Buitengebied Groesbeek

Status: Onherroepelijk
Identificatie: NL.IMRO.0241.BPBuitengebied-GVS2
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan

Artikel 11 Sport

 

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Sport’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. sportvoorzieningen met bijbehorende voorzieningen zoals aangegeven in de 'Tabel Sport’;

 2. ondergeschikte horeca;

 3. een geluidwal, ter plaatse van de aanduiding ‘geluidwal’;

 4. maatschappelijke voorzieningen voor zover ondergeschikt aan de hoofdbestemming;

 5. een parkeerterrein ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’;

 6. een zend- en ontvangstinstallatie ter plaatse van de aanduiding ‘zend- en ontvangstinstallatie’;

 7. sport- en speelvoorzieningen;

 8. (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen;

 9. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

 10. groenvoorzieningen;

 11. nutsvoorzieningen.

 

 

11.2 Bouwregels

 

11.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende voorwaarden:

 1. Indien tussen bestemmingsvlakken de aanduiding ‘relatie’ is aangegeven worden deze bestemmingsvlakken aangemerkt als één bestemmingsvlak.

 2. Het bestemmingsvlak mag tot de in de ‘Tabel Sport’ onder ‘bestaand bebouwd oppervlak’ aangegeven oppervlakte worden bebouwd.

 3. De afstand van gebouwen tot de perceelsgrenzen mag niet minder bedragen dan 3 m.

 4. Kelders en souterrains zijn toegestaan onder bedrijfsgebouwen, de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. De kelder mag niet dienen als verblijfruimte.

 2. De kelder en het souterrain mogen maximaal één bouwlaag diep zijn.

 

11.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende voorwaarden:

 1. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11 m.

 2. In uitzondering op het bepaalde in lid a mag de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte’ niet meer bedragen dan is aangegeven.

 3. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van sport – 7’ mogen kassagebouwtjes en dug-outs worden opgericht waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 1. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

 2. De gezamenlijke bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m².

 

 

 

11.2.3 Geluidwal

Voor het bouwen van een geluidwal ter plaatse van de aanduiding ‘geluidwal’

gelden de volgende voorwaarden:

 1. De lengte mag niet meer bedragen dan 180 m.

 2. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m ten opzichte van de gemiddelde baanhoogte van het motorcrossterrein.

 3. De breedte mag niet meer bedragen dan 3 m.

 

11.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende voorwaarden:

 1. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,5 m.

 2. De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 15 m.

 3. In uitzondering op lid b mag de bouwhoogte van lichtmasten ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van sport – 3’ en ‘specifieke vorm van sport – 7’ niet meer bedragen dan 24 m.

 4. De bouwhoogte van ballenvangers mag niet meer bedragen dan 8,5 m.

 5. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.

 6. In afwijking van het bepaalde in lid a tot en met e mogen zend- en ontvangstinstallaties worden opgericht ter plaatse van de aanduiding ‘zend- en ontvangstinstallatie’, waarbij:

 1. De bouwhoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bouwhoogte’.

 2. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 3 m.

 

 

11.3 Afwijken van de bouwregels

 

11.3.1 Algemeen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in:

 1. lid 11.2.4 onder b voor het toestaan van een hogere bouwhoogte voor lichtmasten tot 20 m, mits het woon- en leefklimaat niet onevenredig worden aangetast.

 

11.3.2 Afwijken uitbreiding bebouwde oppervlakte

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 11.2.1 onder b voor het uitbreiden van de bebouwde oppervlakte, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 1. De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling van het bedrijf.

 2. De bestaande oppervlakte mag worden vergroot tot de in de ‘Tabel Sport’ aangegeven oppervlakte onder ‘maximum bebouwd oppervlak toegestaan met omgevingsvergunning’.

 3. De verkeersaantrekkende werking mag niet toenemen.

 4. De uitbreiding mag geen onevenredige beperking opleveren voor de bedrijfsvoering/ bedrijfsontwikkeling van omliggende agrarische bedrijven.

 5. De uitbreiding dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

 6. De uitbreiding dient hydrologisch neutraal zijn. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij de waterbeheerder.

 7. Parkeren dient plaats te vinden binnen het bestemmingsvlak.

 8. De uitbreiding dient stedebouwkundig en landschappelijk inpasbaar te zijn.

 9. Er is geen sprake van onevenredige aantasting van de landschappelijke kenmerken zoals genoemd in artikel 26.5.

 

 

11.4 Specifieke gebruiksregels

 1. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van sport – 4’ is een motorcrossterrein toegestaan, met dien verstande dat het motorcrossterrein niet meer dan 8 uur per week opengesteld mag zijn.

 

 

Tabel Sport

Aanduiding

Adres

nr

soort voorziening

bestaand bebouwd oppervlak'

maximaal bebouwd oppervlak met omgevingsvergunning

‘specifieke vorm van sport – 1’

Hoge Horst

0

sportvelden met kantine/ clubhuis

617 m²

717 m²

‘specifieke vorm van sport – 2’

Kapittelland

2a

sportvelden met kantine/ clubhuis

270 m²

310 m²

‘specifieke vorm van sport – 3’

Nijerf

1

sportvelden met kantine/ clubhuis

1.515 m²

1.515 m²

‘specifieke vorm van sport – 4’

Nijmeegsebaan

0

motorcrossterrein

0 m²

0 m²

‘specifieke vorm van sport – 5’

Nijmeegsebaan

5

sportvelden met kantine/ clubhuis

780 m²

895 m²

‘specifieke vorm van sport – 6’

Sint Anthoniusweg

0

sportvelden met kantine/ clubhuis

532 m²

712 m²

‘specifieke vorm van sport – 7’

Cranenburgsestraat

0

sportvelden met kantine/ clubhuis

1.800 m²

1.800 m²