt luidt:
  "3. een combinatie van woondoeleinden voor bestaande woningen en maatschappelijke voorzieningen met uitzondering van voorzieningen voor een 24-uurs begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor dak- of thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden;";
 • in artikel 5 lid 1 sub b.4: 'woondoeleinden' aanvullen met 'voor bestaande woningen', waardoor deze bepaling als volgt luidt:
  "4. woondoeleinden voor bestaande woningen;";
 • in artikel 5 lid 1 sub c.1: 'woondoeleinden' aanvullen met 'voor bestaande woningen', waardoor deze bepaling als volgt luidt:
  "1. woondoeleinden voor bestaande woningen;";
 • in artikel 5 lid 2.B: sub 6 aanvullen met "en binnen het bestemmingsvlak GD-I mag maximaal 1 woning gerealiseerd worden", waardoor deze bepaling als volgt luidt:
  "het gezamenlijke aantal woningen binnen de bestemmingsvlakken GD-II mag maximaal 35 bedragen en binnen het bestemmingsvlak GD-I mag maximaal 1 woning gerealiseerd worden;".
3.1.9 Bestemmingsplan Wehl 2008

In artikel 6 lid 1 sub f: 'wonen' vervangen door 'bestaande woningen', waardoor deze bepaling als volgt luidt:
"f. bestaande woningen;".

3.1.10 Bestemmingsplan Wehl 2008, 1e wijziging (Stationsstraat 30-30a)

In artikel 2 sub c: 'wonen' vervangen door 'bestaande woningen', waardoor deze bepaling als volgt luidt:
"c.bestaande woningen;".

3.2 Afwijking van de bouwregels
3.2.1 Bestemmingsplan Binnenstad en De Veentjes - 2012

Aan artikel 4: de volgende afwijkingsbepaling toevoegen:

"4.4.4 Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 voor het realiseren van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:
a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
d. er moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Parkeernota Doetinchem 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening gehouden wordt met die wijziging;
e. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 4.2.2 gelden.".

3.2.2 Bestemmingsplan De Pas 2010
 • a. Aan artikel 4 de volgende afwijkingsbepaling toevoegen:
  "4.4.6 Nieuwe woning
  Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 voor het realiseren van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:
  a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
  b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
  c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
  d. er moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Parkeernota Doetinchem 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening gehouden wordt met die wijziging;
  e. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
  f. de bouwregels in lid 4.2.2 gelden.";
 • b. Aan artikel 5 de volgende afwijkingsbepaling toevoegen:
  "5.4.6 Nieuwe woning
  Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 voor het realiseren van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:
  a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
  b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
  c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
  d. er moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Parkeernota Doetinchem 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening gehouden wordt met die wijziging;
  e. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
  f. de bouwregels in lid 5.2.2 gelden.".
3.2.3 Bestemmingsplan Dichteren - 2012
 • a. Aan artikel 7 de volgende afwijkingsbepaling toevoegen:
  "7.4.3 Nieuwe woning
  Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.1 voor het realiseren van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:
  a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
  b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
  c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
  d. er moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Parkeernota Doetinchem 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening gehouden wordt met die wijziging;
  e. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
  f. de bouwregels in lid 7.2.2 gelden.";
 • b. Aan artikel 8 de volgende afwijkingsbepaling toevoegen:
  "8.4.3 Nieuwe woning
  Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.1 voor het realiseren van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:
  a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
  b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
  c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
  d. er moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Parkeernota Doetinchem 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening gehouden wordt met die wijziging;
  e. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
  f. de bouwregels in lid 8.2.2 gelden.".
3.2.4 Bestemmingsplan Hamburgerbroek - Intermecoterrein 2010

Aan artikel 3 de volgende afwijkingsbepaling toevoegen:

"3.4.2 Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 voor het realiseren van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:
a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
d. er moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Parkeernota Doetinchem 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening gehouden wordt met die wijziging;
e. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 3.2.2 gelden.".

