direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluherziening Parkeren - 2018
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0222.R70B016A-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Reikwijdte

Het bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeren - 2018' heeft betrekking op de in Bijlage 1 van de regels opgenomen bestemmingsplannen.

Artikel 2 Begrippen

2.1 plan

het bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeren - 2018' met identificatienummer NL.IMRO.0222.R70B016A-0002 van de gemeente Doetinchem;

2.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Parkeren

Aan de algemene regels van het bestemmingsplan wordt de onderstaande parkeerregeling toegevoegd. Als het bestemmingsplan al een parkeerregeling bevat, dan wordt deze vervangen door de volgende regeling:

Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw en/of wijziging van gebruik moet worden voldaan aan de parkeernormen in de 'Nota Parkeernormen Auto en Fiets Gemeente Doetinchem', zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2017, met dien verstande dat wanneer deze parkeerregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeren - 2018'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Doetinchem in de openbare raadsvergadering d.d. 1 november 2018

de griffier, de voorzitter,