Buitengebied Groesbeek

Status: Onherroepelijk
Identificatie: NL.IMRO.0241.BPBuitengebied-GVS2
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan

Artikel 9 Recreatie - 1

 

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Recreatie - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen zoals opgenomen in de ‘Tabel Recreatie - 1’;

 2. één bedrijfswoning per bestemmingsvlak met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ geen bedrijfswoning is toegestaan.

 3. bij de onder a genoemde voorzieningen, zoals opgenomen in de ‘Tabel Recreatie - 1’, ondergeschikte horeca als specifieke ondersteunende voorziening ten behoeve van de recreatieve gebruikers van het desbetreffende bedrijf;

 4. beroep of dienstverlening aan huis;

 5. een kampeerterrein ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - kampeerterrein’;

 6. sport- en speelvoorzieningen;

 7. paden, wegen en parkeervoorzieningen;

 8. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 9. groenvoorzieningen;

 10. nutsvoorzieningen;

 11. behoud, herstel en/of ontwikkeling van natuurwaarden en/of landschappelijke waarden van de ecologische hoofdstructuur.

 

 

9.2 Bouwregels

 

9.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het bestemmingsvlak mag tot de in de ‘Tabel Recreatie - 1’ onder ‘bestaand bebouwd oppervlak’ aangegeven oppervlakte worden bebouwd, indien tussen bestemmingsvlakken de aanduiding ‘relatie’ is aangegeven worden deze bestemmingsvlakken aangemerkt als één bestemmingsvlak.

 2. Bedrijfsgebouwen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen mogen niet worden gebouwd in het gebied voor de voorgevellijn van de bedrijfswoning.

 3. In afwijking van het bepaalde onder b mogen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – 4’ en ‘specifieke vorm van recreatie – 5’ bedrijfsgebouwen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen voor de voorgevellijn van de bedrijfswoning worden gebouwd.

 4. De afstand van gebouwen tot de perceelsgrenzen mag niet minder bedragen dan 3 m.

 5. Kelders en souterrains zijn toegestaan onder bedrijfsgebouwen, de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. De kelder mag niet dienen als verblijfruimte.

 2. De kelder en het souterrain mogen maximaal één bouwlaag diep zijn.

 

9.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende voorwaarden:

 1. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11 m.

 2. De goothoogte ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – 6’ mag niet meer bedragen dan 8m.

 

9.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende voorwaarden:

 1. De inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m3. Voor zover de bestaande inhoud meer bedraagt, geldt deze bestaande inhoud als maximum.

 2. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – 6’ waar de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 9 m.

 3. De dakhelling mag niet minder bedragen dan 25º.

 

9.2.4 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en overkappingen gelden de volgende voorwaarden:

 1. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 80 m².

 2. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6,5 m.

 

9.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen, gelden de volgende voorwaarden:

 1. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevellijn van de bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 1 m.

 2. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.

 

 

9.3 Afwijken van de bouwregels

 

9.3.1 Afwijken uitbreiding bebouwde oppervlakte

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 9.2.1 onder a voor het uitbreiden van de bebouwde oppervlakte, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 1. De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling van het bedrijf.

 2. De bestaande oppervlakte mag worden vergroot tot de in de ‘Tabel Recreatie - 1’ aangegeven oppervlakte onder ‘maximum bebouwd oppervlak toegestaan met omgevingsvergunning’.

 3. De verkeersaantrekkende werking mag niet toenemen.

 4. Een tweede bedrijfswoning is niet toegestaan.

 5. De uitbreiding mag geen onevenredige beperking opleveren voor de bedrijfsvoering/ bedrijfsontwikkeling van omliggende agrarische bedrijven.

 6. De uitbreiding dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

 7. De uitbreiding dient hydrologisch neutraal zijn. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij de waterbeheerder.

 8. Parkeren dient plaats te vinden binnen het bestemmingsvlak.

 9. De uitbreiding dient stedenbouwkundig en landschappelijk inpasbaar te zijn.

 10. Er is geen sprake van onevenredige aantasting van de landschappelijke kenmerken zoals genoemd in artikel 26.5 en er mag geen sprake zijn van significante aantasting van de wezenlijke kenmerken of waarden van de ecologische hoofdstructuur.