3.2.5 Bestemmingsplan Het Loo 2007

Aan artikel 6 bij lid 4 de volgende afwijkingsbepaling toevoegen:

"c. lid 6.1 voor het realiseren van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:
1. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
2. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
4. er moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Parkeernota Doetinchem 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening gehouden wordt met die wijziging;
5. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
6. de bouwregels in lid 6.2.B gelden.".

3.2.6 Bestemmingsplan Nieuw Wehl 2008

Aan artikel 4 de volgende afwijkingsbepaling toevoegen:

"4.4.3 Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 voor het realiseren van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:
a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
d. er moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Parkeernota Doetinchem 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening gehouden wordt met die wijziging;
e. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 4.2.2 gelden."

3.2.7 Bestemmingsplan Oosseld en Wijnbergen - 2013

Aan artikel 5 de volgende afwijkingsbepaling toevoegen:

"5.4.3 Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 voor het realiseren van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:
a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
d. er moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Parkeernota Doetinchem 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening gehouden wordt met die wijziging;
e. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 5.2.2 gelden.".

3.2.8 Bestemmingsplan Torenallee 2008

Aan artikel 5 bij lid 4 de volgende afwijkingsbepaling toevoegen:

"Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 voor het realiseren van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:
a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
d. er moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Parkeernota Doetinchem 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening gehouden wordt met die wijziging;
e. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 5.2.B gelden.".

3.2.9 Bestemmingsplan Wehl 2008

Aan artikel 6 de volgende afwijkingsbepaling toevoegen:

"6.4.3 Nieuwe woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.1 voor het realiseren van een nieuwe woning, onder voorwaarden dat:
a. de nieuwe woning past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
d. er moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Parkeernota Doetinchem 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening gehouden wordt met die wijziging;
e. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;
f. de bouwregels in lid 6.2.2 gelden.".

3.3 Afwijking van de gebruiksregels
3.3.1 Bestemmingsplan Binnenstad en De Veentjes - 2012

In artikel 4 lid 6 sub 1:

 • de verwijzing naar sub h corrigeren naar sub i;
 • 'Burgemeester en wethouders kunnen' vervangen door 'Het bevoegd gezag kan'

waardoor deze bepaling als volgt luidt:
"Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 sub i voor het toestaan van woning(en) op de begane grond, onder voorwaarden dat: ...";

3.3.2 Bestemmingsplan De Pas 2010

In artikel 4 lid 6: afwijkingsbevoegdheid 4.6.1 'Wonen op begane grond' aanvullen met voorwaarde
'd. de nieuwe woning(en) past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
e. er moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Parkeernota Doetinchem 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening gehouden wordt met die wijziging.';

3.3.3 Bestemmingsplan Oosseld en Wijnbergen - 2013

In artikel 5 lid 6: afwijkingsbevoegdheid 5.6.1 'Wonen op begane grond' aanvullen met voorwaarde
'c. de nieuwe woning(en) past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
d. er moet worden voldaan aan de parkeernormen in de Parkeernota Doetinchem 2016-2020, met dien verstande dat wanneer deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening gehouden wordt met die wijziging ';

3.4 Wijzigingsbevoegdheid
3.4.1 Bestemmingsplan Saronix e.o. - 2012

Na artikel 5 lid 5: lid 6 'Wijzigingsbevoegdheid' toevoegen voor het schrappen van de mogelijkheid voor de realisatie van 18 woningen binnen de bestemming Gemengd - 3:

"5.6 Wijzigingsbevoegdheid

5.6.1 Schrappen wonen

Burgemeester en wethouder kunnen de bestemming 'Gemengd - 3' wijzigen zodat binnen deze bestemming geen nieuwe woningen meer toegestaan zijn, met dien verstande dat:

a. deze wijziging na 20 juni 2023 toegepast wordt;
b. gedurende de periode tot 20 juni 2023 de maximaal 18 woningen niet zijn opgericht, dan wel op dat moment in oprichting zijn.
c. de verleende omgevingsvergunning(en) voor het bouwen van de woning(en) is (zijn) ingetrokken."

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingplan 'Parapluherziening Uitsluiten woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd - 2018'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Doetinchem in de openbare raadsvergadering
d.d. 28 juni 2018

de griffier, de voorzitter,