 

 

9.4 Specifieke gebruiksregels

 

9.4.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt naast het bepaalde in artikel 25.1 in ieder geval verstaan het permanent bewonen of laten bewonen van recreatieve nachtverblijven.

 

9.4.2 Ondergeschikte horeca

De oppervlakte ten behoeve van ondergeschikte horeca bij de voorzieningen zoals opgenomen in de ‘Tabel Recreatie - 1’ mag niet meer bedragen dan 100 m². Een zelfstandige horecavoorziening is niet toegestaan.

 

9.4.3 Landschappelijke inpassing camping

Ter plaatse van de aanduidingen ‘specifieke vorm van recreatie – 3’ en ‘specifieke vorm van recreatie – 7’ en ‘specifieke vorm van recreatie – 9’ is een camping toegestaan conform de ‘Tabel Recreatie - 1’, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 1. Er dient sprake te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfbeplantingsplan, waarbij de landschappelijke kenmerken zoals genoemd in artikel 26.5 in acht worden genomen en waarbij gebruik wordt gemaakt van inheemse soorten.

 2. Ingebruikname ten behoeve van kleinschalig kamperen is pas toegestaan nadat de landschappelijke inpassing conform het erfbeplantingsplan is uitgevoerd.

 

 

9.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

 

9.5.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden op of in de bedoelde gronden ter plaatse van de aanduiding ‘recreatieweg’ zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 1. het verharden of verwijderen van wegen.

 

9.5.2 Uitzonderingen

Het in lid 9.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 1. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;

 2. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

 

9.5.3 Toelaatbaarheid

De omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend indien aan de volgende criteria wordt voldaan:

 1. Door de werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de landschappelijke en ecologische waarden en de recreatieve betekenis alsmede de ontwikkelingspotenties voor landschap en natuur, worden niet onevenredig aangetast.

9.6 Wijzigingsbevoegdheid

 

9.6.1 Wijzigingsbevoegdheid andere recreatievoorziening

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen voor het vestigen van andere recreatievoorzieningen dan op basis van de ‘Tabel Recreatie - 1’ is toegestaan, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 1. De oppervlakte aan bedrijfsbebouwing mag niet worden vergroot.

 2. Het toepassen van de wijziging mag geen onevenredige beperking opleveren van de bestaande bedrijfsvoering/bedrijfsontwikkeling van omliggende (agrarische) bedrijven.

 3. Er mag geen uitbreiding van bestaande detailhandel of nieuwvestiging van detailhandel plaatsvinden.

 4. Er is geen sprake van onevenredige aantasting van de landschappelijke kenmerken zoals genoemd in artikel 26.5.

 5. Parkeren binnen het bestemmingsvlak en/of op eigen terrein plaatsvindt.

 

 

Tabel Recreatie - 1

Aanduiding

Adres

nr

soort voorziening

bestaand

bebouwd oppervlak

maximaal bebouwd

oppervlak met

omgevingsvergunning

‘specifieke vorm van

recreatie – 1’

Bredeweg

118

Logiesverstrekkend bedrijf: recreatieappartementen

560 m²

645 m²

‘specifieke vorm van

recreatie – 2’

Cranenburgsestraat

73a

mini-camping

130 m²

165 m²

‘specifieke vorm van

recreatie – 3’

Cranenburgsestraat

178

Camping

 

 

 

1300 m²

1550 m²

‘specifieke vorm van

recreatie – 4’

Hogewaldseweg

6

mini-camping

230 m²

290 m²

‘specifieke vorm van

recreatie – 5’

Oude Kleefsebaan

132

Verblijfsrecreatieve groepsaccommodatie inclusief recreatieunits.

 

5 boerenkamers

 

585 m² , waarvan 97 m² ontmoetingsruimte t.b.v. boerenkamers (max. 44 m² per kamer)

644 m²

 

 

‘specifieke vorm van

recreatie – 6’

Oude Kleefsebaan

134

Verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van een groepsaccommodatie en 5 standplaatsen voor kampeermiddelen

 

950 m²

1.045 m²

‘specifieke vorm van

recreatie – 7’

Postweg

10

camping

550 m²

690 m²

‘specifieke vorm van

recreatie – 8’

Wylerbaan

1a/ 1b

Verblijfsrecreatieve groepsaccommodatie

500 m²

500 m²

‘specifieke vorm van

recreatie – 9’

Zevenheuvelenweg

57

camping

470 m²

540 m²